• Slovenčina
  • Русский
  • English

Neo-Latin Scholarship on the Slavs

Miesto konania konferencieBratislava
Dátum konania konferencie5. – 7. decembra 2018
Zodpovedný pracovníkSvorad Zavarský
Organizátori Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

V dňoch 5.–7. decembera 2018 Slavistický ústav Jána Stanislava SAV organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Neo-Latin Scholarship on the Slavs. Konferencia bude venovaná latinskej odbornej literatúre o Slovanoch a rôznych aspektoch slovanského sveta pred konštituovaním slavistiky ako samostanej vednej (akademickej) disciplíny. Odznejú na nej referáty v anglickom a nemeckom jazyku od bádateľov, najmä neolatinistov a slavistov, zo slovanských (Bielorusko, Ukrajina, Rusko, Poľsko, Chorvátsko, Česko a Slovensko) i neslovanských (Taliansko, Rakúsko, Rumunsko, Švédsko) krajín. Konferencia sa uskutoční v rámci projektu VEGA 2/0047/16 Nexus Slavorum Latini. Ide o prvú slavisticko-latinistickú konferenciu svojho druhu, v rámci ktorej zvlášť cenný moment predstavuje sústredenie neolatinistov z viacerých východoslovanských krajín.


Link: https://neolatinscholarshi.wixsite.com/conference2018