• Slovenčina
  • Русский
  • English

Fotografie

Cyrilometodská slávnosť v obci Zálesie a prednáška prof. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc. – správa v TA3
Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia
Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov
Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792)
Prezentácia knižných publikácii vydaných v rámci projektu Centra excelentnosti SlovSlav SAV
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)
Druhý kongres slovenských slavistov – Ján Stanislav a slovenská slavistika
Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry
Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei – Hudobné a literárne kontexty baroka v strednej Európe / na Slovensku
Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky
Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska
Prezentácia Bulharsko-slovenského slovníka II. zväzok (Л – По)
Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia (P. J. Šafárik, J. Kollár, Ľ. Štúr, J. Záborský)
Jozef Ignác Bajza (1755-1836) v kultúrnom a literárnom kontexte
Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva
Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach
Prvý kongres slovenských slavistov na tému Slovenská slavistika po roku 1993
Zo slavistických výskumov jazyka, histórie a kultúry – seminár s diskusiou pre verejnosť
Pramene byzantskej tradície na Slovensku – výstava
Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry
Výstava Pramene byzantskej tradície na Slovensku
Odovzdávanie medaily SAV za podporu vedy arcibiskupovi Prof. Cyrilovi Vasiľovi
Piaristen und Schulwesen, Wissenschaft, Kunst Mitteleuropas im 17.-19. Jahrhundert / The Piarists and Education, Science and Arts in Central Europe in the 17th-19th Centuries
Ceny Slovenskej akadémie vied pre pracovníkov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV
Konferencia Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita (11. – 13. 11. 2009)
Seminár Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov
Medzinárodný seminár slavistických expertov Zasadnutie Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov
Prezentácia slavistických publikácií
Fotografie z Týždňa vedy a techniky na Slovensku z 25. – 29. 11. 2008
Z konferencie Ľudová prozaická tradícia v období konštituovania profesionálnych vedeckých disciplín – národopisu, jazykovedy, históriografie a literárnej vedy z 4. – 5. 11. 2008
Slávnostné odovzdanie Zlatej medaily SAV profesorovi PhDr. Jánovi Doruľovi, DrSc., z príležitosti životného jubilea
Slovenská delegácia na XIV. medzinárodnom zjazde slavistov v macedónskom Ochride 10. – 16. septembra 2008
Z konferencie Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy z 27. 6. 2008
Zábery z otvorenia renovovaných priestorov pre Slavistický ústav Jána Stanislava SAV zo 7. 12. 2007
Z konferencie Aurora musas nutrit – die Jesuiten und die Kultur Mitteleuropas im 16.-18. Jahrhundert
Odovzdanie Čestnej plakety SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách Štefanovi Liptákovi
Zábery z otvorenia a priebehu výstavy Cyrilské rukopisné pamiatky – priestor pre skúmanie interkultúrnych a interkonfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne
Z terénneho výskumu na východnom Slovensku a vo Vojvodine v Srbsku z rokov 2000 – 2007
Fotografie z návštevy prezidenta Slovenskej republiky pri 10. výročí založenia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV
Zábery z konferencie venovanej storočnici narodenia Jána Stanislava
Z konferencie „Plaude turba paupercula“ – Franziskanischer Geist in der Musik, Literatur und Kunst
Bulharsko-slovenský slovník I. – slovník roka 2005
Správa a zábery z prezentácie Kamaldulskej Biblie v marci 2003