• Slovenčina
  • Русский
  • English

Slovensko-poľské pomedzie jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia

Konferencia pod názvom Slovensko-poľské pomedzi, jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia sa uskutočnila v dňoch 18. – 20. 9. 2001 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku a mala medzinárodný charakter. Okrem riešiteľov projektu (2/6003/21) sa na konferencii zúčastnilo ďalších 16 domácich i zahraničných odborníkov, ktorí sa systematicky venujú výskumu slovensko-poľského pomedzi. Interdisciplinárnymi pohľadmi sa podarilo načrtnúť vedecký obraz slovensko-poľského pomedzia (história, ľudová kultúra, jazyk) a stanoviť ďalšie smerovanie výskumu.

Ďalším významným výstupom projektu bude zborník, ktorý má perspektívne na starosti bývalá zástupkyňa vedúceho projektu a teraz už vedúca projektu prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, Csc.

Na konferencii odzneli referáty v týchto sekciách:

História

Martin Homza:Spišsko-poľské vzťahy 1241-1275
Michal KaľavskýZ histórie osídľovania slovensko-poľského pomedzia v 18. storočí
Ivan ChalupeckýJurisdikčné vzťahy medzi Spišským a Krakovským biskupstvom na územiach odstúpených v r. 1920 a 1938 Poľsku
Matej AndrášNiektoré problémy medzi Slovenskom a Poľskom
Martin ChmelíkO problematike pričlenenia slovenských obcí k Poľsku (1918-1920)

Ľudová kultúra

Ján MichálekFolklór v kontaktovej zóne
Ladislav MlynkaTradičná kultúra Slovákov v Poľsku a jej špecifické znaky (na príklade Oravy)
Mojmír BenžaĽudová kultúra Slovákov v Poľsku vo svetle etnokartografického bádania
Kornélia JakubíkováEtnologické štúdium slovensko-poľského pomedzia:
Daniela PatrnčiakováO niektorých doterajších výsledkoch vo výskume ľudovej kultúry na slovensko-poľskom pomedzí:
Monika Golonka-CzajkowskaWspółczesna ikonografia regionalna w podhalańskim malarstwie na szkle

Jazyk

Ján Doruľa:

Slovensko-poľské vzťahy v zrkadle písomností zo 16.-17. storočia v bardejovskom archíve
Júlia Dudášová-Kriššáková:O lexike goralských nárečí v kontexte karpatského jazykového areálu
Štefan Lipták:K otázke výskumu lexiky na jazykovom pomedzí
Ferdinand BuffaO vzájomných slovensko-poľských pomedzných jazykových vplyvoch
Ladislav Bartko:K otázke polonizmov vo východnej slovenčine (k ich pôvodu, charakteru a ich územnému rozšíreniu)
Anton Habovštiak:

K charakteristike chotárnych názvov v slovensko-poľskom pohraničí
Franciszek Sowa:Lexika goralských nárečí z hľadiska osídľovacieho procesu
Rudolf Kuchar:Niektoré staršie slovensko-poľské lexikálne paralely
Adriana Ferenčíková:O niektorých slovensko-poľských syntaktických paralelách
Anita Murgašová-Račáková:K problematike syntaktických javov v spišských goralských nárečiach
Nataľľa Kisiaľova:Zo slovensko-poľsko-bieloruských izoglos