• Slovenčina
  • Русский
  • English

Prvý kongres slovenských slavistov na tému Slovenská slavistika po roku 1993

Miesto konania kongresuBratislava
Dátum konania kongresu26.-28. októbra 2011
Zodpovedný pracovníkPeter Žeňuch
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Slovenský komitét slavistov

Slovenská slavistika po roku 1993

V dňoch 26.-28. októbra 2011 sa v sídle Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského komitétu slavistov na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave uskutočnil Prvý kongres slovenských slavistov na tému Slovenská slavistika po roku 1993. Organizačné otázky súvisiace s kongresom slovenských slavistov sa prerokovávali na viacerých zasadnutiach Slovenského komitétu slavistov (pozri k tomu Slavica Slovaca, 2009, roč. 44, č. 1, s. 95-96 a 2010, roč. 45, č. 1, s. 95-96). Kongres si stanovil za cieľ zhodnotiť doterajšie výsledky interdisciplinárnych slavistických výskumov a načrtnúť možnosti ďalšieho zintenzívnenia komplexného interdisciplinárneho slavistického výskumu. Motívom pre zorganizovanie kongresu vplynulo z aktuálnych „trendov“ determinovaných rizikami stability ekonomických faktorov.

Hoci sa všeobecne konštatuje nepriaznivá situácia v podpore základného vedeckého výskumu na všetkých úrovniach slovenskej inštitucionalizovanej vedy, osobitne slovenská slavistika túto skutočnosť prežíva kontinuitne, hoci práve základný interdisciplinárny slavistický výskum patrí k tým vedným disciplínam, ktoré z hľadiska filologického, historického, spoločenskovedného i v oblasti výskumu kultúry prináša významné výsledky ako východisko pre naše terajšie i budúce poznanie.

Na rokovaniach sa prítomní účastníci kongresu osobitne venovali viacerým otázkam fungovania slovenskej slavistiky. Konštatovalo sa, že slavistický výskum na Slovensku sa buduje a naďalej sa má budovať ako koordinovaný, systematický a projektovaný výskum, ktorý umožňuje pokryť široko vnímané spektrum výskumných úloh, pričom prepojenie viacerých vedných disciplín zohráva strategickú rolu pri interdisciplinárnom výskume i pri prezentácii spoločensky či politicky aktuálnych tém. Jazyk, dejiny, literatúra, etnológia a kultúra sa v rámci slavistického výskumu orientujú najmä na vzťahy slovenského jazyka a kultúry k slovanským i neslovanským jazykom a kultúram a predstavujú Slovensko ako celok jedinečný nielen svojím obsahom, ale predovšetkým ako prirodzená, formujúca a neoddeliteľná súčasť slovanského, európskeho i medzinárodného kultúrneho priestoru. Vedeckovýskumná a vedecko-koordinačná činnosť v rámci slovenskej slavistiky vyplýva z úzkej spolupráce so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV a Slovenským komitétom slavistov. Významný podiel na rozvoji slovenskej slavistiky má teda inštitucionalizovaný základný slavistický výskum v Slovenskej akadémii vied a na vedecko-pedagogické prostredie na vysokoškolských pracoviskách. Pravidelne organizované medzinárodné slavistické zjazdy (v roku 2013 sa uskutoční 15. medzinárodný zjazd slavistov v bieloruskom Minsku) umožňujú prezentovať výsledky slovenského slavistického bádania na svetovej úrovni.

V centre slovenského slavistického výskumu je od samého začiatku slovenčina vo vzťahoch k slovanskému i neslovanskému jazykovému a kultúrnemu kontextu. Ani dnes takéto ponímanie nie je minulosťou či prežitkom; je to trvalá a aktuálna téma, ktorá je súčasť komplexného a interdisciplinárneho bádania. Takto sa slovenská slavistika prijíma aj v medzinárodnom kontexte. Slovenská slavistika vychádza z potreby skúmať vlastnú identitu nie ako výsledok globalizačných či integračných mechanizmov, ale ponúka komplexný pohľad na parciálne otázky vývinu slovenského jazyka a kultúry v korelácii či vo vzťahoch so slovanským i neslovanským prostredím.

