• Slovenčina
  • Русский
  • English

O ústave

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i., svojím výskumným zameraním zapĺňa citeľnú medzeru v jednej oblasti základného výskumu – zameriava sa na základný výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými jazykmi a kultúrami i na výskum slovensko-latinských, slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-maďarských a slovensko-nemeckých vzťahov najstaršieho obdobia; venuje sa aj výskumu iných slovanských jazykov a kultúr. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., je interdisciplinárne slavistické výskumné centrum, ktoré sa venuje nielen jazykovednému výskumu, ale zúčastňuje sa aj na historických, národopisných, umenovedných a kulturologických výskumoch. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., plní aj úlohu koordinačného centra slavistických výskumov na Slovensku; táto jeho funkcia vyplýva zo spolupráce so Slovenským komitétom slavistov. Z tejto spolupráce vyplývajú úlohy aj pri organizovaní pravidelných medzinárodných zjazdov slavistov a ďalších medzinárodných a národných interdisciplinárnych vedeckých podujatí. V spolupráci s domácimi i zahraničnými slavistickými výskumnými pracoviskami sa stará o organizáciu domácich a medzinárodných slavistických výskumov. Pri koordinácii slavistických výskumov na Slovensku spolupracuje najmä so Slovenským komitétom slavistov, vydáva interdisciplinárny slavistický časopis Slavica Slovaca, ktorý je evidovaný vo viacerých medzinárodných databázach (Elsevier: Scopus, CEJSH, ERIH PLUS, CEEOL, OAJI). Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v.v.i., sa stará o edičnú prípravu a vydávanie medzinárodnej vedeckej série Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae a spolupracuje aj pri vydávaní bulletinu Slavistická folkloristika, informačného periodika Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied zo dňa 16. 12. 2004 sa Slavistický kabinet SAV s platnosťou od 1. januára 2005 premenoval na Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Týmto pomenovaním sa vzdáva hold a úcta osobe a dielu významného slovenského slavistu Jána Stanislava (1904 – 1977). Komplexné interdisciplinárne výskumy, ktorým sa v rámci riešenia projektov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i., venujú výskumné kolektívy zložené z pracovníkov nášho ústavu a ďalších vedeckých pracovísk a vysokých škôl doma i v zahraničí, pomáhajú objasňovať dosiaľ málo prebádané alebo neprebádané oblasti slovenského kultúrno-spoločenského vývinu; ide najmä o výskum v oblasti slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt, o interdisciplinárny a konfrontačný výskum jazyka, ľudovej slovesnosti, materiálnej kultúry a dejín osídlenia v oblasti slovensko-poľských, slovensko-rusínsko-ukrajinských, slovensko-južnoslovanských a slovensko-nemeckých kontaktov.

Znakom Slavistického ústavu Jána Stanislava, je zlatá kniha, z ktorej vyrastá modrý dvojkríž na bielom (striebornom, transparentom) pozadí.

Orgány a organizačnú štruktúru Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i., vyjadruje náčrt organizačnej štruktúry pracoviska.

Základné normy organizácie.

Profil verejného obstarávania

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i., je podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sú zákazky podľa finančných limitov:

1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania;

2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania;

3. zákazky podprahové podľa § 99, § 95, § 25 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke: www.sav.sk

4. zákazky s nízkymi hodnotami

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

1. verejná súťaž (VS)

2. užšia súťaž (US)

3. rokovacie konanie (RK)

4. súťažný dialóg (SD)