• Slovenčina
  • Русский
  • English

Zasadnutie prezídia Medzinárodného komitétu slavistov

(Ružomberok 5.-7. decembra 2001)

Od čias konania XI. medzinárodného zjazdu slavistov v Bratislave v roku 1993 je toto stretnutie predstaviteľov siedmich komitétov slavistov zo slovanských krajín a šiestich predstaviteľov slavistických organizácií z neslovanských krajín najvýznamnejším stretnutím predstaviteľov slavistiky z celého sveta na Slovensku. Slovenský komitét slavistov si veľmi váži ponuku usporiadať takéto stretnutie slavistov.

Hlavnou úlohou zasadnutia bolo prerokúvanie otázok súvisiacich s prípravou a priebehom 13. medzinárodného zjazdu slavistov v roku 2003 v Ľubľane: 1. správa o stave organizačných príprav 13. medzinárodného zjazdu slavistov (13. MZS), 2. program 13. MZS – referáty a tematické bloky v štatistickom prehľade podľa tematických okruhov, okrúhle stoly a ich pomer k tematickým blokom, plenárne prednášky, 3. organizačné otázky, 4. rozličnosti.

Na zasadnutie prezídia Medzinárodného komitétu slavistov prišli predstavitelia týchto slavistických organizácií: Henadz Cychun (predseda Bieloruského komitétu slavistov), Lucjan Suchanek (predseda Poľského komitétu slavistov), Ivo Pospíšil (predseda Českého komitétu slavistov), Luboš Zelenka (tajomník Českého komitétu slavistov), Slavomír Wollman (hlavný redaktor časopisu Slavia), Alenka Šivic-Dularová (predsedníčka Slovinského a Medzinárodného komitétu slavistov), Anica Nazorová (predsedníčka Chorvátskeho komitétu slavistov), Stanisław Gajda (predstaviteľ Poľského komtétu slavistov – kurátor komisií pri Medzinárodnom komitéte slavistov), Dorin Gămulescu (predseda Rumunského komitétu slavistov), Gerhard Neweklowsky (predseda Rakúskeho komitétu slavistov), Stefano Garzonio (predseda Talianskeho komitétu slavistov), Karl Gutschmidt (predseda Nemeckého komitétu slavistov), Ján Doruľa (predseda Slovenského komitétu slavistov), Peter Žeňuch (tajomník Slovenského komitétu slavistov), Ján Koška (podpredseda Slovenského komitétu slavistov za literárnu vedu) a Vincent Sedlák (podpredseda Slovenského komitétu slavistov za históriu).

Účastníci zasadnutia prezídia Medzinárodného komitétu slavistov sa zúčastnili aj na paralelne prebiehajúcej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-18. storočia v európskom kontexte.

Zasadnutie prezídia Medzinárodného komitétu slavistov i konferencia Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-18. storočia v európskom kontexte sa uskutočnili v Ružomberku; konferencia sa konala na pôde Katolíckej univerzity, s ktorou má Slavistický kabinet SAV uzavretú dohodu o spolupráci.

Predstaviteľov slavistických organizácií z celého sveta (zo slovanských aj neslovanských krajín) prijal aj primátor mesta Ružomberka. Pre nich aj pre účastníkov konferencie bol pripravený zájazd do Vlkolínca a svoj program im predviedol aj univerzitný spevokol Benedictus a folklórny súbor Liptov.