• Slovenčina
 • Русский
 • English

Centrum excelentnosti (projekt CE SlovSlav SAV riešený v rokoch 2012 – 2016)

Centrum excelentnosti SAV

Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte

Zodpovedný riešiteľJán Doruľa
Akronym Centra excelentnosti SAVSlovSlav
Trvanie projektu1.9.2012 – 31.12.2016
KoordinátorSlavistický ústav Jána Stanislava SAV
Spoluriešiteľské inštitúcie v rámci SAVÚstav slovenskej literatúry SAV
Spoluriešiteľské inštitúcie mimo SAVUniverzita Komenského Bratislava, Katolícka univerzita Ružomberok, Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava
 1. Popis činnosti centra excelentnosti SlovSlav
 2. Časový rozvrh činnosti CE SlovSlav
 3. Členovia Centra excelentnosti SlovSlav
 4. Publikácie vydané v rámci CE SlovSlav
 5. Konferencie uskutočnené v rámci CE SlovSlav
 6. Dosiahnuté výsledky

V duchu základného programového zamerania Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV sa Centrum excelentnosti SAV orientuje na komplexný interdisciplinárny výskum jedného z kľúčových období dejín slovenskej slavistiky a slovenských dejín a kultúry vôbec. Je to nielen výskum činnosti a diela významných osobností slovenských dejín a kultúry, ale aj zhodnotenie významu ich diela v dobovom spoločenskom kontexte, ktorý toto dielo ovplyvňovalo a usmerňovalo a vo viacerých súvislostiach plní úlohu dôležitého dejinného odkazu. Hlavným cieľom centra excelentnosti je v nadväznosti na doterajšie výskumy danej problematiky výskumne spracovať a vo výslednej tlačenej podobe prezentovať ucelený pohľad na uvedené obdobie a osobnosti slovenských dejín a kultúry.

1. Popis činnosti centra excelentnosti SlovSlav

Základným pracoviskom CE SlovSlav je Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, ktorého pracovníkom je vedúci CE SlovSlav prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. Toto pracovisko sa dlhodobo zameriava na komplexné interdisciplinárne orientované vedecké výskumy, má dlhoročné skúsenosti z organizovania a koordinácie takýchto výskumov, o čom svedčí aj celý rad úspešne riešených domácich aj medzinárodných projektov interdisciplinárneho charakteru. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV je externou vzdelávacou inštitúciou v rámci doktorandského štúdia, zúčastňuje sa na výchovnovzdelávacom procese v dlhodobej spolupráci s viacerými vysokoškolskými pracoviskami. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV zabezpečuje činnosť a vybavuje celú agendu Slovenského komitétu slavistov a jeho spoluprácu s Medzinárodným komitétom slavistov najmä pri príprave účasti slovenských slavistov na pravidelne usporadúvaných svetových zjazdoch slavistov.

Dejiny slovenskej slavistiky sú doposiaľ veľmi zanedbávanou súčasťou výskumného programu slavistického bádania, hoci význam takýchto výskumov pre poznanie prínosu slovenskej kultúry do slovanského i európskeho rámca je nespochybniteľný. CE sa bude orientovať na komplexný interdisciplinárny výskum jedného z kľúčových období dejín slovenskej slavistiky a slovenských dejín a kultúry vôbec. Bude to nielen výskum činnosti a diela významných osobností slovenských dejín a kultúry (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský a ich spolupracovníci, stúpenci i odporcovia), ale aj zhodnotenie významu ich diela v dobovom spoločenskom kontexte. Ambíciou takto zameraných výskumov má byť tlačená prezentácia uceleného pohľadu na skúmané obdobia i osobnosti.

Osobitná bádateľská pozornosť sa bude venovať zhodnoteniu diela Antona Bernoláka ako zákonitému výsledku slovenského spoločensko-kultúrneho vývinu, ideovému pôsobeniu diela bernolákovcov na ďalší kultúrno-spoločenský vývin s dobovými paralelami, súvislosťami a odlišnosťami, ako sa prejavili v diele P. J. Šafárika, Jána Kollára a potom v ďalších modifikáciách najmä v diele Ľudovíta Štúra a štúrovcov s dobovými variantmi i rozpormi (Kollár–Štúr–Záborský).

