• Slovenčina
  • Русский
  • English

Prekladanie Biblie, náboženská tvorba a duchovná pieseň

(západného aj východného obradu) z hľadiska európskeho kontextu

V dňoch 27.–30. septembra 2000 usporiadal Slavistický kabinet SAV na pôde Matice slovenskej v Martine medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Prekladanie Biblie, náboženská tvorba a duchovná pieseň (západného aj východného obradu) z hľadiska európskeho kontextu.

Konferencia sa uskutočnila v spolupráci s Maticou slovenskou a so Slovenským komitétom slavistov.

Na konferencii sa zúčastnili jazykovedci, teológovia, hudobní a literárni vedci a historici zo Slovenska, Poľska, Nemecka, Talianska, z Ukrajiny a Bieloruska.

Rokovanie prebiehalo v týchto tematických okruhoch:

I. O prekladoch biblického textu

Ján Doruľa, Jazyk Kamaldulskej Biblie v dobovom kontexte
Elena Krasnovská, Pravopisná, hláskoslovná a tvaroslovná stránka prekladu Kamaldulskej Biblie
Vladimír Gregor, O mieste a okolnostiach vzniku prekladu Kamaldulskej Biblie
Hans Rothe, Die paulinische Terminologie in der slowakischen Kamal- dulenser Bibel
Jana Skladaná, Preklad frazeológie v Kamaldulskej Biblii
Tadeusz Pietras, Slovenský preklad textov Pentateuchu v kázňach Alexandra Máčaja
Ján Debnár, Preklad Svätého písma do bernolákovskej slovenčiny
Anton Semeš, Glagolášske preklady pred rokom 1200
Ján Ďurica, Botekov preklad Svätého písma

II. Biblická tematika v duchovnej piesni západného a východného obradu

Ladislav Kačic, Biblické texty v hudbe slovenských skladateľov 17. a 18. storočia
Peter Žeňuch, Paraliturgická pieseň byzantsko-slovanského obradu a jej používanie na východnom Slovensku
Peter Ruščin, Biblické motívy katolíckych duchovných piesní v kontexte potridentskej liturgie
Ladislav Bartko, Jazyk spevníka Cantus Catholici z roku 1655 a jeho širší historický, národný a jazykovo-kultúrny vývinový kontext
Silvia Lauková, Cantus Catholici ako zdroj duchovnej piesne v 17. storočí
Timotea Vráblová, Biblické motívy v obrazovej výstavbe Tranovského cirkevných piesní (Cithara Sanctorum 1636)
Dieter Stern, „Das Lied des heiligen Ioasaph“ – ein Beitrag zur Geschichte des geistlichen Lieds bei den Ostslaven
Jozef Šelepec, Preklady a adaptácie slovenskej duchovnej piesne u Ukrajincov
Tatiana Kamenská, Úroveň svadobnej duchovnej piesne v rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku v súčasnosti vo vzťahu k biblickému textu

III. Biblický text v náboženskej, literárnej a umeleckej tvorbe

Eva Frimmová, Biblia v rukopisných a tlačených pamiatkach z konca stredoveku a začiatku novoveku vo vzťahu k Slovensku
Jozef Pavlovič, Biblický prototext v byzantsko-slovanskej liturgii (prípravné modlitby a proskomídiá)
Cyril Vasiľ, Biblické citácie a parafrázy v textoch byzantskej liturgie a Výklad svätej liturgie Jána Joanikija Baziloviča (1742-1821)
Danuta Bieńkowska, Wyznaczniki językowe polskiego stylu biblijnego
Daniel Škoviera, Parafráza Ž 103 od humanistu Jána Bocatia
Gizela Gáfriková, K funkcii a k charakteru úvodných pastierskych spevov v Gavlovičovej Valaskej škole
Erika Brtáňová, Biblický text a homiletická tvorba
Marta Keruľová, Literárna autorita Biblie v archetypálnych obrazoch
Vera Frančuk, Biblejnye motivy v kievskom letopisanii
Nadzeja Šakun, Lakaľnaja biblejskaja tradycyja (Turauskae Evangelle i „Slovy“ Kiryly Turauskaga)
Lev Nikandrovič Smirnov, O roli biblejskich tekstov kak stimula literaturno-chudožestvennogo tvorčestva slavianskich pisatelej i poetov
Kristína Vaverčáková, Tendenčný prepis biblického textu
Oľga Kovačičová, Biblické inšpirácie v ruskej literatúre
Piotr Tarliński, Der Bibeltext im Kunstwerk : Eingebrachte Qualitäten und aktivierte Vorgänge
Edmund Hleba, Náboženská tematika a náboženské osobnosti v ľudových rozprávkach
Katarína Žeňuchová, Ľudové rozprávky z východného Slovenska v kontexte religiózneho myslenia