• Slovenčina
  • Русский
  • English

Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae

Vydávanie cyrilských rukopisných pamiatok byzantskej tradície na Slovensku

Zodpovední riešiteliaProf. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
 Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, PhD., SJ
Spolupracujúce inštitúcieSlavistický ústav Jána Stanislava SAV, v Bratislave
 Pontificio Istituto Orientale v Ríme
 Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, vedecko-výskumné pracovisko Trnavskej univerzity v Košiciach

Slavistický ústav Jána StanislavaSlovenskej akadémie vied, v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale (Pápežským východným ústavom) v Ríme a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka Trnavskej univerzity v Košiciach realizuje základný výskum cyrilských a latinských rukopisných i tlačených pamiatok byzantskej tradície. V prvom rade sa uskutočňujú terénne zbery a archívne výskumy. Skúmajú sa cyrilské a latinské pamiatky byzantskej tradície, ktoré vznikli v našom prostredí, alebo sa na Slovensko dostali rozličnými cestami z prostredia, kde byzantská tradícia prevláda.

Hoci naše aktivity sústreďujeme najmä na región východného Slovenska a predovšetkým na nositeľov byzantskej tradície, venujeme sa aj celému radu aktuálnych otázok dotýkajúcich sa jazykového, etnického, kultúrneho, konfesionálneho pluralizmu, ktorý je typický práve pre skúmaný región a  slúži ako príklad súžitia viacerých jazykových, etnických (Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Maďari, Poliaci, Rómovia a i.) a náboženských (gréckokatolíci, rímskokatolíci, pravoslávni, protestanti augsburského i helvétskeho vyznania a i.) skupín.

Ak hovoríme o stredoeurópskom či karpatskom priestore z pohľadu 17.–19. storočia, uvedomujeme si, že tento priestor v tom čase nerozdeľovali politické hranice. V našom výskume však v prvom rade sledujeme, ako sa jazykové, etnické i kultúrne vedomie vyvíjalo práve v rovine konfesionality, príslušnosti k istému religiózno-obradovému spoločenstvu, skúmame vývin, tvárnosť, mobilitu a identifikáciu jednotlivca i spoločenstva v súvislosti s príslušnosťou k byzantskej kultúrnej a liturgicko-obradovej tradícii. Významnú zložku našich výskumov tvorí budovanie elektronickej databázy pamiatok byzantskej tradície a ich príprava na vydanie.

Bližšie pozri VÝSKUM PAMIATOK.

Dosiahnuté výsledky v roku 2020

Projektová činnosť sa uskutočňuje v závislosti od možností získavať zdroje na realizáciu jednotlivých výskumných aktivít a publikovanie výsledkov týchto výskumov. V roku 2020 sa vďaka podpore projektu APVV-16-0514 „Terminologické diskurzy a špecifiká biblických jazykov vzhľadom na preklady Biblie do slovenčiny“ podarilo v rámci vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae vydať siedmy zväzok tejto série, ktorý obsahuje pramennúedíciu „Slovenského Kalvínskeho Žaltára“ (autori: P. Zubko – hlavný autor a editor, ďalší autori: P. Žeňuch, R. Lapko, Š. Marinčák; vedecký redaktor P. Žeňuch). Ide o prvý preklad starozákonnej biblickej knihy do slovenského národného jazyka z polovice 18. storočia. Slovenský Kalvínsky Žaltár sa v protestantskom konfesionálnom prostredí vníma ako základná liturgická kniha. Z hľadiska prekladania biblických textov do slovenského kultivovaného jazyka v predspisovnom období vývinu slovenčiny však treba východoslovenský preklad Žaltára pre potreby kalvínskeho spoločenstva v kultivovanom jazyku spolu s prvým uceleným prekladom Písma svätého v západoslovenskom variante kultúrnej slovenčiny (Kamaldulská Biblia) pokladať nielen za dôležitý prekladateľský počin Slovákov. Preklady biblických textov do slovenčiny v predspisovnom období vývinu slovenského jazyka totiž poukazujú najmä na skutočnosť existencie a uplatňovania sa jednotného kultúrneho a historického povedomia celého národa.

