• Slovenčina
  • Русский
  • English

Sto rokov od narodenia Jána Stanislava

(odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej slavistiky)

Slavistický kabinet SAV v spolupráci s Obecným úradom v Liptovskom Jáne, s Maticou slovenskou a so Slovenským komitétom slavistov pripravil v dňoch 1.–3. decembra 2004 medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Sto rokov od narodenia Jána Stanislava (odkaz jeho diela a dnešný stav slovenskej slavistiky).

Profesor Ján Stanislav je nepochybne najvýznamnejším slovenským slavistom, dobre známym aj vo vedeckých kruhoch v zahraničí. Je autorom obsiahlych dejín slovenského jazyka, historického miestopisu (Slovenský juh v stredoveku) i celého radu objavných historicko-jazykovedných prác predovšetkým o veľkomoravskom období našich dejín – o podobe kultúrneho jazyka na Veľkej Morave, o veľkomoravizmoch v pamiatkach staroslovienskeho jazyka, o veľkomoravskom dedičstve v slovenskom jazyku a v slovenskej duchovnej i materiálnej kultúre.

Charakteristickou črtou Stanislavových vedeckých výskumov je porovnávanie jednotlivých javov zo slovenského jazyka, dejín a kultúry s príslušnými slovanskými i neslovanskými javmi, ich ustavičné zaraďovanie do slovanského a európskeho kontextu. Na aplikáciu historicko-porovnávacej metódy v širokom európskom zábere bol prof. Ján Stanislav dobre odborne pripravený; svoju erudíciu získaval štúdiom na celom rade európskych univerzít i usilovným štúdiom diel významných slavistických autorít.

Svojím dielom profesor Ján Stanislav významne prispel do porovnávacieho štúdia dejín slovenčiny i do štúdia staroslovienčiny, do vývinu slovenskej dialektológie, onomastiky i ortoepie.

Pri stom výročí narodenia najvýznamnejšieho slovenského slavistu si slovenská veda dôstojným spôsobom pripomenula jeho záslužné dielo a zároveň poukázala na dnešný stav slovenskej slavistiky a na jej výdobytky, ale pripomenula aj resty a naliehavé úlohy, na ktorých napĺňanie treba premyslene utvárať možnosti a predpoklady zabezpečujúce jej budúcnosť a rozvoj.

Konferencia sa uskutočnila v Liptovskom Jáne, rodisku Jána Stanislava.

Na konferencii odzneli referáty:

Ján DoruľaOtvorenie konferencie; Dnešný stav bádania v oblasti slovensko-inoetnických vzťahov
Ivor RipkaDejiny slovenského jazyka J. Stanislava a slovenská diachrónna jazykoveda
Júlia Dudášová-KriššákováJán Stanislav a Ľudovít Novák
Ladislav BartkoJán Stanislav a otázka pôvodu východoslovenských nárečí
Štefan LiptákLiptovské nárečia ako odraz života ich nositeľov
Adriana FerenčíkováJán Stanislav a výskum syntaxe slovenských nárečí
Viera KováčováSotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí v kontexte názorov J. Stanislava
Ábel KráľKultúra reči a výslovnosť v diele Jána Stanislava
Jana SkladanáJazyková kultúra v diele Jána Stanislava
Aleksandr Konstantinovič ŠapošnikovMesto Potisja i Pannonii v starejšich etnogenealogičeskich predanijach slavianskich narodov i pozdneantičnych istoričeskich šočinenijach
Šimon OndrušPraslovanský (indoeurópsky) základ zemepisných názvov Slovenska
Karl GutschmidtSlowakisch-südslavische Parallelen (am Beispiel der geographischen Terminologie)
Vincent SedlákMiestne názvy v diele Jána Stanislava a ich novšie výklady
Mária NovákováOsobné mená v najstarších miestnych názvoch v Uhorsku
Juraj HladkýO etnických vplyvoch na staršiu hydronymiu v Ponitrí
Elena KrasnovskáO antroponomastike v diele Jána Stanislava
Andrej ŠkovieraTretí slovanský život Nauma ako historický prameň
Peter ŽeňuchCyrilské rukopisné pamiatky na Slovensku – súčasný stav a perspektívy výskumu
Cyril VasiľRecepcia a interpretácia stredovekého falza Donatio Constantini v byzantskom a slovanskom cirkevno-právnom kontexte
Peter ŠoltésNáboženstvo, jazyk, etnicita – tri aspekty výskumu slovensko-rusínskeho hraničného regiónu
Svorad ZavarskýSlovenské texty Martina Sentivániho a ich vzťah k latinským ekvivalentom
Hans RotheZur Ausbildung einer wissenschaftlichen Terminologie in der Theologie der kirchenslavischen Übersetzungen
Angela ŠkovierováLatinská náboženská terminológia a jej preklad v diele Ľ. Blosia Raj vernej duši
Jozef PavlovičTeologické konotácie výrazov podoba, podobný v staroslovienskej kultúre
Ladislav KačicDoterajšie výsledky bádania o hudobnej kultúre Veľkej Moravy
Lubomíra HavlíkováJán Stanislav a Praha
Jerzy RusekKrakowski okres Jána Stanislava
Emil HorákProfesor Ján Stanislav a profesor Petar Djordjić
Mária ŽilákováJán Stanislav a István Kniezsa

Zábery z konferencie