Výskum diela Pavla Jozefa Šafárika sa bude orientovať na dnes opäť aktualizovanú problematiku slovanskej pravlasti, na Šafárikove charakteristiky slovanských jazykov (osobitne slovenčiny) a ich prínosu pre typologické opisy slovanstva, na Šafárikovo využívanie metód historicko-porovnávacej jazykovedy a etymológie pri vyhodnocovaní toponymického materiálu a osvetľovaní slovanského kultúrneho a civilizačného dávnoveku, na účasť P. J. Šafárika na jazykových sporoch a na jeho vzťah k Jánovi Kollárovi.

Osobitná pozornosť sa bude venovať dielu Jonáša Záborského, ktorý sa podnes hodnotí ako veľmi kontroverzná osobnosť, no zatiaľ sa dôslednejšie neskúmali dôvody, ktoré Jonáša Záborského viedli k zaujatiu veľmi vyhranených postojov k viacerým otázkam spoločenského (politického) a literárneho života. Názorové odlišnosti sa prejavili konkrétne v Záborského odmietnutí federatívneho panslavizmu, v nesúhlase so Štúrovým konceptom spisovného jazyka a v zacielení literárnej tvorby na „iný“ okruh recipientov (duchovenstvo a zemianstvo). Prioritou bude preto osvetliť pôvod Záborského názorovej vyhranenosti, podrobnejšie sa bude skúmať vzťah J. Záborského k slovanstvu a slovanskému svetu v jeho literárnej tvorbe i na základe nového pramenného výskumu vrátane súvekej korešpondencie (podrobné preskúmanie literárnej pozostalosti J. Záborského uloženej v Martine, Prahe a v Prešove, preskúmanie archívneho fondu Arcibiskupského archívu v Košiciach).

Bádateľským zámerom jedného výskumného tímu (K. Žeňuchová, J. Pácalová, H. Hlôšková) je predstaviť kľúčové osobnosti slovenského kultúrneho života, ktorých práca je spojená s najstaršími fázami zbierania a vydávania textov ľudovej slovesnosti i so vznikom prvých teoretických náhľadov na ľudovú rozprávku. S uvedenými činnosťami je spojené aj meno Pavla Dobšinského, vydavateľa monumentálnych Prostonárodných slovenských povestí (1880-1883). Najnovšie výskumy literárneho romantizmu a kultúrnych dejín 19. storočia ukazujú, že Dobšinského prístup k zbieraniu, spracúvaniu, vydávaniu a výkladu rozprávok je motivovaný užšie romantickými a národnoobrodenskými cieľmi. Cieľom výskumu je v chronologickej postupnosti osvetliť hlavné fázy Dobšinského činností spojených s rozprávkami – zberateľstvo, úprava a spôsob adaptovania folklórnych rozprávok, vydávanie, mytologický výklad a teoretická deskripcia rozprávky.

Výskum zahrnie aj pôsobenie menej známych alebo nedostatočne spracovaných osobností (obdobie zábavníkov/codexov, veľkej vlny zbierania a zapisovania textov ľudovej prózy v polovici 19. storočia), sústredí sa aj na identifikáciu konceptov zberateľstva, edičného spracovania a teoretickej reflexie žánrov tradičnej prózy. Ťažiskom bádania v tejto oblasti bude štúdium archívnych prameňov (v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine alebo aj v Széchényi könyvtár v Budapešti), korešpondencie, ale aj publikovaných prác Jána Kalinčiaka so špecifickým zacielením na historické a miestne povesti.

