• Slovenčina
  • Русский
  • English

Knižnica Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i,

Knižnica Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i., uchováva a sprístupňuje primárne a sekundárne dokumenty z oblasti výskumu slovanských jazykov – slavistiky a jej hraničných disciplín. Jadro zbierky tvoria knihy z výstavy usporiadanej počas trvania 11. medzinárodného zjazdu slavistov, ktorý sa v roku 1993 uskutočnil v Bratislave.

Knižnica obsahuje aj ďalšie slovenské a cudzojazyčné monografie, slovníky, časopisy a jednorazové a periodické zborníky, ktoré sa tematicky viažu na výskum slovanských jazykov a ich vzájomných vzťahov, literatúry, histórie, etnológie, kulturológie a umenovedy. Knižničnú zbierku tvoria aj retrospektívne i súčasné bibliografie a knižné katalógy zamerané na oblasť slavistiky. Významnou súčasťou knižnice je aj zbierka 90 titulov špeciálne evidovaných periodík, z ktorých mnohé sú na Slovensku unikátmi, preto knižnica poskytuje údaje o nich aj pre súborný katalóg periodík SR.

Významnou súčasťou knižnice Slavistického ústavu Jána Stanislava je časť knižnej zbierky profesora Eugena Paulinyho, ktorá zahŕňa cca 1500 titulov monografií, zborníkov, časopisov, encyklopédií, slovníkov a učebníc zameraných na jazykovedu, slavistiku a príbuzné disciplíny. Súčasťou zbierky sú aj rukopisné práce a poznámky E. Paulinyho. Dokumenty knižnice profesora Eugena Paulinyho sú evidované samostatne v mennom a názvovom lístkovom katalógu.

V roku 2008 významný slovenský historik Milan S. Ďurica, ktorý pôsobil na univerzite Padove a bol spoluzakladateľom a generálnym tajomníkom Ústredia slovenských katolíckych intelektuálov, členom predsedníctva a neskôr aj predsedom Slovenského ústavu v Ríme a redaktorom ročenky Slovak Studies, daroval Slavistickému ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i., zbierku cca 300 zväzkov kníh významného slavistu profesora Artura Croniu. Artur Cronia pôsobil na univerzite v Padove, kde viedol Ústav slovanských filológií. Zároveň pôsobil aj ako zmluvný profesor na Masarykovej univerzite v Brne a pracoval ako riadny člen Società Dalmata di Storia Patria a dopisujúci člen Istituto per l’ Europa Orientale.

Súčasťou knižnice Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i., je aj knižná zbierkaHerberta Galtona (cca 250 zväzkov). Zbierku sa podarilo Slavistickému ústavu Jána Stanislava SAV, v.v.i., získať prostredníctvom Viery Gašparíkovej v roku 2008. Herbert Galton bol významný slavista a indoeuropeista poľského pôvodu, ktorý pôsobil na univerzite v Kansase (USA) a záver svojho života prežil vo Viedni.

Dokumenty knižnice Slavistického ústavu Jána Stanislava sú evidované v mennom, názvovom a systematickom lístkovom katalógu. Bibliografické záznamy sú evidované aj v elektronickej forme.

Slavistický ústav Jána Stanislava umožňuje štúdium všetkých publikácií a časopisov, ktoré sa nachádzajú vo fondoch knižnice, prezenčne v študovni pracoviska.

Na vyžiadanie poskytuje aj kópie štúdií z časopisov a zborníkov.

Časť knižného fondu sa nachádza v spoločnom elektronickom katalógu knižníc ústavov SAV.