• Slovenčina
  • Русский
  • English

Konferencie

Vedecké konferencie a semináre organizované Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV

2022
Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre – slovensko-slovanské súvislosti
Miesto konania konferencie: Bratislava (+ online Sofia, Kraków, Moskva, Novi Sad, Beograd)
Dátum konania konferencie: 21. – 23. septembra 2022
Zodpovední pracovníci: Svetlana Šašerina, Peter Žeňuch, Marína Hríbová
2021
Obraz krízy v jazyku a kultúre. Kríza ako príležitosť pre revitalizáciu hodnotového systému spoločnosti
Miesto konania konferencie: Bratislava – Sofia – Moskva
Dátum konania konferencie: 7. – 8. júna 2021
Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Peter Zubko, Svetlana Šašerina
Tretí kongres slovenských slavistov
Miesto konania konferencie: Bratislava
Spolupracujúca inštitúcia: Slovenský komitét slavistov a Medzinárodný komitét slavistov
Dátum konania konferencie: 25. – 26. októbra 2021
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
2020
Klokočovský obraz Bohorodičky v kultúrnych dejinách Slovenska
Miesto konania konferencie: Klokočov – Michalovce
Dátum konania konferencie: 6. – 10. septembra 2020
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
Cyrilometodská tradícia ako spájajúci fenomén
Miesto konania konferencie: Nitra
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV je spolupracujúcou inštitúciou.
Hlavný organizátor konferencie: Rada Konferencie biskupov pre históriu
Dátum konania konferencie: 2. – 3. júla 2020
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
2019
Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 18. – 22. novembra 2019
Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Peter Zubko, Katarína Žeňuchová
Musiktheorie in Mitteleuropa / in der Slowakei im 16.–19. Jahrhundert
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 7. – 9. októbra 2019
Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic
Axiologický výskum slovanských jazykov
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 1. – 4. októbra 2019
Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Ľubomír Gábor, Svetlana Vašíčková, Ľubomíra Wilšinská, Katarína Žeňuchová
Latinčina v Habsburskej monarchii v prvej polovici 19. storočia
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 6. septembra 2019
Zodpovedný pracovník: Svorad Zavarský
Teokracia: lingvistické, exegetické a systematicko-teologické prístupy
Miesto konania konferencie: Košice
Dátum konania konferencie: 25. – 27. februára 2019
Zodpovedný pracovník: Róbert Lapko (APVV)
2018
Výzvy a problémy prekladu evanjelií do spisovnej slovenčiny
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 5. septembra 2018
Zodpovedný pracovník: Róbert Lapko (APVV)
Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia
Miesto konania konferencie: Košice
Dátum konania konferencie: 23. – 27. októbra 2018
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
Neo-Latin Scholarship on the Slavs
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 5. – 7. decembra 2018
Zodpovedný pracovník: Svorad Zavarský
2017
Vedecká konferencia k 500. výročiu reformácie a biblická výstava v Košiciach
Miesto konania konferencie: Košice
Dátum konania konferencie: 5. októbra 2017
Zodpovedný pracovník: Róbert Lapko (APVV)
Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 4. – 6. októbra 2017
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
2016
Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia
Miesto konania konferencie: Košice
Dátum konania konferencie: 9. – 10. júna 2016
Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Šimon Marinčák
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 5. – 7. októbra 2016
Zodpovedná pracovníčka: Katarína Žeňuchová
2015
Druhý kongres slovenských slavistov – Ján Stanislav a slovenská slavistika
Miesto konania kongresu: Bratislava
Dátum konania kongresu: 4. – 6. novembra 2015
Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa
2014
Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska
Miesto konania seminára: Bratislava
Dátum konania seminára: 16. septembra 2014
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 8. – 10. októbra 2014
Zodpovedný pracovník: Katarína Žeňuchová
Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei – Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slovensku
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 22. – 24. októbra 2014
Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic
Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 3. – 4. decembra 2014
Zodpovedný pracovník: Svorad Zavarský
2013
Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 23. – 24. mája 2013
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte
Miesto konania konferencie: Dolné Dubové
Dátum konania konferencie: 26. – 27. septembra 2013
Zodpovedná pracovníčka za Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Katarína Žeňuchová
Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia (P. J. Šafárik, J. Kollár, Ľ. Štúr, J. Záborský)
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 10. októbra 2013
Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa
2012
Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach
Miesto konania konferencie: Zemplínske múzeum v Michalovciach
Dátum konania konferencie: 23. októbra – 26. októbra 2012
Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Katarína Žeňuchová
Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda
Miesto konania konferencie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dátum konania konferencie: 13. novembra – 15. novembra 2012
Zodpovedný pracovník za Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: Peter Žeňuch
2011
Zo slavistických výskumov jazyka, histórie a kultúry – seminár s diskusiou pre verejnosť
Pramene byzantskej tradície na Slovensku – výstava

