• Slovenčina
  • Русский
  • English

Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-18. storočia v európskom kontexte

V spolupráci so Slovenským komitétom slavistov a s Katolíckou univerzitou v Ružomberku usporiadal SK SAV medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konfe­renciu Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. – 18. storočia v európskom kontexte, ktorá sa konala v dňoch 5.-7. 12. 2001 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rokovanie prebiehalo v štyroch tematických okruhoch: 1. Duchovná pieseň v cyrilských rukopisoch z východného Slovenska a cyrilo-metodský odkaz, 2. Slovenská a latinská teologická a apologetická spisba 15. – 18. storočia v Uhorsku (rukopisné a tlačené pramene), 3. Cantus Catholici – prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie) a 4. Vedecké vydanie rukopisu tzv. Kamaldulského slovníka z roku 1763. Vo všetkých okruhoch rokovania sa v prednesených referátoch i v nasledujúcej rozprave zúčastnených jazykovedcov, teológov, historikov, hudobných a literárnych vedcov predložil celý rad nových poznatkov z výskumov prebie­ha­júcich v posledných rokoch najmä v rámci riešenia úloh viacerých interdisciplinárne zameraných projektov. Na rokovaní konferencie sa zúčastnili aj predsta­vi­telia národných komitétov a organizácií slavistov z 9 európskych krajín, ktorí sa stretli v Ružomberku na paralelne prebiehajúcom zasadnutí prezídia Medzinárodného komitétu slavistov, ktoré rokovalo o príprave 13. medzinárodného zjazdu slavistov v roku 2003 v Ľubľane.

Na konferencii odzneli referáty v týchto sekciách:

Duchovná pieseň v cyrilských rukopisoch z východného Slovenska a cyrilo-metodský odkaz

Hans Rothe:Sakrale Grundlagen der slavischen Literaturen
Peter Žeňuch:Paraliturgická pieseň z jazykového a kultúrno-historického pohľadu a jej miesto v tradícii cirkvi byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku na prelome 18. a 19. storočia
Jozef PavlovičCyrilo-metodská úcta v bohoslužobných textoch
Andrej ŠkovieraStretnutie východnej a západnej teológie v spevníku J. Juhaseviča z roku 1811
Anton Semeš:Úcta k tradícii

Slovenská a latinská teologická a apologetická spisba 15.-18. storočia v Uhorsku (rukopisné a tlačené pramene)

Anton TyrolPalkovičov preklad Písma v európskom kontexte
Ján ĎuricaVzťah Božieho slova ku Svätému písmu
Elena KrasnovskáŠtýlotvorná hodnota lexikálnych prostriedkov v kamaldulskom preklade Blosiovho diela
Daniel ŠkovieraParlagiova učebnica v konfesionálnom zápase
Eva FrimmováApologetická literatúra v inkunábulách používaných na území Slovenska
Mária KohútováNáboženská literatúra v Tekovskej stolici r. 1626
Angela ŠkovierováHumanistický básnik O. Rochotský a jeho parafráza 1. kap. Ev. sv. Jána
Marta FórišováNáboženská literatúra v zbierkach jezuitských knižníc na Slovensku
Erika BrtáňováLatinská náboženská spisba v kremnických kódexoch
Emil HorákBohuslav Šulek – prekladateľ Biblie do chorvátčiny
Adriana FančovičováNáboženská literárna tvorba členov Homiletickej spoločnosti na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici na začiatku 19. storočia

Cantus Catholici – prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie)

Ladislav KačicCantus Catholici a liturgická prax na Slovensku v 17. storočí
Peter RuščinCantus Catholici ako hymnologický prameň v kontexte stredoeurópskych katolíckych spevníkov 17. storočia
Timotea VráblováŠpecifiká predhovorov ku kancionálom

Vedecké vydanie rukopisu tzv. Kamaldulského slovníka z roku 1763

Ján DoruľaKamaldulský slovník a Kamaldulská Biblia – súvislosti a závislosti
Jana SkladanáFrazeológia v Kamaldulskom slovníku