Niekoľko konštatovaní z rokovania kongresu:

Prioritou slovenskej slavistiky je interdisciplinárny model základného výskumu a prezentácia získaných výsledkov v domácom i medzinárodnom kontexte. Komplexný pohľad na parciálne otázky vývinu slovenského jazyka a kultúry v korelácii či vo vzťahoch so slovanským i neslovanským prostredím sú súčasťou výskumnej identity slovenskej slavistiky. Interdisciplinárny slavistický pohľad v kontexte poznávania slovensko-slovanských i slovensko-neslovanských vzťahov umožňuje identifikovať a interpretovať vývinové i aktuálne dimenzie rozvoja slovenského kultúrneho vedomia a poukázať tak na trvalý prínos slovenskej kultúry do kontextu európskej kultúry a civilizácie. Na Prvom kongrese slovenských slavistov sa zároveň konštatovalo, že takýto výskum v slovenskom kultúrnom prostredí utvára obraz o nás samých a preto je nevyhnutné ho naďalej napĺňať v aktuálnych vedeckovýskumných zámeroch ako prioritný program. Aj vzhľadom na integračné či interkultúrne európske procesy môže tieto výskumné okruhy kompetentne formulovať naša, slovenská slavistika.

Na Prvom kongrese slovenských slavistov odzneli tieto referáty:

Peter ŽeňuchSlovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Ján DoruľaK inštitucionalizácii slovenskej slavistiky
Alexander RuttkaySlovenská archeológia v kontexte slavistických výskumov
Tatiana ŠtefanovičováPríspevok slovanskej archeológie k rozvoju slavistiky na Slovensku
Júlia DudášováSlavistika na Prešovskej univerzite
Emil HorákOsobitosti slovenskej slavistiky (z južnoslavistického aspektu)
Mária ČižmárováSlovenská ukrajinistika – súčasný stav výskumu
Viktória Ľašuková – Ivana DžundováSlovensko-bieloruské vzťahy – stav a perspektívy výskumu
Pavol ŽigoSlavistická tematika vo výskume Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
Mária DobríkováJazykovedná slavistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Juraj VaňkoSlavistické disciplíny a slavisticky orientovaný výskum na FF UKF v Nitre
Viera GašparíkováZ dejín slovenskej slavistickej folkloristiky
Mojmír BenžaSlavistické výskumy v slovenskej etnológii
Hana Hlôšková – Magdaléna ParíkováSlavistická problematika v dejinách Katedry etnológie a kultúrnej antropológie
Zuzana ProfantováMinulosť, prítomnosť, budúcnosť slavistickej folkloristiky alebo o význame angažovanosti disciplíny
Hana UrbancováSlavistický aspekt slovenskej etnomuzikológie
Dana Hučková – Oľga VanekováSlovenská literárnovedná slavistika po roku 1990
Martin Hetényi – Peter Ivanič – Zvonko TaneskiStav výskumu cyrilo-metodskej problematiky na Slovensku po roku 1993
Katarína ŽeňuchováSlovenská slavistika na stránka časopisu Slavica Slovaca

Postery:

Jozef HviščLiterárnovedná slavistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Viera ŽemberováLiterárnovedná slovakistika v slavistickom výskume deväťdesiatych rokov
Ján MojdisSlovenská otázka v dielach francúzskych slavistov na konci 19. a začiatkom 20. storočia
Vladislav GrešlíkDejiny bádania ikon na Slovensku
Renáta HlavatáKoncepcia historizmu v kontexte slovenského literárnovedného výskumu
Adriana FerenčíkováSlovotvorná problematika v 4. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (Poľnohospodárstvo)
Jozef SipkoAsociačné testy ako lingvokultúrny kognitívny zdroj
Adelaida MezeiováTéma „rekurzu“ v listoch Jána Kollára v 40. rokoch 19. storočia
Zuzana MolitorisováVýskum súčasného stavu výročných zvykov na východnom Slovensku u gréckokatolíckych veriacich

Program kongresu v PDF

Fotografie z kongresu