• Slovenčina
  • Русский
  • English

Cyrilometodská tradícia ako spájajúci fenomén

Miesto konania konferencieNitra
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV je spolupracujúcou inštitúciou.
Hlavný organizátor konferencieRada Konferencie biskupov pre históriu
Dátum konania konferencie2. – 3. júla 2020
Zodpovedný pracovníkPeter Žeňuch

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutoční v dňoch 2. a 3. júla 2020 v Nitre. Jej hlavnými organizátormi sú Rada Konferencie biskupov pre históriu, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Konferencia sa koná pri príležitosti 280. výročia vydania encykliky Grande munus pápeža Leva XIII. z 30. septembra 1880, 40. výročia apoštolského listu Egregiae virtutis pápeža Jána Pavla II. z 31. decembra 1980 a 35. výročia encykliky Slavorum apostoli pápeža Jána Pavla II. z 2. júna 1985.

Konferenčné príspevky by sa mali zamerať na tieto tematické okruhy:
1. Analýza pápežských dokumentov Grande munus, Egregiae virtutis a Slavorum apostoli, ich zhodnotenie, význam a miesto v dobovom i súčasnom kontexte
2. Spájajúci význam cyrilometodskej tradície. Vyzdvihnutie tých prvkov cyrilometodskej tradície, ktoré spájali kresťanskú tradíciu jednotlivých slovanských národov: Slovákov, Čechov, Slovincov, Chorvátov, Poliakov, Bulharov, Srbov, Ukrajincov, Rusov…
3. Historické osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozšírenie cyrilometodskej tradície
4. Prejavy cyrilometodskej tradície vo výtvarnom umení
5. Význam cyrilometodskej tradície v národno-emancipačnom procese slovanských národov
6. Cyrilometodský kult v jednotlivých kresťanských cirkvách
7. Cyrilometodské jazykové pamiatky a ich význam pri tvorbe cyrilometodskej tradície

Témy príspevkov s krátkou anotáciou je potrebné zaslať do 1. marca 2020.