• Slovenčina
  • Русский
  • English

Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach

Miesto konania konferencie Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce
Dátum konferencie23. októbra – 26. októbra 2012
Zodpovední pracovníciPeter Žeňuch, Katarína Žeňuchová
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Zemplínske múzeum v Michalovciach,
Mesto Michalovce, Slovenský komitét slavistov,
Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach

Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, Slovenským komitétom slavistov a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach v roku 2012 chystá medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu na tému Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach, ktorú spája s prípravou na jubileum 1150. výročia príchodu svätých solúnskych vierozvestov na naše územie.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Michalovce Viliama Zahorčáka.

Téma konferencie je široká, aj preto mienime ňou obsiahnuť čo najširší rámec jazykových, literárnych, etnických, konfesionálnych, kultúrnych vzťahov Slovenska s inými slovanskými i neslovanskými etnikami a kultúrami v európskom prostredí.

• Prioritou konferencie je prezentácia výskumov a diskusia o vzťahoch medzi jazykmi, etnikami a kultúrami v karpatskom priestore.

• Cieľom konferencie je osvetliť význam byzantskej i latinskej kultúry pre rozvoj a upevnenie slovenskej identity, národného a kultúrneho dedičstva, objasniť osobitosť slovenskej kultúry a jej miesto v kontexte európskych vývinových kultúrno-historických procesov, najmä však pri rozvoji a upevňovaní tradičných kultúrnych a duchovných hodnôt vyplývajúcich z cyrilo-metodskej tradície na Slovensku.

• Konferencia sa uskutočňuje v rámci príprav na oslavy 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov na Veľkú Moravu.

Konferencia s názvom Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach sa uskutoční v dňoch 23.-26. októbra 2012 v historickej budove Zemplínskeho múzea v Michalovciach. V rámci konferencie sa plánuje prijatie u primátorom mesta Michaloviec a exkurzia.

Rokovacími jazykmi konferencie sú všetky slovanské jazyky, nemčina a angličtina.

Program konferencie v PDF

Rámcový program konferencie

Utorok 23.10.2012

do 22:00 – Príchod a registrácia účastníkov konferencie v hoteli Družba v Michalovciach

Streda 24.10.2012

8:30 – 18:00 – Rokovanie

Štvrtok 25.10.2012

9:00 – 16:30 – Rokovanie

17:00 – Prijatie u primátora Michaloviec a recepcia

Piatok 26.10.2012

9:00 – Exkurzia

14:00 – Odchod účastníkov konferencie

Konferencia sa realizuje v rámci riešenia grantového projektu APVV Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita Bulharov a Slo­vákov (SK-BG-0021-10) a projektov VEGA: Cyrilské a latinské pramene byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku (2/0020/2009-2012), K prameňom slovenskej ľudovej prózy – rukopisná zbierka Samuela Cambela (2/00112/2009-2012), Hagiografické a bohoslužobné texty súvisiace s cyrilo-metodskou misiou (2/0102/2010-2013).

Streda 24.10.2012

Peter Žeňuch SlovenskoPísomníctvo a kultúra na Slovensku v slovanských i neslovanských súvislostiach
Ján Doruľa SlovenskoVýznam slovensko-nemeckých vzťahov v sloven­skom jazykovo-historickom a kultúrnom vývine
Júlia Dudášová-Kriššáková SlovenskoKarpatizmy *gerEnda, *GRENda, *Slem- a ich sémantická štruktúra v jazykoch a dialektoch karpatského jazykového areálu
Елена УзеневаRuskoКарпато-балканские параллели в культурной традиции словаков
Наталя Хобзей UkrajinaУкраїнсько-словацькі паралелі (на матеріалі говірок карпатського ареалу)
Анна Плотникова RuskoКарпато-балканские исследования в Рос­сийской академии наук
Тетяна Ястремська UkrajinaРефлекси *trъt в говорах карпатського реґіону
Bernadett Puskás MaďarskoТермин карпатского региона – вопрос самоопределения в сфере сакральной культуры
Vladislav GrešlíkSlovenskoChrámy a ikony sv. Bazila Veľkého na východnom Slovensku
Šimon Marinčák SlovenskoVplyv folklórnej a duchovnej piesne na interpretáciu liturgických spevov východnej cirkvi na Slovensku
Светлина Николова Bulharsko863 год: Создание славянской письменности и болгарская культура
Andrej Škoviera SlovenskoSedmopočetníci ako svätci
Бойка Мирчева  Поздние списки Службы Кириллу Философу
Peter Zubko SlovenskoKult sv. Cyrila a sv. Metoda v hagiografickej zbierke Acta sanctorum
Peter Borza SlovenskoCyrilo-metodská tradícia medzi gréckokatolíkmi na Slovensku v období 1. Slovenskej republiky (1939 – 1945)
Jaromír Krško SlovenskoOdraz multietnicity karpatského regiónu v sloven­skej hydronymii
Lucia Luptáková SlovenskoJazykovo-kultúrne vzťahy v slovenskej toponymii
Jaroslav Coranič SlovenskoNárodnostná problematika v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku po rakúsko-maďarskom vyrovnaní
Stanislav Konečný SlovenskoVšeslovanská myšlienka v ideových koncep­ciách Rusínov a Ukrajincov na Slovensku
Marián Gajdoš SlovenskoSlovensko-rusínske vzťahy ako faktor formovania rusínskej menšiny na Slovensku

Štvrtok 25.10.2012

Halyna Czuba PoľskoУкраїнські рукописні учительні Євангелія XVII ст. з території сучасної Словаччини
Ганна Дидик-МеушUkrajinaМовні паралелі в українських неканонічних Євангельських текстах із території Карпат
Svetlana Šašerina SlovenskoDva uglianske rukopisy evanjeliových ponaučení, výkladov a exempiel. Opis a charakteristika.
Václav Čermák ČeskoPaleoslovenistické výzkumy I. Paňkevyče v mezi­válečném Československu
Michal Vašíček ČeskoLexikální databáze jihokarpatských dialektů Ivana Paňkevyče
Katarína Žeňuchová SlovenskoZápisy ľudovej prózy v prostredí byzantskej tradície na Slovensku
Ина Анатольеўна Швед BieloruskoФальклорная сімволіка белага колеру: славацка-беларускія паралелі
Марина Валенцова RuskoСпецифика словацкой демонологии в кон­тексте общности карпатских мифологических пред­ставлений
Лілія М. Підгoрна UkrajinaСлавянская народная демонология: параллели, интерпретации
Svorad Zavarský SlovenskoStephanus Paulus Bachmegyei: Otia Bachmegyeiana (Trnava 1733) – významné literárne spracovanie náboženskej konverzie
Ladislav Kačic SlovenskoPôsobenie jezuitov, františkánov a piaristov na východnom Slovensku.
Marianna Sedláková SlovenskoSvedectvo Soľnobanskej mestskej súdnej knihy (1819 – 1841) o jazyku a kultúre Slovákov
Юрій Медведик UkrajinaСпецифіка та традиції функціонування духовної пісні у Мукачівській єпархії як відображення украінсько-словацьких культурних зв’язків у паралітургічній творчості 18-19 ст.
Жанна Янковская UkrajinaТрансформация устнопоэтической символики в литературe как форма стилистической эстетизации текста (на примере украинской романтической прозы первой половины ХІХ века)
Viera Žemberová SlovenskoSlovanské duchovné a kultúrne kontexty v literárnom romantizme
Ivana Džundová SlovenskoSúčasná rusínska literatúra na Slovensku – plusy a mínusy