Dosiahnuté výsledky v roku 2019

Projektová činnosť sa uskutočňuje v závislosti od možností získavať zdroje na realizáciu jednotlivých výskumných aktivít a publikovanie výsledkov týchto výskumov. V roku 2019 sa v rámci edičnej činnosti vďaka podpore projektu APVV-14-0029 podarilo v rámci vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae vydať šiesty zväzok tejto série, ktorý obsahuje pramennú edíciu dvoch rukopisov poučiteľných evajelií. Na vydanie pripravila pracovníčka SÚJS SAV Svetlana Šašerina (Vašíčková). Knižná práca Dva uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia / Dve ugľanskije rukopisi poučenij i pritč XVII veka. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. VI. (Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2019. 656 s.) je výsledkom systematického výskumu cyrilských, cirkevnoslovanských textov byzantského obradu v karpatskom prostredí. Autorka sa zameriavala na výskum duchovnej kázňovej tvorby v kontexte slovanskej písomnej kultúry. Identifikovala vplyvy z Gesta Romanorum a ďalších exempiel z duchovnej tvorby poľských, ruských a ukrajinských písomných prameňov z obdobia 16. – 18. storočia. Dvojjazyčné komentované vydanie prameňa predstavuje významný vklad do poznania dejín cyrilskej písomnej kultúry, je dôležité pre poznanie jazykového i kultúrno-konfesionálneho vývinu regiónu pod Karpatmi.

Dosiahnuté výsledky v roku 2018

V rámci riešenia projektu sa v roku 2018 podarilo uskutočniť vydanie piateho zväzku edície v spolupráci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Ústavu ruských dejín Ruskej akadémie vied, Cyrilo-metodského výskumného centra Bulharskej akadémie vied a Centra spirituality Východ-Západ Michala Lackas názvom Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia. Vydanie rukopisu je dôležité pre prehĺbenie poznania o kultúrnom vývine miestnej cirkvi byzantského obradu pod Karpatmi, najmä z hľadiska komparatívneho výskumu dejín cirkevného a svetského práva a v kontexte byzantsko-slovanskej tradície v širšom slovanskom priestore.

Dosiahnuté výsledky v roku 2016

Realizovala sa edičná príprava rukopisných textov dvoch uglianskych rukopisov (pripravuje ich na vydanie Svetlana Vašíčková). Do edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae bude zahrnuté aj vydanie Pravidiel svetského a cirkevného života (ed. P. Žeňuch).

Dosiahnuté výsledky v roku 2015

V rámci riešenia projektu sa pripravuje cyrilský rukopisný text dvoch uglianskych rukopisov s komentárom na vydanie. Príprava textu zahrnuje prepis, kolacionovanie a apretáciu prepísaných častí rukopisu z digitalizovanej podoby do textového editora. Rukopisné pamiatky pripravuje na vydanie Svetlana Vašíčková.

Dosiahnuté výsledky v roku 2014

V rámci riešenia projektu sa pripravuje cyrilský rukopisný text poučiteľného evanjelia s komentárom na vydanie. Príprava textu zahrnuje prepis, kolacionovanie a apretáciu prepísaných častí rukopisu z digitalizovanej podoby do textového editora.

Vydanie cyrilského rukopisného poučiteľného evanjelia je súčasťou prípravy dizertačnej práce S. Vašíčkovej. V rámci projektu sa pripravuje aj komentované vydanie dvoch liečiteľských rukopisov. Texty liečiteľských rukopisov sa podarilo sprístupniť v rámci edície pamiatok v časopise Slavica Slovaca (2014). Komentáre budú obsahovať glosár a nomenklatúru botanických názvov liečivých rastlín a názvy ďalších ingrediencií používaných pri príprave liečiva v období 18. storočia.

Dosiahnuté výsledky v roku 2013

V rámci riešenia projektu sa v roku 2013 podarilo vydať plánovaný 4. zväzok edície Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae.

ŽEŇUCH, Peter: Istočniki vizantijsko-slavianskoj tradicii i kuľtury v Slovakii / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. IV. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / PontificioIstitutoOrientale / Slovenský komitét slavistov / Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2013. 482 s., talianské ISBN 978-88-7210-387-6, slovenské ISBN 978-80-89489-10-7.