Cieľom výskumu bude aj zhrnutie doterajších poznatkov o zbieraní a vydávaní ľudovej prózy v postromantickom období na prelome 19. a 20. storočia, keď slovenskí i zahraniční bádatelia zozbierali množstvo folklórnych žánrovo i tematicky pestrých zápisov (S. Cambel, V. Hnaťuk, I. I. Sreznevskij, I. Verchratský, J. Sabov). Ide o výsledky náročných terénnych výskumov, ktoré sú ochraňované v slovenských i v zahraničných archívoch ako súčasť pozostalosti pôvodcu. Významná je tu osobnosť Samuela Cambela, ktorý pri svojich jazykovedných, najmä dialektologických výskumoch ako prvý zaznamenal texty ústnej prozaickej tvorby prostredníctvom odborných zberateľských metód. Vedecké edície doposiaľ neprístupných materiálov poslúžia aj ako východisko pre ďalší výskum (folkloristický, jazykovedný, kulturologický, religionistický, historický).

Sústredený záujem slovenskej slavistiky o osobnosť Jána Stanislava (1904-1977) súvisí s jeho významným vedeckým prínosom do výskumu dejín slovenského jazyka a kultúry. Osobitne aktuálna je problematika výskumu veľkomoravského obdobia slovenských dejín a cyrilo-metodskej tradície, ktorým Ján Stanislav venoval značnú časť svojho životného diela. Výskumy v našom CE budú nadväzovať na dielo Jána Stanislava, budú sa venovať otázke kontinuity veľkomoravského dedičstva v rámci byzantsko-slovanského kultúrneho horizontu na Slovensku i v rámci otázok spätých s pôvodným slovanským osídlením Slovenska. Výsledky výskumov Jána Stanislava sa budú konfrontovať so súčasnými poznatkami. Osobitná pozornosť sa bude venovať výskumu cyrilo-metodských prameňov, ktoré Ján Stanislav ako prvý sprístupňoval slovenskej odbornej i širšej verejnosti (životy, pochvalné slová a i.). Jeho vydanie prameňov Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v legendách a listoch z roku 1950 je podnes najkompletnejším vydaním cyrilo-metodských prameňov v slovenskom preklade. V rámci činnosti CE sa plánuje príprava a vydanie týchto prameňov, ktoré budú doplnené o ďalšie originálne texty a komentáre k nim.

V súvislosti s plnením výskumných úloh CE SAV je v určenom časovom rámci rokov 2012-2015 naplánovaná príprava týchto knižných publikácií:

 1. Zborník štúdií venovaných problematike slovenského národného obrodenia (hlavní autori: J. Doruľa, I. Ripka, J. Skladaná, P. Zubko, E. Brtáňová)
 2. Zborník štúdií venovaných problematike ľudovej slovesnosti (hlavní autori: K. Žeňuchová, J. Pácalová, H. Hlôšková)
 3. Zborník štúdií venovaných dielu Jána Stanislava a ďalším nadväzným výskumom (hlavní autori: P. Žeňuch, A. Škoviera, S. Šašerina)
 4. Kódexy tisovské B a C (J. Pácalová). Príprava na vydanie kódexov, ktoré patria k najpozoruhodnejším prameňom klasických vydaní slovenských rozprávok.
 5. Zbierka ľudovej prózy S. Cambela (K. Žeňuchová). Príprava na vydanie dvoch zbierok folklórnych naratívov z východného a stredného Slovenska. Cambelove zbierky slovenskej ľudovej prózy pokladá súčasná folkloristika za jeden zo základných korpusov neštylizovaných folklórnych textov, ktoré môžu bádatelia využiť ako materiálovú základňu pri štúdiu ústnej ľudovej prózy z historického hľadiska.
 6. Jonáš Záborský: Múdrosť života ve chrámových řečech 1-2. Viedeň 1853 (E. Brtáňová). Príprava vydania kazateľskej zbierky Jonáša Záborského, v ktorej je množstvo odkazov na súveký spoločenský a literárny život.
 7. Monografia o pôsobení Jonáša Záborského v cirkevnej službe, predovšetkým na fare v Župčanoch (P. Zubko).

