• Slovenčina
  • Русский
  • English

Ľudová prozaická tradícia na Slovensku v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín – národopisu, jazykovedy, historiografie a literárnej vedy

Miesto konania konferencie Bratislava
Dátum konania konferencie 4. – 5. november 2008
Zodpovedný pracovník Katarína Žeňuchová

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR usporiadal interdisciplinárnu vedeckú konferenciu zameranú na zber a výskum ľudovej prózy na Slovensku v ranom období rozvoja profesionálnych základov spoločenskovedných disciplín – jazykovedy, folkloristiky, historiografie a literárnej vedy. Vedecké podujatie sa uskutočnilo v rámci rovnomenného grantového projektu agentúry VEGA.
Konferencia sa venovala dejinám dialektológických a folkloristických výskumov na prelome 19. a 20. storočia s dôrazom na interdisciplinárne presahy dialektológie a folkloristiky na príklade niektorých osobností (S. Cambel, V. Hnaťuk, Š. Mišík, O. Broch, I. Verchratský, I. I. Sreznevský, I. Paňkevyč, J. Polívka a i.) i na vzájomné inšpirácie v oblasti metodológie terénneho výskumu v oblasti dialektologického a folkloristického výskumu. Konferencia sa venovala predovšetkým podielu zberateľskej práce tzv. neapriórnych zberateľov (jazykovedcov) na budovaní materiálového korpusu slovenskej ľudovej prózy, odbornej terminológii spojenej s týmto výskumným okruhom (autentický záznam, neštylizované záznamy ľudovej prózy), otázkam žánrového zaradenia jednotlivých textov zbierok a literárnym a dramatickým adaptáciám zápisov ľudovej prózy.

Príspevky z konferencie očakávame do 31. 12. 2008 v programe WORD na adrese Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV (resp. e-mailom: katarina.zenuchova@savba.sk).
 
Program podujatia