Monografická práca s obsiahlym pramenným materiálom je výsledkom viac ako desaťročného systematického výskumu pramennej bázy písomností 15.-19. storočia. Okrem úvodnej štúdie monografického charakteru v ruskom jazyku publikácia obsahuje komentované vydanie vybraných cyrilských i latinkou zapísaných textov evanjelií, poučiteľné a výkladové texty, historiografické a katechetické diela, kázňovú a administratívnoprávnu spisbu, rozličné cestopisné práce, liečiteľské príručky i cyrilikou zapísanú ľudovú divadelnú hru a ďalšie. Jednotlivé pamiatky predstavujú písomnú kultúru spätú s byzantským obradom na Slovensku a dokladujú tak stáročiami pestovanú tradíciu opierajúcu sa o konfesionálnu, liturgickú, piesňovú, edukačnú, kázňovú i administratívnoprávnu prax, ktorá spolu s liturgickým cirkevnoslovanským jazykom tvorí jedinečnú a trvalú hodnotu duchovnej kultúry Slovenska. Byzantsko-slovanská i latinská kresťanská a kultúrna tradícia podnes tvoria rovnocenné zložky duchovného a kultúrneho odkazu, ktorý sa odvíja od cyrilo-metodského dedičstva. Publikované texty prameňov sú dokladom o prostredí a historických podmienkach vývinu duchovnej i materiálnej kultúry tradície cirkvi byzantského obradu na Slovensku, ktorá sa odráža v písomnostiach, jazyku i v zachovanej tradícii, teda v tých zložkách spoločnosti na Slovensku, ktoré ju od samého začiatku kultivovali.

Vydanie pramennej edície textov vybraných prameňov byzantsko-slovanskej tradície a kultúry na Slovensku patrí k najvýznamnejším výsledkom medzinárodného vedeckého projektu v roku 2013, ktorý sa rieši v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale v Ríme a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka TU v Košiciach.

Dosiahnuté výsledky v roku 2012

Na vydanie sa podarilo pripraviť 4. zväzok edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae s názvom Cyrilské pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre. Dielo predstavuje cyrilskú písomnú tradíciu v kontexte kultúrneho dedičstva Slovenska. Hoci sa cyrilské rukopisné pramene tradične vnímajú iba ako súčasť východoslovanskej alebo južnoslovanskej rukopisnej tradície, existuje celý rad špecifických textov, ktoré aj cyrilskú rukopisnú tvorbu zaraďujú do kontextu našej národnej kultúry. V predloženej práci sa autor snaží v nadväznosti na terénne a archívne výskumy uskutočnené v rokoch 1999-2010 i vzhľadom na preskúmané pramene vysvetliť interkultúrnu, interetnickú a interjazykovú jedinečnosť byzantsko-slovanskej tradície, a tak aj osvetliť jej miesto a úlohu v kontexte vývinových kultúrno-historických procesov, najmä však pri rozvoji a upevňovaní tradičných kultúrnych a náboženských hodnôt vyplývajúcich z cyrilo-metodskej tradície na Slovensku.

Dielo je venované 1150. výročiu príchodu apoštolom rovných sv. bratov Konštantína–Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Vydanie 4. zväzku edície Monumenta byzantino slavica et latina Slovaciae sa očakáva v polovici roka 2013.

Dosiahnuté výsledky v roku 2011

V rámci projektu sa uskutočnilo prepisovanie a kolacionovanie cyrilských textov východoslovenskej proveniencie pre pripravovanú antológiu Cyrilské pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre. Cieľom ďalšieho, už štvrtého zväzku edície prameňov v rámci MBSLS, je predstaviť cyrilskú písomnú tradíciu v kontexte kultúrneho dedičstva Slovenska. Hoci sa cyrilské rukopisné pramene tradične vnímajú iba ako súčasť východoslovanskej alebo južnoslovanskej rukopisnej tradície, existuje celý rad špecifických textov, ktoré aj cyrilskú rukopisnú tvorbu zaraďujú do kontextu našej národnej kultúry. Dielo sa pripravuje na vydanie z príležitosti 1150. výročia príchodu sv. bratov Konštantína–Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Dosiahnuté výsledky v roku 2010

V roku 2010 sa podarilo pripraviť výstavu Pramene byzantskej tradície na Slovensku (kurátori výstavy: P. Žeňuch, A. Škoviera). V nadväznosti na úspešnú spoluprácu s Pontificio Istituto Orientale, najmä v súvislosti s vydávaním medzinárodnej vedeckej série Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, sa dňa 22. 2. 2010 na pôde Pontificia Universita Gregoriana a dňa 23. 2. 2010 na pôde Pontificio Istituto Orientale v Ríme uskutočnila prezentácia tretieho zväzku spomínanej edície, ktorej editormi a auromi úvodnej vedeckej štúdie sú Svorad Zavarský a Peter Žeňuch. Publikáciu uviedol arcibiskup prof. ICDr. Cyril Vasiľ SJ, PhD., sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