Všetci bádatelia z akademických a vysokoškolských pracovísk zúčastnení na plnení výskumných úloh CE sú (okrem mladej doktorandky Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV Svetlany Šašerinovej) dlhoročnými výskumnými pracovníkmi, autormi celého radu knižných prác a vedeckých štúdií, v ktorých publikovali mnohé čiastkové výsledky výskumov prezentovaných aj tu v predloženom návrhu na zriadenie CE SAV. Všetci prejavili ochotu a záujem pracovať na týchto úlohách, ktorých výskumnú náplň spoluutvárali.

2. Časový rozvrh činnosti CE SlovSlav

2012-2013:  Archívny výskum (Martin, Levoča, Kežmarok, Košice; Praha, Budapešť, Ľvov), vyhotovovanie xerokópií alebo digitálnych kópií a transliterovaných textov

2013:  Konferencia venovaná problematike slovenského národného obrodenia, vydanie monografie o pôsobení Jonáša Záborského v cirkevnej službe, predovšetkým na fare v Župčanoch (P. Zubko)

2014:  Konferencia venovaná problematike ľudovej slovesnosti, vydanie zborníka štúdií s problematikou slovenského národného obrodenia, pokračovanie v archívnom výskume a transliterovaní textov

2015:  Konferencia o diele Jána Stanislava a ďalších nadväzných výskumoch, vydanie zborníka štúdií s problematikou ľudovej slovesnosti, vydanie zborníka kázní Jonáša Záborského, vydanie Cambelových zbierok ľudovej prózy, vydanie tisovských kódexov B a C

2016:  Prezentácia knižných publikácii vydaných v rámci projektu Centra excelentnosti SlovSlav SAV – fotografiebrožúra.

3. Členovia Centra excelentnosti SlovSlav

1.  Univ. prof. PhDr. Ján DORUĽA, DrSc., vedúci CE, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV Bratislava
2.  Univ. prof. Peter ŽEŇUCH, DrSc., zodpovedný riešiteľ v organizácii, riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV
3.  Univ. prof. PhDr. Ivor RIPKA, DrSc., spoluriešiteľ, Univerzita Komenského Bratislava
4.  Univ. prof. PhDr. a ThDr. Peter ZUBKO, PhD., spoluriešiteľ, Katolícka univerzita Ružomberok
5.  Doc. PhDr. Jana SKLADANÁ, CSc., spoluriešiteľka, Univerztia sv. Cyrila a Metoda Trnava
6.  Doc. Mgr. Katarína ŽEŇUCHOVÁ, PhD., spoluriešiteľka, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV Bratislava
7.  Doc. PhDr. Erika BRTÁŇOVÁ, CSc., zodpovedná riešiteľka v organizácii, Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
8.  ThLic. Andrej ŠKOVIERA, PhD., spoluriešiteľ, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV Bratislava
9.  Mgr. Jana PÁCALOVÁ, PhD., spoluriešiteľka, Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava
10.  Doc. PhDr. Hana HLÔŠKOVÁ, CSc., spoluriešiteľka, Univerzita Komenského Bratislava
11.  Mgr. Svetlana VAŠÍČKOVÁ, doktorandka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave

4. Publikácie vydané v rámci CE SlovSlav

ŽEŇUCH, PETER – НИКОЛОВА, СВЕТЛИНА (Eds.): Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Monotematický súbor štúdií. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Кирило-Методиевски научен център към БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017. 184 s. ISBN 978-80-89489-31-2 (sk); ISBN 978-954-9787-31-3 (bg)

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA – КИТАНОВА, МАРИЯ – ŽEŇUCH, PETER (Eds.): Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Monotematický súbor štúdií. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017. 320 s. ISBN 978-80-89489-32-9 (sk), ISBN 978-954-92489-8-2 (bg)

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (2. doplnené vydanie). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Obec Dolné Dubové, 2016, 206 s., ISBN 978-80-89489-29-9

