• Slovenčina
  • Русский
  • English

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

Miesto konania konferencieKošice
Dátum konania konferencie 9. – 10. júna 2016
Zodpovední pracovníciPeter Žeňuch, Šimon Marinčák
Organizátori Slavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka

Konferencia sa realizuje v rámci riešenia projektu APVV-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia.

V dňoch 9. – 10. júna 2016 sa v Košiciach v Centre spiritualitiy Východ-Západ Michala Lacka uskutoční vedecká konferencia Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia, ktorý pripravuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ M. Lacka a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

Tematika konferencie úzko súvisí s vedeckovýskumným programom projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-14-0029) s názvom Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Bližšie informácie o projekte sú na stránke www.cyrslav.sav.sk.

Názov referátu a anotáciu v rozsahu 1000 znakov treba poslať na adresu smarincak@gmail.com a peter.zenuch@savba.sk do 15. marca 2016.

Referát do zborníka je nutné odovzdať do 31. augusta 2016 na e-mailovú adresu peter.zenuch@savba.sk

Program a anotácie referátov v PDF