V rámci riešenia projektu P. Žeňuch pracoval na paleografickom, jazykovom a historickom opise prameňov 15.-19.storočia, ktoré budú súčasťou ďalšieho pripravovaného zväzku edície Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Ide o antológiu cyrilských prameňov, ktorej cieľom je osvetliť miesto a úlohu byzantskej tradície v kontexte vývinových kultúrno-historických procesov v slovenskom jazykovom a kultúrnom prostredí, najmä však pri rozvoji a upevňovaní tradičných kultúrnych a náboženských hodnôt vyplývajúcich z cyrilo-metodskej tradície na Slovensku. Monografická práca sa pripravuje na vydanie z príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína-Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Dosiahnuté výsledky v roku 2009

V rámci riešenia medzinárodného vedeckého projektu sa podarilo vydať rukopisné dielo Joannikija Baziloviča Tolkovanije Svjaščennyja Liturhiji…/ Explicatio Sacrae Liturgiae…, ktoré sa do roku 1963 nachádzalo v mukačevskej kláštornej knižnici. Dnes sa originál pamiatky nachádza v Univerzitnej knižnici Užhorodskej národnej univerzity. Vydanie tohto diela predstavuje dôležitý krok pre správne pochopenie vzťahu dvoch kultúrnych sfér na území bývalej Mukačevskej eparchie. Takisto podoba liturgických textov, ktoré Bazilovič v diele uvádza, je dokladom miestnej liturgickej tradície. Dielo obsahuje cirkevnoslovanské a latinské znenie liturgií Jána Zlatoústeho, Bazila Veľkého a vopredposvätených darov, výklad obradov a modlitieb liturgie Jána Zlatoústeho podľa J. Goara, P. Le Bruna a L. Tompu, ako aj historické časti o vývoji liturgických tradícií východných cirkví prevzaté z P. Le Bruna. Zámerom Joannikija Baziloviča bolo zrejme zostaviť modernú liturgickú príručku v cirkevnoslovanskom jazyku pre potreby gréckokatolíckej cirkvi mukačevského biskupstva. Obdivuhodný je Bazilovičov prekladateľský výkon, nakoľko komentárové a historické časti preložil náš autor do cirkevnej slovančiny z latinskej predlohy.

Vydanie obsahuje úvodnú štúdiu editorov v taliančine a slovenčine a stručný aparát k latinskej časti diela, ktorý umožňuje identifikáciu pramenných textov použitých Bazilovičom pri zostavovaní jednotlivých častí výkladu božskej liturgie, ako aj ukazovateľ editorských zásahov do latinského textu. Výklad božskej liturgie od Joannikija Baziloviča vychádza ako tretí zväzok edície Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Publikácia vyšla ako 3. zväzok medzinárodnej vedeckej edície Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae s finančným prispením Gregorian Foundation, Pontificio Istituto Orientale v Ríme, Slovenského komitétu slavistov a Spolku sv. Cyrila a Metoda. Prezentácia sa uskutočnila za prítomnosti vladyku Prof. ICDr. Cyrila Vasiľa SJ, PhD., sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a prof. PhDr. Daniela Škovieru, CSc., renomovaného slovenského klasického filológa, latinistu. Prezentáciu publikácie sprevádzal koncert byzantskej chrámovej hudby v katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave, na ktorom vystúpili zbory Kyrillomethodeon a Chrysostomos za účasti vladyku Gréckokatolíckej bratislavskej eparchie Petra Rusnáka. Prezentácia sa uskutočnila v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku na v reprezentačných priestoroch Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu v Bratislave. V rámci napĺňania programu projektu sa podarilo z Národného múzea v Prahe získať aj významnú cyrilskú pamiatku karpatskej proveniencie Terebľanský prológ.

Dosiahnuté výsledky v roku 2008

V rámci riešenia medzinárodného projektu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, a Pontificio Istituto Orientale v Ríme sa v roku 2008 prostredníctvom M. Lacha (z Pontificio Istituto Orientale) podarilo získať ďalších osem digitalizovaných cyrilských rukopisných pamiatok z archívov na Zakarpatskej Ukrajine.

