• Slovenčina
  • Русский
  • English

Obraz krízy v jazyku a kultúre Kríza ako príležitosť pre revitalizáciu hodnotového systému spoločnosti

Hodnotový systém spoločnosti a jej myslenie sa vyjadruje pomocou jazykových prostriedkov. Jazykové prostriedky sú znaky a symboly, ktoré umožňujú človeku vyjadriť svoj vzťah a postoj k rozličným situáciám každodenného života. Vzťah jazyka a kultúry, ktorý sa realizuje prostredníctvom rozličných pomenovaní predmetov, javov a postojov človeka k vyjadrovanej skutočnosti, má antropologický charakter.

Jazykové prostriedky pomenúvajú historické, spoločenské i duchovné hodnoty, preto je jazyk nielen dôležitým nástrojom komunikácie, ale tiež atribútom identity založenej na hodnotovom systéme každodenného života človeka a spoločnosti nielen v čase spoločenskej konjunktúry, ale i v období krízy. Jazyk sa tak stáva dôležitým zdrojom pramenného poznávania pestrosti myslenia v kontexte európskej kultúry a civilizácie, ktorú od najstarších čias ovplyvnili pozitívne i negatívne vývinové momenty. Vo svojom systéme preto jazyk zahrnuje duchovno-kultúrne hodnoty, ktoré jazykovedcom i nejazykovedcom slúžia ako doklad o kontaktoch s medzi blízkymi i vzdialenými susedmi. Obraz sveta, v ktorom človek žije a tvorí svoje dejiny a kultivuje samého seba i okolie, vplýva na hospodársky, konfesionálny, administratívno-právny, kultúrny i politický vývin svojho spoločenstva, zveľaďuje vlastnú identitu. V jazyku spoločenstva sa priamo odkazuje na udalosti, s ktorými sa konkrétne spoločenstvo priamo i sprostredkovane stretávalo.

Kríza je kategória, ktorá má kognitívnu a emocionálnu povahu, utvárajú ju osobné a v širších súvislostiach pôsobiace sociálne interakcie a napätia. Modely reakcií sú predvídateľné, ale ich konkretizácia je vždy jedinečná. Niektoré každodenné reálie zanikajú, vznikajú nové, no niektoré pretrvávajú a pomáhajú preklenúť obdobia zmien. Krízy sú tak neraz istými periodizačnými medzníkmi. Vlastnú úlohu v tomto procese zohráva jednotlivec, spoločnosť, ale i štát, cirkev a iné komunity, ktoré formuje interkultúrny pragmatizmus človeka i povedomie označované ako sensus communis.

Konferencia o zlomových dejinných situáciách s názvom nesie názov Obraz krízy v jazyku a kultúre: Kríza ako príležitosť pre revitalizáciu hodnotového systému spoločnosti sa zameriava na hľadanie ponaučení v skúsenostiach našich predkov a na interpretáciu krízy ako príležitosti získať ďalšie poznanie. Komparatívny slavistický výskum hodnôt každodennosti umožňuje zadefinovať rámce, ktoré určujú kultúrnu a hodnotovú identifikáciu spoločenstva, ktoré závisí najmä od udržateľnosti hodnôt rodiny, duchovného myslenia, tradície a skúsenosti.

Tematické okruhy
1. Kríza ako príležitosť. Obraz krízy a ponaučenia z nej v naratívnej tradícii a písomnej kultúre.
2. Hodnotový systém spoločnosti a jeho odraz v každodennom živote
3. Konfesionálna a religiózna rozmanitosť ako príležitosť pre interkultúrnu komunikáciu.

Vzhľadom na vývin pandemickej situácie (COVID-19) si Vás dovoľujeme informovať, že rokovanie bude prebiehať dištančne v internetovom priestore prostredníctvom aplikácie ZOOM. Odkaz na pripojenie v on-line priestore bude prihláseným účastníkom zaslaný v predstihu.

Program