• Slovenčina
  • Русский
  • English

Pramene byzantskej tradície na Slovensku

Výstava a cyklus prednášok z príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku a Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010

Sources of the Byzantine Tradition in Slovakia: An Exhibition and Lecture Cycle Organized within the Year of Christian Culture 2010 in Slovakia and Science Week in Slovakia 2010

Miesto konania Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava
Trvanie výstavy 3. novembra – 31. decembra 2010 (výstava sa predlžuje do konca decembra)
Kurátori výstavy Peter Žeňuch, Andrej Škoviera
Organizátori Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR, Národné osvetové centrum, Gréckokatolícka eparchia v Bratislave

S finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR a Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave.
Výstava je prístupná denne okrem pondelka v čase od 10:00 do 18:00. Vstup na výstavu a prednášky je zadarmo.

Program prednášok:

Streda 3. novembra 16:00  Slávnostné otvorenie výstavy Koncert byzantsko-slovanského chrámového spevu v podaní zboru Chrysostomos
Štvrtok 4. novembra 17:00  Ján Doruľa: Slovenčina a bibličtina v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Utorok 9. novembra 17:00  Andrej Škoviera: Svätí Gorazd, Kliment a Naum Ochridskí
Utorok 16. novembra 17:00  Svorad Zavarský: Latinská literárna kultúra a cirkev byzantsko-slovanského obradu v karpatskom priestore v 18. storočí
Štvrtok 25. novembra 16:30  Peter Žeňuch: Pramene byzantskej tradície na Slovensku
Utorok 30. novembra 17:00Dávid Pancza: Starobyzantské spevy v rukopisoch z východného Slovenska
Piatok 31. decembraUkončenie výstavy

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Usporiadané sú do tematických okruhov podľa obsahu alebo uplatnenia sa v cirkevnej či mimocirkevnej sfére.

Cieľom výstavy a prednášok je priblížiť tradičné duchovné a kultúrne hodnoty cirkvi byzantsko-slovanského obradu, ktoré sa na Slovensku opierajú o cyrilo-metodské dedičstvo.

Prezentované pamiatky sú súčasťou digitalizovanej databázy, ktorá postupne vznikla v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v rámci viac ako desaťročného systematického výskumu cyrilských a latinských písomností spätých s priestorom pôvodnej Mukačevskej eparchie. Pred jej rozdelením patrili do jej správy (jurisdikcie) nielen veriaci z východného Slovenska a bývalej Podkarpatskej Rusi (dnešná Zakarpatská oblasť Ukrajiny), ale aj gréckokatolícki veriaci na Dolnej zemi (Báčka a Sriem) i v časti Sedmohradska. Etnická, jazyková, kultúrna a konfesionálna rôznorodosť priestoru prirodzene ovplyvnila obsahovú i formálnu stránku písomností, ktoré sú podnes príkladom vzájomného obohacovania sa.

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku vznikla v spolupráci Slovenského komitétu slavistov so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Ministerstvom kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, Národným osvetovým centrom a Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku. Prednášky, ktoré počas výstavy odznejú, sú tematicky späté s Rokom kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku a vychádzajú z vedecko-výskumných okruhov riešených v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV.

Program výstavy a cyklus prednášok v PDF

Fotogaléria z výstavy