• Slovenčina
  • Русский
  • English

Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy

Slowakisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache, Geschichte und Kultur

Bratislava 27. júna 2008

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

Program rokovania medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy 27. júna 2008 v Bratislave

1. Ján DORUĽA (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave)

Odraz slovensko-nemeckých vzťahov v písomnostiach 17.-18. storočia – Widerspiegelung der slowakisch-deutschen Beziehungen in Schriften des 17.-18. Jahrhunderts

2. Ernst EICHLER (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)

Probleme der Darstellung des slowakisch-deutschen Sprachkontaktes

3. Vladimír RÁBIK (Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)

Etnické zmeny v sídelnej štruktúre východného Slovenska v stredoveku – Ethnische    Wandlungen in der Siedlungsstruktur der Ostslowakei im Mittelalter

4. Inge BILY (Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig)

Die Rezeption des sächsisch-magdeburgischen Rechts auf dem Territorium der Slowakei  – Eine erste Bestimmung des Standes der Forschung

5. Bohuš KLEIN (Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave)

Slovenské miestne názvy v nemeckých opisoch prvého vojenského mapovania v 2. polovici 18. storočia – Slowakische Ortsnamen in deutschen militärischen Beschreibungen der ersten militärischen Kartierung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

6. Júlia DUDÁŠOVÁ (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

Karpatizmy nemeckého pôvodu (na materiáli Celokarpatského dialektologického atlasu) – Karpatische Sprachelemente deutschen Ursprungs (am Materialien des Gesamtkarpatischen dialektologischen Atlasses)

7. Ladislav KAČIC (Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave)

 Nemecké školské divadlo na Slovensku v 17.-18. storočí – Deutschsprachiges Schultheater in der Slowakei im 17.-18. Jh.

8. Hana URBANCOVÁ (Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave)

K typológii nemecko-slovenských vzťahov v tradičnom piesňovom repertoári Nemcov na Slovensku – Zur Typologie der deutsch-slowakischen Beziehungen im tradizionellen Repertoire der Deutschen in der Slowakei

9. Magdaléna PARÍKOVÁ (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Nemci na Slovensku v 20. storočí – etnokultúrne zmeny a interkultúrna komunikácia – Deutsche Bevölkerung in der Slowakei im 20. Jh. – ethnisch-kulturelle Wandlungen und interkulturelle Kommunikation

10. Lucia LICHNEROVÁ (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Aspekty vydávania a distribúcie nemeckých tlačí na území Slovenska v 16. a 17. storočí – Aspekte der Herausgabe und Distribution deutscher Drucke auf dem Gebiet der Slowakei im 16. und 17. Jahrhubndert 

Harmonogram konferencie

Štvrtok 26. júnaPríchod a ubytovanie účastníkov
Piatok 27. júna09:00 – 10:30 rokovanie
 10:30 – 11:00 prestávka
 11:00 – 12:30 rokovanie
 13:00 obed
 14:00 – 16:00 rokovanie
 16:00 – 16:30 prestávka
 16:30 – 18:30 rokovanie
 19:00 večer

Miesto konania konferencie

Zasadacia miestnosť Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava

Prosíme účastníkov konferencie, aby svoje príspevky napísali podľa možnosti v programe WORD a odovzdali v priebehu konferencie, alebo do dvoch týždňov po jej ukončení poslali na adresu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.

Fotogaléria z konferencie

Bratislava 27. júna 2008