• Slovenčina
  • Русский
  • English

Slovensko-rusínsko-ukrajinské styky a vzťahy od obrodenia po súčasnosť

V dňoch 5. – 9. októbra 1999 usporiadal Slavistický kabinet SAV v spolupráci s Domom zahraničných Slovákov a Cyrilometodskou spoločnosťou na Zemplínskej šírave v rekreačnom zariadení Chaty KERKO – Kamenec medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko-rusínsko-ukrajinské styky a vzťahy od obrodenia po súčasnosť.

Na konferencii predniesli príspevky bádatelia z výskumných pracovísk na Slovensku (z Bratislavy, Prešova, Trnavy, Košíc) a v zahraničí (z Ukrajiny, Maďarska, Nemecka a Talianska).

Rokovanie prebiehalo v štyroch tematických okruhoch (Jazykoveda, Literárna veda, História, Religionistika a kulturológia); časť tematickej náplne konferencie, najmä v okruhu Religionistika a kulturológia, sme zaradili medzi akcie Roka kresťanskej kultúry.

Konferencia na Zemplínskej šírave sa vnímala ako vedecké kolokvium, na ktorom sa prezentovali najnovšie výsledky výskumov, ktoré sa opierajú o získaný bohatý materiál z terénnych a archívnych výskumov, čo umožnilo do veľkej miery doplniť a spresniť doterajšie poznanie.

Náklady na prípravu konferencie, na zabezpečenie jej priebehu sa hradili z viacerých zdrojov: z grantových prostriedkov pridelených Slavistickému kabientu SAV agentúrou VEGA a zo sponzorského príspevku firmy KERKO Michalovce.

Na konferencii odzneli referáty:

Ferdinand UličnýRusíni na východnom Slovensku v 17. a 18. storočí.
Peter ŠvorcStanovenie hranice medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou po vzniku ČSR ako etnický a štátoprávny problém
Ľubica HarbuľováPôsobenie ukrajinskej emigrácie na Slovensku v medzivojnovom období
Michal DanilákStyky východného Slovenska a Zakarpatska v rokoch 1945-1990
Marián GajdošTendencie vo vývoji rusínskeho etnika na Slovensku v 90. rokoch
Stanislav KonečnýRusíni-Ukrajinci ako fenomén slovenskej politiky
Peter ŽeňuchCirkevná slovančina v bohoslužobnej praxi u Slovákov byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku
Štefan LiptákO rôznorodých prvkoch v slovnej zásobe Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine.
Ladislav BartkoOdraz slovensko-ukrajinských jazykových kontaktov v toponymii zakarpatských Slovákov.
Jozef ŠelepecJán Kollár na ukrajinskej pôde.
Степан Вiднянський, Штуровцы и Украинасловацко-украинске связы в контексте национально-кулчтурного возрождения славянских народов.
István UdvariЛексические хунгаризмы в книге „Вичурки по-баранинськи.“
Peter KášaPodkarpatské etniká v poviedkach a reportážach Ivana Olbrachta.
Ľubor MatejkoK otázke cyrilo-metodského dedičstva na Slovensku.
Ľudovít HaraksimProblémy tzv. „rusínskeho” obrodenia.
Dieter SternUkrainische paraliturgische Lieder in ihrem Verhältnis zur Liturgie
Юрiй ЯсiновськийНотолiнiйнi iрмолої східної Словаччини і Закарпаття як пам’ятка українського церковного співу
Юрій МедведикЗбірники духовних пісень Пряшевщини як цінне джерело до вивчення міжслов’янских культурних зв’язків
Róbert LetzPostavenie gréckokatolíkov Slovákov v rokoch 1918 – 1950
Cyril VasiľGréckokatolícke liturgické knihy a normy – prostriedok jednoty a príležitosť ku konfrontácii jednotlivých národných a cirkevných spoločenstiev