Miesto konania výstavy: Zemplínske múzeum v Michalovciach
Trvanie výstavy: 17. mája 2011 – 30. septembra 2011
Miesto konania seminára s diskusiou pre verejnosť: Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
Trvanie seminára s diskusiou pre verejnosť: 18. mája 2011 – 20. mája 2011
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
Prvý kongres slovenských slavistov na tému Slovenská slavistika po roku 1993
Miesto konania kongresu: Bratislava
Dátum konania kongresu: 26.-28. októbra 2011
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
2010
Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry / The Linguistic, Literary and Ethnic Contexts of Christian Culture
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 24.-26. novembra 2010
Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Katarína Žeňuchová, Andrej Škoviera
Pramene byzantskej tradície na Slovensku – Sources of the Byzantine Tradition in Slovania (výstava a cyklus prednášok)
Miesto konania výstavy a prednášok: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava
Trvanie výstavy: 3. novembra – 3. decembra 2010
Kurátori výstavy: Peter Žeňuch, Andrej Škoviera
Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst Mitteleuropas im 17.-19. Jahrhundert / The Piarists and Education, Science and Arts in Central Europe in the 17th-19th Centuries
Miesto konania konferencie: Bratislava / Svätý Jur
Dátum konania konferencie: 30. septembra-2. októbra 2010
Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic
2009
Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 11.-13. novembra 2009
Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch a Andrej Škoviera
Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov
Miesto konania konferencie: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave
Dátum konania konferencie: 18. septembra 2009
Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa
Medzinárodný seminár slavistických expertov. Zasadnutie Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov
Miesto konania konferencie: Stará Lesná
Dátum konania konferencie: 25.-28. augusta 2009
Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch a Ján Doruľa
2008
Ľudová prozaická tradícia na Slovensku v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín – národopisu, jazykovedy, historiografie a literárnej vedy
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 4. – 5. 11. 2008
Zodpovedný pracovník: Katarína Žeňuchová
Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 27. 6. 2008
Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa
Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 28. 5. 2008
Zodpovedný pracovník: Mária Košková
Ku koreňom našej viery
Miesto konania odborného seminára: Michalovce
Dátum konania konferencie: 24. 5. 2008
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
2007
Dielo Antona Bernoláka a bernolákovcov v slovenskom a európskom kontexte
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 24.–25. 10. 2007
Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa
Aurora musas nutrit – die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.–18. Jahrhundert
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 26.–29. 09. 2007
Zodpovedný pracovník: Ladislav Kačic
2006
Stopäťdesiat rokov od narodenia Sama Cambla (význam jeho diela v rozvoji slovenskej vedy a kultúry)
Miesto konania konferencie: Slovenská Ľupča
Dátum konania konferencie: 25.–27. 10. 2006
Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa
Výskum cyrilských a latinských pamiatok byzantsko-slovanskej kultúrnej a obradovej tradície v karpatskom prostredí
Miesto konania konferencie: Košice
Dátum konania konferencie: 31. 06. – 01. 07. 2006
Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch
2004
Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej slavistiky)
Miesto konania konferencie: Liptovský Svätý Ján
Dátum konania konferencie: 01. – 03. 12. 2004
„Plaude turba paupercula“ – Franziskanischer Geist in der Musik, Literatur und Kunst
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 04. – 06. 10. 2004
Pavol Dobšinský a jeho dedičstvo (slovenské ľudové rozprávky a ich odkaz v dnešnej literatúre, kultúre a umení)
Miesto konania konferencie: Teplý Vrch
Dátum konania konferencie: 22. – 24. 09. 2004
2002
Cantus Catholici und das Kirchenlied des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 25. – 26. 09. 2002
2001
Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.–18. storočia v európskom kontexte
Miesto konania konferencie: Ružomberok
Dátum konania konferencie: 05. – 07. 12. 2001
Medzinárodná porada slavistických expertov o príprave XIII. medzinárodného zjazdu slavistov v Ľubľane
Miesto konania konferencie: Ružomberok
Dátum konania konferencie: 05. –07. 12. 2001
Slovensko-poľské pomedzie – jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia
Miesto konania konferencie: Ružomberok
Dátum konania konferencie: 18. –20. 09. 2001
2000
Prekladanie Biblie, náboženská tvorba a duchovná pieseň (západného aj východného obradu) z hľadiska európskeho kontextu
Miesto konania konferencie: Martin – Diviaky
Dátum konania konferencie: 27. – 30. 09. 2000
Slovensko-poľské pomedzie
Miesto konania konferencie: Bratislava
Dátum konania konferencie: 03. 05. 2000
1999
Slovensko-rusínsko-ukrajinské styky a vzťahy od obrodenia po súčasnosť
Miesto konania konferencie: Zemplínska šírava
Dátum konania konferencie: 05. – 09. 10. 1999