DORUĽA, JÁN – ŽEŇUCH, PETER (Eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2016, 272 s., ISBN 978-80-89489-28-2

PÁCALOVÁ, JANA: Rozprávky Janka Rimavského. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, 336 s., ISBN 978-80-89489-22-0

DORUĽA, JÁN: Slováci medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí? Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 488 s., ISBN 978-80-89489-24-4

BRTÁŇOVÁ, ERIKA (Ed.): Jonáš Záborský: Múdrosť života ve chrámových řečech. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015. 480 s. ISBN 978-80-89489-23-7

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 344 s., ISBN 978-80-89489-21-3

PÁCALOVÁ, JANA: Codexy tisovské. K prameňom slovenských rozprávok. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, 224 s., ISBN 978-80-89489-20-6

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA (Ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV; Dolné Dubové : Obec Dolné Dubové, 2013. 168 s., ISBN 978-80-894-8914-5.

ZUBKO, PETER: Kňaz nie každodenný. Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, 182 s., ISBN 978-80-89489-13-8.

DORUĽA, JÁN (Ed.): Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014, 162 s., ISBN 978-80-89489-18-3

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA: Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2014, 464 s., ISBN 978-80-89489-16-9

[Pozri publikácie SÚJS SAV]

5. Konferencie uskutočnené v rámci CE SlovSlav

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti) (Bratislava, 5.-7. októbra 2016)

Druhý kongres slovenských slavistov – Ján Stanislav a slovenská slavistika (Bratislava, 4.-6. novembra 2015)

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia (Bratislava, 10. októbra 2013)

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (Dolné Dubové, 26.27. septembra 2013)

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky (Bratislava, 8.-10. októbra 2014)

Dosiahnuté výsledky

V roku 2016

Knižné publikácie:

1. Ján Stanislav a slovenská slavistika. Ed. Ján Doruľa a Peter Žeňuch. Recenzenti: Šimon Marinčák a Juraj Glovňa. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Slovenský komitét slavistov 2016. 272 s. Publikácia obsahuje tieto príspevky členov CE SlovSlav: Ján Doruľa, Odkaz diela Jána Stanislava; Peter Žeňuch, Ján Stanislav a aktuálne akademické rámce slovenskej slavistiky; Svetlana Vašíčková, Ugľanskije rukopisi kak istočnik pozanija karpatskoj duchovnoj kuľtury na rubeže XVII-XVIII vv.; Ivor Ripka, Konštanty a premenné Československej mluvnice Jána Stanislava; Andrej Škoviera, Slovenské preklady cyrilo-metodských prameňov. S osobitným zreteľom na dielo Jána Stanislava; Katarína Žeňuchová, Podnety vedeckého diela Jána Stanislava na pomedzí dialektológie a folkloristiky; Erika Brtáňová, Literárna história na stránkach časopisu Slavica Slovaca.

2. ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. 2. doplnené vydanie. Recenzenti: Eva Fordinálová a Peter Zubko. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV–Slovenský komitét slavistov–Obec Dolné Dubové 2016. 206 s. Publikácia obsahuje tieto príspevky členov CE SlovSlav: Ján Doruľa, Bajzova slovenčina v románe René Mláďenca Príhodi, a Skusenosťi; Jana Skladaná, Jozef Ignác Bajza v dejinách spisovnej slovenčiny; Katarína Žeňuchová, Humoristická a zábavná próza v diele J. I. Bajzu medzi literatúrou a folklórom; Erika Brtáňová, Inovatívnosť Bajzovej umeleckej metódy; Katarína Žeňuchová, Súhrn najnovších výskumov o J. I. Bajzovi.

