• Slovenčina
  • Русский
  • English

Dielo Antona Bernoláka a bernolákovcov v slovenskom a európskom kontexte

24. a 25. októbra 2007 usporiadal SÚJS SAV v spolupráci s Maticou slovenskou a s Ministerstvom kultúry SR interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Dielo Antona Bernoláka a bernolákovcov v slovenskom a európskom kontexte. Konferencia sa uskutočnila z príležitosti 220. výročia vyjdenia prvej kodifikačnej práce o bernolákovskej spisovnej slovenčine. Odznelo na nej 20 referátov odborníkov z oblasti jazykovedy a literárnej vedy, na živej rozprave sa aktívne zúčastnili aj odborníci z oblasti histórie a teológie. Referáty si vypočulo vyše 40 prítomných účastníkov.

Na konferencii odzneli referáty:

Ján Doruľa, Bernolákovská kodifikácia ako výsledok slovenského jazykovo-historického vývinu
Juraj Chovan, Ideové východiská bernolákovského hnutia
Vincent Blanár, Dielo Antona Bernoláka vo svetle novších výskumov
Gizela Gáfriková, Bernolákovci a staršia slovenská tradícia
Imrich Sedlák, Bernolákovský spisovný jazyk vo vydavateľskej praxi Slovenského učeného tovarišstva
Ján Debnár, Palkovičov preklad Biblie do bernolákovskej spisovnej slovenčiny
Júlia Dudášová, Anton Bernolák a Josef Dobrovský
Eva Fordinálová, Duch jazyka (finále idey v Hollého diele)
Viliam Turčány, Bernolák na Elyzejských poliach
Erika Brtáňová, Literárny jazyk v diele J. I. Bajzu
Lenka Rišková, Vzťah Bohuslava Tablica k bernolákovcom
Štefan Baranovič, Osvaldovská generácia a bernolákovci
Ondrej Halás, Juraj Fándly a bernolákovský úzus spisovnej slovenčiny
Ladislav Kačic, Hudobníci a Slovenské učené tovarišstvo
Svorad Zavarský, Quinquaginta rationes – Padesáte prjčin: Paralelné trnavské texty zo začiatku 18. storočia. Príspevok k latinsko-vernakulárnemu vzťahu v predbernolákovskom období
Angela Škovierová, Jazyk a výrazové prostriedky v kázňovej zbierke D. Mokoša a J. V. Gazdu; rozdiely a podobnosti
Timotea Vráblová, Literárny jazyk v hymnologickej literatúre
Kamila Fircáková, Imrich Kotvan a výskum bernolákovcov