Uskutočnila sa aj pracovná porada editorov (C. Vasiľ, P. Žeňuch a S. Zavarský) 3. zväzku medzinárodnej vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, ktorý bude obsahovať vydanie cirkevnoslovansko-latinského spisu Tolkovánðe Boжéstvennyä Lðturgƒ´i / Explicatio Sacrae Liturgiae od J. Baziloviča, na ktorej sa stanovili edičné zásady pre latinský text a uskutočnila sa emendácia transliterovaného rukopisného textu. V súčasnosti postupujú práce na zhotovení cirkevnoslovansko-latinského glosára liturgických termínov k pripravovanému vydaniu Bazilovičovho 750-stranového cirkevnoslovansko-latinského rukopisu.

Riešiteľ projektu P. Žeňuch publikoval kapitolu Paraliturgická piesňová kultúra v liturgickom procese cirkvi byzantského obradu na východnom Slovensku v kolektívnej monografii Orientalia et Occidentalia. Volumen 3. Sväté tajomstvá na kresťanskom Východe. Ed. Šimon Marinčák. Košice: Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2008, s. 369-382.

Dosiahnuté výsledky v roku 2007

V rámci projektu sa uskutočňuje budovanie databázy cyrilských a latinských pamiatok byzantskej tradície, ktoré sa miestom svojho vzniku viažu na Slovensko. Pripravuje sa na vydanie rukopis Joannikija Baziloviča Tolkovanije Božestvennyja Liturgii zo začiatku 19. storočia a kritická edícia latinského spisu Martina Sentivániho Dissertatio chronologico-polemica de ortu, progressu, ac diminutione Schismatis Graeci, atque Graeci ritus Ecclesiae, cum Romana Ecclesia, tot votis exoptata Reunione. V dňoch 30. júna – 1. júla 2006 sa v Košiciach uskutočnil vedecký seminár s medzinárodnou účasťou. Seminár organizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale v Ríme, Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach a Slovenským komitétom slavistov. Na vedeckom seminári sa zhodnotili doterajšie výskumné aktivity v oblasti skúmania byzantskej tradície na Slovensku. Prítomní poukázali sa aktuálnosť ďalších systematických a interdisciplinárnych výskumov jazyka a historicko-kultúrneho, etnicko-konfesionálneho vývinu v mutlikultúrnom, multijazykovom a multietnickom regióne východného Slovenska a karpatskej oblasti. Prispeje sa tým ku komplexnému poznávaniu regiónu, predovšetkým nositeľov tradície byzantského obradu nielen v historickom a spoločenskom (dobovom) rámci, ale na pozadí skúmaných cyrilských a latinských pamiatok sa osvetlia niektoré sporné otázky kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej tradície v priestore strednej Európy. Zdôraznila sa naliehavá potreba vybudovať databázu pamiatok byzantskej tradície na Slovensku.

Dosiahnuté výsledky v roku 2006

a) V rámci riešenia spoločného projektu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, a Pontificio Istituto Orientale v Ríme sa podarilo pripraviť na vydanie publikáciu Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku (Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, / Slovenský komitét slavistov. 2007). Zborník z viacerých aspektov predstavuje obraz o stave výskumu v oblasti používania cirkevnej slovančiny, latinčiny a ľudového jazyka v písomnostiach byzantského obradu na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi (dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny). Osobitný tematický okruh zborníka vedeckých prác je zameraný na dejiny karpatského regiónu a na skúmanie vplyvov východu a západu pri formovaní a utváraní ľudových narácií a pri používaní rozličných nápevov a piesní v byzantskej hudbe v interkultúrnom a interetnickom prostredí karpatského regiónu.

b) V rámci riešenia projektu sa podarilo ukončiť kolacionovanie cyrilskej časti J. Bazilovičovho spisu (Tolkovanie… / Explicatio…), ktorý sa pripravuje na vydanie v rámci edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Realizovala sa aj čiastočná korektúra latinskej časti prepísaného textu J. Baziloviča a uskutočnila sa aj excerpcia prameňa a prípravné práce zamerané na textovú kritiku.

c) Databáza cyrilských a latinských pamiatok bola doplnená o digitalizované rukopisné i tlačené pramene z terénnych výskumov doma (vo vybraných farnostiach Prešovskej gréckokatolíckej eparchie)  i v zahraničí (v Kocure, Djurdjove, Novom Sade a Ruskom Keresture ako sídle gréckokatolíckeho biskupa-exarchu vo Vojvodine v Srbsku).