• Slovenčina
  • Русский
  • English

Doktorandské štúdium

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., uskutočňuje doktorandské štúdium v zmysle uzavretej dohody medzi Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, v.v.i., a Filozofickou fakulta UKF v Nitre. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v nadväznosti na Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia.

Garantom študijného programu v podmienkach Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i., je Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., ako externá vzdelávacia organizácia v spolupráci s Filozofickou fakultou UKF v Nitre každoročne vypisuje konkurz na obsadenie dvoch miest trojročného interného doktorandského štúdia.

Témy dizertačných prác a termíny prijímacích pohovorov sa zverejňujú v zhode s termínmi na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

(Témy pozri aj tu.)

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium:

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské vysokoškolské vzdelanie v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry alebo v príbuznom odbore, predloženie koncepcie dizertačnej práce obsahujúcej návrh a zdôvodnenie jej tematického zamerania a metodologického postupu. Uchádzač predloží zoznam vlastných publikovaných článkov, štúdií, recenzií a pod., ktoré zaradí do širšieho lingvistického kontextu, a predloží zoznam významných pôvodných publikácií zo slovenskej a svetovej lingvistiky, ktoré preštudoval.

Prijímacie skúšky sa uskutočňujú podľa študijného programu a zásad prijímacieho konania v termíne stanovenom podľa harmonogramu štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Požiadavky na prijímacích skúškach zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností 2. stupňa vysokoškolského vzdelania.

Vnútorný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia

Školiteľom doktoranda v SÚJS SAV, v.v.i., môže byť vedúci vedecký pracovník (I) a samostatný vedecký pracovník (IIa). Musí mať skúsenosti s riešením grantov v pozícii zodpovedného riešiteľa a jeho publikačná činnosť musí potvrdzovať jeho vedecké kvality.
Samostatní vedeckí pracovníci a vedúci vedecký pracovník v SÚJS SAV, v.v.i., svojou činnosťou opakovane potvrdzujú svoju odbornú a vedeckú fundovanosť. Základným kritériom ich hodnotenia a posudzovania je komplexnosť vedeckej osobnosti, ktorá spočíva z primeranej publikačnej činnosti vysokej kvality, z výsledkov riešenia grantov, ohlasov na odbornú a vedeckú činnosť, medzinárodného ohlasu a reputácie, ale aj pedagogických zručností a skúseností, ako aj osobnosti ako takej.
Na základe posúdenia týchto prvkov a zhodnotenia celostnej osobnosti školiteľa následne vedecká rada SÚJS SAV, v.v.i., navrhuje kandidátov na školiteľov a zasiela ich na posúdenie príslušnej vysokej škole.

Jednotlivé témy, ktoré navrhujú školitelia, sa vyberajú tak, aby boli v súlade s dlhodobým vedeckovýskumným zámerom inštitúcie a dotvárali tak vedecký profil organizácie, čím sa následne posilňuje a rozvíja i samotná vedná disciplína. Jednotlivé témy sú formulované tak, aby nadväzovali na doterajší výskum a po svojom spracovaní boli zárukou ďalšieho rozvoja danej problematiky.

Samotný priebeh doktorandského štúdia sa preveruje v prvom rade v rámci konzultácií doktoranda so svojím školiteľom. Vonkajšími kontrolnými znakmi sú aj prezentácie doktoranda prednesené na verejnom fóre, ako napr. konferencie, prednášky (samostatné vedecké, pedagogická činnosť v rámci vysokej školy), osvetová a divulgačná činnosť a pod. Publikačné výstupy sú nemenej dôležitým prvkom sledovania odbornej prípravy doktoranda a jeho celková vedecká osobnosť a jej rast sa dotvára aj v rámci spolupráce doktoranda s kolegami na pracovisku, pri spolupráci v rámci riešenia grantovej činnosti, podpornej činnosti inštitúcie (práca v knižnici, pomoc v rámci prípravy a organizovania konferencií) atď.

Absolvent doktorandského štúdia v SÚJS SAV, v.v.i., by mal spĺňať niekoľko kritérií. V prvom rade by malo ísť o ucelenú vedeckú osobnosť, odborne pripravenú na vysokej úrovni, zároveň otvorenú ďalšiemu zdokonaľovaniu a zlepšovaniu svojej vedeckovýskumnej činnosti. Absolvent by mal navyše mať nielen pedagogické skúsenosti, ale dobré skúsenosti aj s knižnou a publikačnou činnosťou. Kvantum znalostí, ktoré dotvára jeho vedeckú osobnosť, by malo prevyšovať bežné kvantum absolventa doktorandského štúdia na vysokej škole.

Zoznam publikačných výstupov absolventa doktorandského štúdia

Od absolventa doktorandského štúdia sa za celé štúdium očakávajú minimálne tieto publikačné výstupy:

1. štúdia v časopise Slavica Slovaca (Q 3-4) s viac ako 50% autorským podielom, prípadne v inom v časopise registrovanom v databázach WoS, SCOPUS alebo v inej medzinárodnej databáze rešpektovanej touto vednou disciplínou.
2. ďalšie publikácie vo vedeckom (preukázateľne recenzovanom) časopise alebo zborníku.
Rovnako sa po obhajobe očakáva publikovanie dizertačnej práce ako vedeckej monografie.


Študijný program

a) študijná časť
Ťažiskom tejto časti je absolvovanie povinných predmetov a ďalších povinne voliteľných a výberových predmetov. Profil absolventa sa formuje aj individuálnym štúdiom literatúry určenej školiteľom.

Povinné predmety: metodológia jazykovedy I, II, III.

Povinne voliteľné predmety: doktorandské kolokvium I, II, III, IV.

Výberové predmety: výberová prednáška podľa témy

Povinná je odborná jazyková príprava z cudzieho jazyka (podľa výberu: nemčina, angličtina, ruština).

V rámci študijnej časti sa vhodne kombinujú povinné predmety zo študijného odboru zabezpečované na FF UKF s povinne voliteľnými predmetmi, ktoré v rámci študijného programu vo forme prednášok realizujú a zabezpečujú školitelia, garanti a spolugaranti študijného programu v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV, v.v.i. Povinne voliteľné predmety tvoria súčasť ponuky v rámci DŚ v odbore.
b) vedecká časť
Náplňou vedeckej časti je základný výskum a publikačná činnosť (spolu s ohlasmi), aktívna prezentácia výsledkov na konferenciách, účasť na projektových aktivitách a grantoch, popularizačná činnosť, ktorej predchádza základný vedecký výskum.
c) povinné aktivity
Absolvovanie študijného programu.

Vypracovanie písomnej práce na dizertačnú skúšku

Dizertačná skúška.

Vypracovanie dizertačnej práce.   Obhajoba dizertačnej práce.


Organizácia štátnych skúšok a obhajoba dizertačnej práce sa riadi študijným poriadkom a zásadami doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.