• Slovenčina
  • Русский
  • English

Štátny program výskumu a vývoja (riešený v rokoch 2003 – 2005)

Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti

Trvanie projektu 2003 – 2005
Zodpovedný riešiteľ Doc. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Spoluriešitelia zo SÚJS SAV (Spoločenskovedný ústav SAV) Doc. PhDr. Peter Žeňuch, CSc., Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Jadrom projektu bolo skúmanie interetnických vzťahov v jazykovo, obradovo a konfesionálne zmiešanom prostredí východného Slovenska v 18. a 19. storočí a určenie východísk a podmienok formovania modernej etnickej identity. Analyzovali sa slovensko-rusínske a slovensko-ukrajinské jazykové vzťahy najmä na pozadí zachovaných cyrilských rukopisných pamiatok. Výskum sa sústredil na jazykovo-historickú interpretáciu cyrilských rukopisných pamiatok, ktoré vznikli na území východného Slovenska alebo na území bývalej Mukačevskej eparchie. Bez poznania historických jazykových súvislostí nemožno bližšie pochopiť a objasniť súčasný stav v slovensko-rusínsko-ukrajinskom jazykovom priestore. Riešili sa vybrané otázky vplyvu stotožňovania etnickej a konfesionálnej identity na formovanie moderných národov v podmienkach východného Slovenska. Osobitnú zložku výskumu tvorilo riešenie otázok vzájomného ovplyvňovania etnickej a konfesionálnej identity na etnicky zmiešanom území. Cieľom výskumu bolo podať obraz náboženských a etnických zmien, ktoré v priebehu 18. a 19. storočia zasiahli územie východného Slovenska. S využitím údajov o náboženskej štruktúre jednotlivých obcí a miest sa stanovili základné trendy demografického vývoja u všetkých zastúpených konfesií. V tejto časti výskumu sa nadväzuje na realizované výskumy v prostredí južného Zemplína.

V rámci riešenia projektu sa čiastkové výsledky výskumu vzťahov medzi slovanským Východom a Západom, otázky jazyka v cirkvi byzantského obradu na Slovensku a čiastkové analýzy dotýkajúce sa súčasného stavu bádania publikovali v knižnej publikácii Cyrillic Manuscripts of East Slovakia: Slovak Greek-Catholics in their Relationships and Context // Cyrilské rukopisné pamiatky z východného Slovenska: Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti (autori: Peter Žeňuch – Cyril Vasiľ). Monografia je venovaná otázkam dejín slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-rusínských a slovensko-ukrajinských jazykových vzťahov na východnom Slovensku a publikuje aj niektoré opisy doteraz neznámych cyrilských rukopisných pamiatok. V rámci riešenia sa uskutočnili aj terénne a archívne výskumy doma i v zahrančí (Maďarsko, Česká republika).

Najvýznamnejším výsledkom výskumu je účasť riešiteľov projektu na pravidelných vedeckých konferenciách a príprava expertíz ako výstupu riešenia projektu; Peter Šoltés v sekcii venovanej ukrajinskej a rusínskej menšine mal dve prednášky.

Osobitne významné je publikovanie výsledkov výskumov: Peter Žeňuch publikoval štúdiu Cyrilské rukopisné pamiatky z východného Slovenska – jazykovo-historické súvislosti. Rukopisná spevníková tvorba a Peter Šotés: Historické a konfesionálne súvislosti asimilácie rusínskeho/ukrajinského etnika na Slovensku v zborníku Národ a národnosti. Stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. (Ed.: Štefan Šutaj. Prešov: Universum, 2004). V roku 2005 Peter Ženuch v rámci riešenia projektu uverejnil štúdiu Jazykovo-historické podmienky vzniku cyrilských rukopisov a byzantsko-slovanská obradová tradícia v 18. a 19. storočí (In: Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty. Ed. Štefan Šutaj. Prešov 2005) a Peter Šoltés štúdiu Historické determinanty a perspektívy vývoja rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku (In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989, Ed. Štefan Šutaj, Prešov 2005).