Medzinárodná vedecká konferencia

V dňoch 5.-7. októbra 2016 sa uskutočnila v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti). Organizačnú prípravu a priebeh konferencie zabezpečovala Katarína Žeňuchová. Odzneli na nej referáty členov CE SlovSlav: Andrej Škoviera, Úcta sv. Klimenta a jeho spoločníkov a reflexia ich diela v prostredí byzantského obradu na Slovensku; Katarína Žeňuchová, Stav a perspektívy etnolingvistického výskumu na Slovensku; Ján Doruľa, Niekoľko údajov o názvoch Rusín/Rusnák a Ukrajina v písomnostiach od 17. storočia na Slovensku; Svetlana Vašíčková, Cyrilské rukopisy karpatské provenience jako zdroj etnolingvistického výzkumu.

Prezentácia knižných vydaní CE SlovSlav

Dňa 13. decembra 2016 sa na pôde Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave konala verejná prezentácia publikácií vydaných Centrom excelentnosti SAV SlovSlav. Vedúci centra excelentnosti i všetci ostatní autori a editori publikácií zhodnotili a komentovali vedecký i spoločensko-kultúrny prínos jednotlivých titulov a odpovedali na otázky prítomných účastníkov prezentácie, medzi ktorými bola aj veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku.

V roku 2016 sa uskutočnili popularizačné prednášky v rádiu Lumen o Jonášovi Záborskom:

1. ZUBKO, Peter: Uplynulo 140 rokov od úmrtia kňaza, spisovateľa a redaktora Jonáša Záborského, 4.8.2016

2. ZUBKO, Peter: Kňaz, spisovateľ a redaktor Jonáš Záborský (2. pokračovanie), 8.9.2016

3. ZUBKO, Peter: Kňaz, spisovateľ a redaktor Jonáš Záborský (3. pokračovanie), 6.10.2016

4. ZUBKO, Peter: Kňaz, spisovateľ a redaktor Jonáš Záborský (4. pokračovanie), 3.11.2016

5. ZUBKO, Peter: Kňaz, spisovateľ a redaktor Jonáš Záborský (5. pokračovanie), 1.12.2016

V roku 2016 vyšla plánovaná knižná publikácia:

V roku 2015

V roku 2015 vyšli plánované knižné publikácie:

1. ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (ed.): Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 344 s. Recenzenti: Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., a doc. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. ISBN 978-80-89489-21-3

2. PÁCALOVÁ, Jana: Codexy tisovské. K prameňom slovenských rozprávok. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, 224 s. Recenzenti: Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., a doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. ISBN 978-80- 89489-20-6

3. BRTÁŇOVÁ, Erika (ed.): Jonáš Záborský: Múdrosť života ve chrámových řečech. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, 480 s. Recenzenti: Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. ISBN 978-80-89489-23-7

Z okruhu výskumov uskutočňovaných v CE SAV SlovSlav vyšli v roku 2015 ďalšie dve knižné publikácie členov CE:

4. PÁCALOVÁ, Jana: Rozprávky Janka Rimavského. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015, 336 s. Recenzenti: Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., a Mag. Dr. Michael Wögerbauer. ISBN 978-80-89489-22-0

5. DORUĽA, Ján: Slováci medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí? Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015, 488 s. Recenzenti: Prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., a prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. ISBN 978-80-89489-24-4

Jedna časť rokovaní Druhého kongresu slovenských slavistov, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 4.-6. novembra 2015, bola venovaná tematike Ján Stanislav a slovenská slavistika. Referáty predniesli siedmi členovia CE SAV SlovSlav (Ján Doruľa, Ivor Ripka, Andrej Škoviera, Svetlana Vašíčková, Peter Zubko, Peter Žeňuch a Katarína Žeňuchová).

V roku 2014

Vyšla plánovaná knižná publikácia Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia (editor prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., recenzentky prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc., a doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2014. 162 s.). Publikácia obsahuje súbor štúdií: Ivor Ripka, Etymologické výskumy Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika; Jana Skladaná, Slovanský národopis Pavla Jozefa Šafárika; Lenka Rišková, K programovým básňam Pavla Jozefa Šafárika (Loučení s Můzou a Zdání Slavomilovo); Erika Brtáňová, Záborského predstava národnej literatúry; Peter Zubko, Jonáš Záborský – kňaz nie každodenný; Ján Doruľa, Predstavy slovenských vzdelancov o jazyku a etnickej identite Slovákov v období národného obrodenia; Peter Žeňuch, Kultúrne a spoločenské podmienky vydania päťzväzkovej Biblie pre gréckokatolíkov Mukačevskej eparchie.

