• Slovenčina
  • Русский
  • English

Štrukturálne fondy EÚ

Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska

Evidenčné číslo projektu26240120035
Trvanie projektu1.12.2010 – 31.3.2015
Zodpovedný riešiteľIvan Gerát
Riešitelia zo SÚJS SAV Ladislav Kačic, Svorad Zavarský, Peter Žeňuch

Projekt v rámci výzvy OPVaV-2009/4.1./03.-SORO Operačný program: OP Výskum a vývoj; Prioritná os: 4 – Podpora výskumu a vývoja v BK; Opatrenie: 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji s názvom Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (č. projektu 26240120035) sa začal riešiť dňa 01.12.2010.

Dosiahnuté výsledky v roku 2015

Riešitelia projektu sa podieľali na napĺňaní databázy piesní spevníka Cantus Catholici a na spracúvaní anotácií knižných publikácií zakúpených v rámci projektu. Projekt ŠF EÚ Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS 26240120035) bol ukončený k 31. 3. 2015. V rámci realizácie projektu došlo k skvalitneniu podmienok pre špičkový výskum európskeho rozmeru kultúrneho a umeleckého dedičstva Slovenska zabezpečením technickej infraštruktúry, zosieťovaním subjektov na domácej vedecko – výskumnej scéne, ako aj vytvoreniu nových komunikačných a partnerských väzieb na zahraničné vedecké a výskumné inštitúcie.

Dosiahnuté výsledky v roku 2013

S. Zavarský, L. Kačic a P. Žeňuch sa v rámci riešenia projektu zúčastnili na konferencii Vedy o umeniach a dejiny kultúry (20.-21. 3. 2013, Bratislava).

S. Zavarský sa zúčastnil aj na konferencii Scientiae 2013, Warwick University (18.-20. 4. 2013) s príspevkom „The Cosmology of Martinus Szent-Ivany (1633-1705)“ a realizoval aj výskum v centrálnom jezuitskom archíve Archivum Romanum Societatis Iesu; štúdium archiválií viažúcich sa k osobe P. Benedikta Sölöšiho SJ a k jeho spevníku Cantus Catholici.

Publikované štúdie:

Publikácia posterovej prezentácie o spevníku Cantus Catholici, ktorá bola zverejnená na 15. neolatinistickom kongrese v Münsteri v auguste 2012. (V spoluautorstve s L. Kačicom a P. Žeňuchom.)

KAČIC, Ladislav – ZAVARSKÝ, Svorad – ŽEŇUCH, Peter. Cantus Catholici (1655): The First Slovak-Latin Catholic Hymnbook. In Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 1, s. 76-78. ISSN 0037-6787.Typ: ADFB

ZAVARSKÝ, Svorad. Čo môže priniesť neolatinistika pre dejiny slovenskej kultúry? In Vedy o umeniach a dejiny kultúry. – Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 88-96. ISBN 978-80-971407-5-5.Typ: AED

ŽEŇUCH, Peter. Slovenská slavistika v kontexte vied o jazyku a kultúre. In Vedy o umeniach a dejiny kultúry. – Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 46-57. ISBN 978-80-971407-5-5.Typ: AED

Edičná práca:

Vedy o umeniach a dejiny kultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. GERÁT, I.; BŽOCH, A.; PODMAKOVÁ, D.; URBANCOVÁ, H.; HUČKOVÁ, D.; ŽEŇUCH, P. (eds.). Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013. 259 s. Projekt Európske dimenzie umeleckej kutúry Slovenska (ITMS: 26240120035). ISBN 978-80-971407-5-5.Typ: FAI

Dosiahnuté výsledky v roku 2012

Riešitelia zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV sa v roku 2012 aktívne zúčastňovali na implementácii hlavných blokov aktivít, osobitne v súvislosti so vznikom národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska a udržateľnou výskumnou stratégiou – vytvorením vedeckého plánu centra.

Riešitelia zo SÚJS SAV napĺňali priority projektu zamerané na excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a disemináciu výsledkov výskumu a Vytváranie databázy k umeleckému a kultúrnemu dedičstvu Slovenska, podieľali sa na zabezpečení technickej infraštruktúry prostredníctvom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky „Infraštruktúra pre projekt EDUKS.“ Zrealizovalo sa aj obstarávanie podlimitnej zákazky „Výpočtová technika a príslušenstvo“ (stolové počítače, notebooky, multifunkčné zariadenia, prenosné skenery, filmové skenery, softvéry, doplnkové vybavenie) a „Poisťovacie služby“, čím sa zabezpečilo vybavenie a poistenie pracovísk odborných riešiteľov.

V priebehu roka 2012 boli prostredníctvom zahraničných poradcov a firmy Agemsoft a.s., realizované práce na dodávke „Analýzy udržateľnej stratégie rozvoja národného centra excelentnosti pre výskum európskych dimenzií umeleckej kultúry Slovenska“, ktorá sa venuje otázkam výskumných trendov v oblasti dejín a teórie umenia a formám financovania a spolupráce výskumu v predmetnej oblasti.

