• Slovenčina
  • Русский
  • English

Zo slavistických výskumov jazyka, histórie a kultúry

seminár s diskusiou pre verejnosť

Pramene byzantskej tradície na Slovensku – výstava

Miesto konania výstavyZemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné nám. 1, 071 01 Michalovce
Trvanie výstavy17. mája 2011 – 30. septembra 2011
Miesto konania seminára s diskusiou pre verejnosťMestské kultúrne stredisko v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
Trvanie seminára s diskusiou pre verejnosť18. mája 2011 – 20. mája 2011
Zodpovedný pracovníkPeter Žeňuch
OrganizátoriMesto Michalovce, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach, Spolok sv. Cyrila a Metoda

Program prednášok:

Streda 18. mája 2011

16:30   P. Žeňuch: Z prameňov byzantsko-slovanskej kultúry a tradície na Slovensku

17:15   K. Žeňuchová: Osobitosti regionálneho výskumu ľudovej prózy – tradícia a súčasnosť

Štvrtok 19. mája 2011

16:30   A. Škoviera: Učeníci a spolupracovníci svätých Cyrila a Metoda

17:15   S. Zavarský: Jezuiti a byzantská tradícia na Slovensku

Piatok 20. mája 2011

16:30J. Doruľa: Východná slovenčina ako jedna z foriem slovenského jazyka

Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku predstavuje prevažne rukopisné pamiatky späté s byzantsko-slovanskou kultúrou a tradíciou. Prezentované cyrilské a latinské písomnosti 15.-20. storočia, ktoré sa uplatňovali v prostredí byzantsko-slovanského obradu, sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského kultúrno-religiózneho priestoru. Usporiadané sú do tematických okruhov podľa obsahu alebo uplatnenia sa v cirkevnej či mimocirkevnej sfére.

Faksimile prameňov prezentované na výstave sú súčasťou korpusu digitalizovaných písomností, ktoré sa podarilo zhromaždiť v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v Bratislave v rokoch 2000 – 2010 pod vedením Doc. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc. Prezentované pamiatky vznikli, alebo sa viažu k regiónu východného Slovenska.

Cieľom výstavy a seminára je priblížiť tradičné duchovné a kultúrne hodnoty, ktoré sa na Slovensku opierajú o cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo.

Program výstavy v PDF

Fotografie z výstavy a seminára