Podľa časového plánu plnenia výskumného programu CE SlovSlav sa 8.-9. októbra 2014 uskutočnila medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky, na ktorej predniesli pripravené referáty členovia CE Katarína Žeňuchová (Cambelove zbierky ľudových naratívov), Jana Pácalová (Codexy tisovské v rozprávkových zbierkach Pavla Dobšinského), Hana Hlôšková (Dielo Jána Kalinčiaka v kontexte literárneho folklorizmu) a Peter Zubko (Teologický pohľad na Dobšinského rozprávky). Recenzované referáty účastníkov konferencie spracované do podoby vedeckých štúdií budú knižne publikované v roku 2015. Na konferencii sa prezentovalo 25 referátov a vystúpili vedeckí pracovníci zo Slovenska, Česka, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a z Poľska. Tematická rôznorodosť a pestrosť jednotlivých vystúpení referentov sú výsledkom úsilia riešiteľov o komplementárnosť vedeckého pohľadu na spomínanú problematiku. Pokračovali prípravné práce (transliterácia, kolacionovanie a redigovanie rkp. textov) na vydanie tisovských kódexov B a C (J. Pácalová).

V predstihu vyšla publikácia plánovaná na vydanie v roku 2015: ŽEŇUCHOVÁ, K.: Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Recenzentky Viera Gašparíková, Viera Kováčová. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov 2014. 464 s.

V roku 2013

Podľa časového plánu plnenia výskumného programu CE SlovSlav sa 10. októbra 2013 uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia, na ktorej predniesli pripravené referáty členovia CE Ján Doruľa (Predstavy slovenských vzdelancov o jazyku a etnickej identite Slovákov), Ivor Ripka (Etymologické výskumy Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika), Jana Skladaná (Slovanský národopis P. J. Šafárika), Erika Brtáňová (Záborského „predstava“ literatúry) a Peter Zubko (Jonáš Záborský – kňaz nie každodenný). Recenzované referáty účastníkov konferencie spracované do podoby vedeckých štúdií budú knižne publikované v roku 2014.

Viacerí členovia CE SlovSlav predniesli referáty aj na interdisciplinárnej vedeckej konferencii Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte konanej 26.-27. septembra 2013 v Dolnom Dubovom. Ich referáty spracované do podoby štúdií boli ako súčasť riešenia výskumných úloh CE SlovSlav uverejnené v rovnomennom monotematickom súbore štúdií (J. Doruľa Bajzova slovenčina v románe René Mláďenca Príhodi a Skusenosťi, K. Žeňuchová Humoristická a zábavná próza v diele J. I. Bajzu medzi literatúrou a folklórom a E. Brtáňová Inovatívnosť Bajzovej umeleckej metódy) – ŽEŇUCHOVÁ, K. (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Dolné Dubové : Obec Dolné Dubové, 2013. 168 s. ISBN 978-80-894-8914-5.

Knižná publikácia ZUBKO, P.: Kňaz nie každodený. Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Centrum excelentnosti SAV SlovSlav 2013. 182 s., ISBN 978-80-89489-13-8 vyšla ako plánovaná monografia CE SlovSlav o pôsobení Jonáša Záborského v cirkevnej službe, predovšetkým na fare v Župčanoch.

