• Slovenčina
  • Русский
  • English

Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky

Miesto konania konferencieBratislava
Dátum konferencie8. – 10. októbra 2014
Zodpovedná pracovníčkaKatarína Žeňuchová
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Centrum excelentnosti SAV SlovSlav

Konferencia je plánovaná v rámci riešenia projektu centra exelentnosti SlovSlav Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (Postavy slovenského národného obrodenia /Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský/ + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte).

Cieľom konferencie je predstaviť kľúčové osobnosti slovenského kultúrneho života, ktoré svojou činnosťou ovplyvnili nielen vývin slovenskej slavistiky, jazykovedy a literatúry, ale ich práca je spojená s najstaršími fázami zbierania, vydávania, ale aj so vznikom prvých teoretických náhľadov na ľudovú rozprávku. Kľúčové osobnosti slovenského národoobrodenského hnutia 19. storočia (P. Dobšinský, A. H. Škultéty, J. Rimavský, J. Botto, J. Kalinčiak) sa svojou zberateľskou, vydavateľskou i teoretickou činnosťou v oblasti ľudovej prózy zaslúžili o formovanie dejín slovenskej folkloristiky, slovenskej literatúry a kultúry všeobecne. Referáty sa budú zameriavať predovšetkým na konfrontáciu a porovnanie romantických konceptov a východísk P. Dobšinského so zberateľskými aktivitami v iných národných kontextoch s dôrazom na vývinový diachrónny aspekt, na vzťah autentického folkloristického záznamu a jeho umeleckého spracovania v žánrových podobách ľudovej prózy (najmä ľudovej rozprávky).

Jeden deň konferencie bude venovaný slovanskému kultúrno-historickému a religióznemu priestoru v interakciách kresťanských a predkresťanských tradícií, ľudovým náboženským predstavám a rituálom v kontexte kresťanskej ideológie, hagiografickým textom latinskej i byzantskej tradície vo folklórnom a konfesionálnom kontexte i ľudovým „praktikám“ a pohansko-kresťanskému synkretizmu s presahmi do súčasnosti.

Program konferencie v PDF