• Slovenčina
  • Русский
  • English

Axiologický výskum slovanských jazykov

Miesto konania konferencieBratislava
Dátum konania konferencie1. – 4. októbra 2019
Hlavní organizačný tímPeter Žeňuch, Irina A. Sedakovová (Ruská federácia),
Marija Kitanovová (Bulharsko)
Zodpovední pracovníciPeter Žeňuch, Ľubomír Gábor, Svetlana Vašíčková,
Ľubomíra Wilšinská, Katarína Žeňuchová
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт славяноведения РАН,
Институтът за български език „Професор Любомир Андрейчин“ БАН.

Na medzinárodnej vedeckej konferencii budú prednesené príspevky medzinárodného riešiteľského tímu zloženého zo slovenských, ruských a bulharských vedcov, ktorí sa systematicky venujú axiologickému výskumu jazyka v kontexte kultúrnej komunikácie. Dôležitou zložkou výskumu tohto medzinárodného tímu je poznávanie rozmanitosti procesov súvisiacich s udržateľnosťou a rozvojom tradičných európskych kultúrnych hodnôt, ktoré sú výsledkom prirodzeného jazykového a kultúrneho vývinu Slovanov. Tento jazykovo-kultúrny aspekt založený na zachovávaní hodnotových princípov tvorí základ národnej a kultúrnej identity každého národa a jeho jazyka. V tomto kontexte je preto nevyhnutné systematické poznávanie procesov, ktoré determinujú kultúrnu komunikáciu medzi slovanskými i neslovanskými národmi v európskom kontexte. Významným pre toto poznanie je komplexný synchrónno-diachrónny pohľad založený na etnolingvistických a etnokultúrnych výskumoch.

Tematické okruhy:

Axiológia, kultúrna komunikácia a jazykové myslenie.

Jazyk, kultúrno-historická pamäť a hodnoty v slovanskom svete.

Aktuálne procesy jazykového a kultúrneho diskurzu.

Program