Pracovné cesty:

K. Žeňuchová dňa 11. septembra 2013 realizovala pracovnú cestu do Ostrihomu za účelom výskumu v Primaciálnom archíve, kde sú uložené archívne dokumenty Ostrihomskej arcidiecézy. Vyhotovila digitálne kópie záznamov o študijných rokoch J. Ignáca Bajzu na Pazmáneu vo Viedni, ktoré využila pri príprave referátu na konferenciu Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte, ktorá sa uskutočnila 26.-27. septembra 2013 v Dolnom Dubovom a pri príprave literárnej expozície o živote a diele J. I. Bajzu otvorenej 27. 9. 2013 v Dolnom Dubovom. V dňoch 16. – 21. mája 2013 K. Žeňuchová realizovala výskum rukopisných zborníkov ľudovej prózy a rukopisných pozostalostí J. I. Bajzu, J. Fándlyho, A. Bernoláka v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine, kde získala digitálne kópie bernolákovských tlačí (J. Fándly, J. I. Bajza, A. Bernolák) a postupne ich spracúva pri riešení úloh projektu Centra exelentnosti CE SlovSlav. Dňa 4. marca 2013 uskutočnila pracovnú cestu do Skalice za účelom archívneho výskumu v Záhorskom múzeu v Skalici a v Štátnom archíve v Skalici. Výskum bol zameraný na získavanie prvých vydaní diel J. I. Bajzu, ktoré sa ako jediné zachované exempláre mali nachádzať vo fondoch Záhorského múzea. V Štátnom archíve v Skalici prezrela rukopisnú pozostalosť Imricha Kotvana, ktorý venoval významnú časť svojej vedeckej činnosti J. I. Bajzovi a bernolákovcom. Dňa 7. augusta 2013 uskutočnila aj pracovnú cestu do Trnavy za účelom výskumu v Archíve Spolku sv. Vojtecha v Trnave a v Archíve arcipiskupského úradu v Trnave, kde sa nachádzajú archívne dokumenty i rukopisné zápisy J. I. Bajzu a jeho korešpondencia.

P. Zubko v dňoch 12. – 21. mája 2013 uskutočnil výskumnú cestu do pamäťových inštitúcií v Prahe v Českej republike. Cieľom pobytu bol archívny a knižničný výskum zameraný na osobu Jonáša Záborského, ktorá vyšla ako prvý monografický výstup v rámci projektu Centra excelentnosti SlovSlav. Uskutočnil štúdium rukopisov Jonáša Záborského v Knihovni Národného múzea v Prahe – Oddelení rukopisov a starých tlačí. Dôležitá časť Záborského pozostalosti (pôv. sign. I F 25) bola v roku 1963 odovzdaná Matici slovenskej. Ostatné písomnosti už boli publikované. V Národnej knižnici Českej republiky v Prahe boli preštudované všetky vydané publikácie o Jonášovi Záborskom. Časť týchto tlačí nebola nájdená v dostupných fondoch slovenských knižníc.

V rámci riešenia úloh CE SlovSlav S. Šašerina sa aktívne zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii Dialog kultur VII. (22. – 23. januára 2013 v Hradci Králové, Česká republika), kde predniesla referát Kulturní a jazykové kontexty rukopisů z Ugle z konce 17. – začátku 18. století.

V roku 2012

V rámci riešenia úloh CE SlovSlav P. Zubko uskutočnil výskum v archívoch a knižniciach v Prahe v Českej republike (Národní knihovna, Památník národního písemníctví Strahov) a vystúpil v diskusných reláciách o Jonášovi Záborskom v televízii Lux (štúdio Prešov, relácia Doma je doma) a v Slovenskom rozhlase (Rádio Regina).

K. Žeňuchová v dňoch 4.11. – 7.11. 2012 v rámci riešenia úloh Centra exelentnosti realizovala výskum v Archíve literatúry a umenia SNK v Martine. Zamerala sa na výskum rukopisnej pozostalosti Samuela Cambela, najmä na štúdium Cambelovej korešpondencie. V rukopisných pozostalostiach V. Ľ. Riznera a Františka Šujanského skúmala nárečové zápisy ľudovej prózy a získala digitálne kópie materiálov potrebných pri plnení cieľov projektu – štúdiu ústnej ľudovej prózy z historického hľadiska a jej miesta v dejinách slovenskej slavistickej vedy.