P. Žeňuch ako štatutár SÚJS SAV i riešiteľ projektu vypracoval kritické stanovisko k prvej i druhej verzii predloženého materiálu. Poukázal najmä na skutočnosť, že predložená analýza zameraná na udržateľnosť centra je nekompetentný dokument, ktorý ohrozuje profil vedeckovýskumného prostredia a jeho udržateľnosť ako garanta stability. Predložený materiál pokladá za zbytočný a zavádzajúci, nenapĺňajúci zámery, ani podstatu vedeckovýskumných priorít zúčastnených vedných disciplín, lebo nijako nereflektuje prieniky, ani osobitosti zúčastnených vedných odborov z oblasti vied o kultúre a umení. Naopak, zo štruktúry i obsahu dokumentu vidno najmä programovú a cielenú hierarchizáciu vedeckovýskumných disciplín. Výrazným nedostatkom analýzy je skutočnosť, že dokument pritom neobsahuje vedeckovýskumný zámer udržateľnosti aktuálneho vedeckovýskumného rámca, ani strategického akademického vedeckovýskumného prostredia a zúčastneného vedeckovýskumného potenciálu. Neobsahuje ideové zdroje (tematické okruhy a zámery) budúceho kreovania projektov komplexného a interdisciplinárneho charakteru, ktoré zodpovedne možno naformulovať iba po akademickej diskusii v širšom vedeckovýskumnom prostredí. Navrhované riešenia v súvislosti s predloženou analýzou ostali, žiaľ, iba v rovine návrhov.

Otvorená ostáva otázka nielen budúceho modelu centra excelentnosti (ďalej CE), možnosti správy a využívania majetku – technologického zázemia a vybavenia CE, formálneho smerovania a charakteru výskumných projektov CE, ale aj právneho rámca či funkčných väzieb medzi organizáciami, ktoré budú využívať získanú infraštruktúru.

Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu prebiehali na úrovni jednotlivých partnerských subjektov a zapojených riešiteľov. Súčasne sa v mesiaci november 2012 zrealizovala spoločná vedecká konferencia „Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska“ , ktorá otvorila nové témy a možnosti spolupráce v rámci interdisciplinárne ladených výskumných projektov pod hlavičkou budúceho Centra excelentnosti.

Za ročné obdobie implementácie projektu sa uskutočnili zahraničné pracovné cesty, ktoré boli spojené s prebiehajúcim výskumom, alebo aktívnou účasťou riešiteľov na medzinárodných konferenciách (Ruská federácia a Nemecko).

SÚJS SAV pokračoval v budovaní knižnice a dopĺňaní knižničného fondu pre zabezpečenie výskumu.

Samostatným blokom projektu je publikačná činnosť riešiteľov projektu zo SÚJS SAV, ktorá v roku 2012 priniesla tieto nové štúdie a publikácie:

Žeňuch, Peter: Slavistický výskum slovenskej kultúry v slovensko-slovanských a slovensko-neslovanských súvislostiach. In Maškova, A. a Kubišová, H. (eds.): Sbornik statej po slovackoj literature, kuľture, jazyku. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomnosova, Institut slavianovedenija RAN, Slovenská akadémia vied, 2012, s. 19-27, AEC.

Riešitelia projektu predniesli referáty na konferencii Interpretačné jazyky dejín umeleckej kultúry Slovenska, ktorá sa uskutočnila dňa 21. novembra 2012 v Bratislave a prezentovali poster na 15. kongrese klasických filológov / 15th Congress of the International Association for Neo-Latin Studies v dňoch 6.-10. augusta 2012 v Münsteri.

Dosiahnuté výsledky v roku 2011

V roku 2011 sa uskutočnilo verejné obstarávanie a nákup digitálnej kópie spevníka Cantus Catholici (1655) z Univerzitnej knižnice v Budapešti ako základu digitálnej databázy, ktorá vznikne v rámci projektu.

Uskutočnil sa prepis spevníka a ďalších rukopis do elektronickej podoby; výber cyrilských textov piesní spätých so spevníkom Cantus Catholici a priebežná klasifikácia, systematizácia a vedecký opis, príprava komentárov k prepísaným textom cyrilských piesní.

V dňoch 13. júna 2011 – 18. júna 2011 sa uskutočnila pracovná cesta v rámci plánovanej aktivity 3.1 Excelentný výskum v oblasti teórie a dejín kultúry a diseminácia výsledkov výskumu s cieľom zberu podkladov, údajov a materiálov k analýze piesní z Cantusu Catholici, predovšetkým ich variantov v cyrilských spevníkoch z východného Slovenska za účelom následnej jazykovej a textologickej analýzy. Pracovná cesta mala úspešný priebeh. V rámci zberu podkladov, údajov a materiálov potrebných k analýze piesňovej tradície v byzantsko-slovanskom obradovom a kultúrnom prostredí sa podarilo získať cenné informácie, ktoré poslúžia pre ďalšiu analýzu a systematizáciu poznatkov o uplatňovaní sa duchovnej piesňovej tradície na východnom Slovensku ovplyvnenej spevníkom Cantus Catholici. Získané prepisy textov spolu s analýzami latentných (skrytých) záznamov (prehovorov) respondentov poslúžia k ďalšej cielenej analýze pramennej základne.

Jeden riešiteľ projektu (P. Žeňuch) publikoval plánovaný výstup: Usnutie presvätej Bohorodičky v paraliturgických piesňových prejavoch. In Dobríková, Mária (Ed.): Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava. ISBN 978-80-223-2967-5, s. 191-202.