• Slovenčina
  • Русский
  • English

Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku

Miesto konania konferencieBratislava
Dátum konania konferencie18. – 22. novembra 2019
Zodpovední pracovníciPeter Žeňuch, Peter Zubko, Katarína Žeňuchová
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Slovanský ústav Akadémie vied Českej republiky, v. v. i., Slovenský komitét slavistov

Kultúrna komunikácia v systéme utvorenom vzťahmi na úrovni jazyka, dejín a kultúry v slovanskom prostredí je odrazom medzijazykových, medzietnických, medzikonfesionálnych i medzikultúrnch procesov. Tie utvárali a podnes formujú slovanský kultúrny priestor od najstarších čias. Staršie i novšie vrstvy slovanskej kultúry utvorené na pozadí prirodzených v kontaktov s latinským i byzantsko-slovanským kultúrno-historickým horizontom tvoria jedinečný súbor javov, ktoré sú dôležitým východiskom pre poznanie aktuálneho stavu i ďalšieho vývinu slovenskej kultúry v európskom prostredí.

Jazykový, kultúrny, etnicko-konfesionálny, historický i literárny výskum slovenskej duchovnej kultúry prebiehal v rozličných obdobiach s rozličnou intenzitou a vždy závisel od aktuálnych spoločensko-historických podmienok a možností, ktoré poskytovali jednotlivé štátno-politické systémy v útvaroch, v rámci ktorých sa takýto výskum mohol uskutočňovať. Potrebné je preto poznať rozličné zdroje i pramenný materiál, a preto v tejto súvislosti sa v kontexte riešených projektov budú prezentovať aktuálne výsledky a zistenia výskumov.

Konferencia sa realizuje ako výstup projektov: Každodennosť v interakcii latinskej a byzantskej kultúry na príklade karpatského regiónu v novoveku (VEGA 2/0025/18), Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku (VEGA 2/0045/17) a Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov (MAD).

Tematické okruhy:

I. Slovenská etnoligvistika – pramene, výsledky a perspektívy (Katarína Žeňuchová). Cieľom tematického okruhu konferencie je prezentovať poznatky o pramennej báze a doterajších slovenských etnolingvistických výskumoch domácom i v medzinárodnom kontexte. V rámci tohto tematického okruhu sa očakávajú referáty, ktoré poslúžia ako východisko pre etnolingvistický výskum prameňov duchovnej kultúry Slovenska.

II. Každodennosť v slovenskej duchovnej kultúre (Peter Zubko). Cieľom tematického okruhu je vysvetliť viacaspektovosť pohľadov slovenských konfesionálnych spoločenstiev na kultúrno-kultúrny vývin slovenskej kultúry. Hoci ide o kognitívnu a emocionálnu povahu, lebo ju utvárajú osobné i v širších súvislostiach pôsobiace sociálne interakcie, je ľahko predvídateľná. Produkuje nielen pocit bezpečia, ale aj napätí. Preto výskum špecifických noriem a vzorcov správania sa človeka ovplyvneného konfesionálnym videním sveta je významným predpokladom pre systematizujúci pohľad na viacaspektovosť každodennosti duchovnej kultúry.

Program