• Slovenčina
  • Русский
  • English

Pavol Dobšinský a jeho dedičstvo

(slovenské ľudové rozprávky a ich odkaz v dnešnej literatúre, kultúre a umení)

V spolupráci s Maticou slovenskou, s Ústavom etnológie SAV, s Kabinetom divadla a filmu SAV a so Slovenským komitétom slavistov usporiadal Slavistický kabinet SAV interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Pavol Dobšinský a jeho dedičstvo (slovenské ľudové rozprávky a ich odkaz v dnešnej literatúre, kultúre a umení). Konferencia sa uskutočnila 22.-24. septembra 2004 v Teplom Vrchu, v bezprostrednej blízkosti dediny Drienčany, dlhoročnom pôsobisku Pavla Dobšinského ako evanjelického farára.

Na konferencii sa zišli jazykovedci, folkloristi i literárni vedci, aby z rozličných pohľadov a zorných uhlov svojich disciplín osvetlili význam zberateľského diela Pavla Dobšinského a jeho spolupracovníkov a spolutvorcov. Práve dokončené trojzväzkové vydanie slovenských ľudových rozprávok zozbieraných ešte v rokoch 1928–1947 pod vedením Franka Wollmana poskytuje možnosť prehĺbenejšieho odborného pohľadu na problematiku ľudovej prozaickej tvorby.

Na konferencii sa predložili aj výsledky výskumu dosiaľ málo preskúmaných ďalších starších zápisov ľudových rozprávok najmä z pozostalosti Sama Cambla i výsledky medzislovanských komparatívnych výskumov ľudovej slovesnosti.

Osobitná pozornosť sa venovala problematike úprav či modernizácie celého radu nových vydaní Dobšinského Povestí a ich adaptácii v rozličných podobách mediálneho spracovania.

Účastníci konferencie predniesli príspevky, ktoré prehĺbili poznatky o význame a zmysle zdedenej ľudovej slovesnej tvorby i o formách jej pôsobenia na umelú literárnu a umeleckú tvorbu.

Na konferencii odzneli referáty:

Ján DoruľaOtvorenie konferencie; Náš vzťah k dedičstvu zachovanému v Dobšinského Povestiach
Viera GašparíkováRozprávky Pavla Dobšinského po sto rokoch
Ján Michálek Pavol Dobšinský a slovenské rozprávky
Zuzana ProfantováPavol Dobšinský ako vedec a zberateľ
Miloš KovačkaPavol Dobšinský a Pavol Jozef Šafárik
Eva Krekovičová – Tatiana BužekováDobšinského Úvahy o slovenských povestiach vo svetle súčasných slavistických výskumov
Imrich SedlákPavol Dobšinský na stránkach levočských rukopisných zábavníkov
Ladislav BartkoO účasti Pavla Dobšinského na rozvoji a upevňovaní štúrovskej spisovnej slovenčiny
Viktória ĽašukováAsablivasci mounaj apracouki tekstau slavackich narodnych kazak P. Dobšynskim
Jana SkladanáTrinásta komnata Pavla Dobšinského
Dagmar PodmakováPavol Dobšinský v zrkadlení divadelných a rozhlasových tvorcov
Oľga PanovováSlovenská ľudová rozprávka v bábkovom divadle
Katarína ŽeňuchováĽudová próza zo zbierok Sama Cambla a Volodymyra Hnaťuka – prameň etnickej, jazykovej a religióznej identifikácie Slovákov
Peter ŽeňuchZápis ľudovej rozprávky v spevníku Mitra Dočinca