• Slovenčina
  • Русский
  • English

Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia

Miesto konania konferencieKošice
Dátum konania konferencie23. – 27. októbra 2018
Zodpovedný pracovníkPeter Žeňuch
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka

Konferencia sa realizuje v rámci riešenia projektu APVV-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia.

V dňoch 23. – 27. októbra 2018 sa v Košiciach uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia, ktorú pripravuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

Tematika konferencie úzko súvisí s vedeckovýskumným programom projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja s názvom Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia (APVV-14-0029). Bližšie informácie o projekte sú na stránke www.cyrslav.sav.sk.

Na konferencii odznejú prednášky riešiteľov projektu, v ktorých budú referovať o výsledkoch svojich výskumov. Vo svojich prednáškach zhrnú najmä nové zistenia, ktoré sa týkajú výskumu prameňov a ich interpretácie v kontexte dejín písomnej kultúry na Slovensku. Budú sa venovať najmä doposiaľ neznámym alebo málo prebádaným písomným prameňom, ktoré dokladujú stabilitu systému byzantsko-slovanskej tradície v Karpatoch a na východnom Slovensku, ktorá vznikla v kontexte interkonfesionálnej komunikácie v administratívno-právnej koexistencii s latinskou cirkvou v Uhorsku.

V rámci medzinárodnej vedeckej konferencie odznejú aj pozvané prednášky domácich i zahraničných odborníkov.
Dôležitý moment konferencie predstavuje verejná oponentúra k predneseným výsledkom výskumov projektu s účasťou medzinárodného panelu odborníkov, ktorá prebehne po všetkých vystúpeniach riešiteľov projektu. Pozvaní odborníci zo Slovenska a zo zahraničia (Bulharsko, Česko, Poľsko, Rusko, Ukrajina) si vypočujú prezentované výsledky výskumov a následne vystúpia v diskusii v rámci ohlásenej verejnej oponentúry výsledkov projektu, v ktorej odprezentujú svoje hodnotiace stanoviská a pripomienky.

Program a anotácie referátov v PDF
Fotografie z konferencie