• Slovenčina
  • Русский
  • English

Výskum cyrilských a latinských pamiatok byzantsko-slovanskej kultúrnej a obradovej tradície v karpatskom prostredí

V dňoch 30. júna – 1. júla 2006 sa v Košiciach uskutočnil vedecký seminár s medzinárodnou účasťou. Seminár organizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale v Ríme, Centrom spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach a Slovenským komitétom slavistov.

Na seminári vystúpilo s referátmi 12 účastníkov, ktorí sa vo svojich príspevkoch zamerali predovšetkým na niektoré doteraz málo pertraktované otázky výskumu cyrilskej i latinskej spisby, ktorá je spojená s byzantsko-slovanskou tradíciou a kultúrou v priestore východného Slovenska a v priľahlej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Osobitne sa venovali potrebe zberu, digitalizácie a interpretácie písomností v cirkevnoslovanskom, latinskom i ľudovom jazyku. Účastníci seminára poukázali na potrebu vydávania písomností z uvedeného výskumného okruhu v rámci medzinárodnej vedeckej série Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, v rámci ktorej sa už podarilo vydať prvé dva zväzky venované jazykovým a historickým podmienkam vzniku písomností a tiež paraliturgickej spevníkovej tvorby v karpatskom prostredí. Osobitne významné boli referáty zamerané na výskum latinských pamiatok v Arcibiskupskom rímskokatolíckom archíve v Košiciach, na poznávanie slovensko-maďarských vzťahov v gréckokatolíckej cirkvi v Prešovskom gréckokatolíckom biskupstve i na niektoré príčiny a dôsledky akulturácie Rusínov v slovenskom kultúrno-jazykovom prostredí. Osobitnú skupinu príspevkov tvorili bádatelia, ktorí prítomným predstavili neznáme alebo doteraz málo preskúmané pamiatky z dejín cirkvi, liturgickej i administratívnoprávnej spisby. Záverečný okruh vystúpení bol zameraný na riešenie niektorých otázok existencie cirkvi byzantsko-slovanského obradu a na cyrilo-metodskú tradíciu. Odznel aj príspevok o pripravovanom katalógu neštylizovanej ľudovej prozaickej tradície zo zbierok slovenských i zahraničných zberateľov-dialektológov.

Na vedeckom seminári sa zhodnotili doterajšie výskumné aktivity v oblasti skúmania byzantskej tradície na Slovensku. Prítomní poukázali sa aktuálnosť ďalších systematických a interdisciplinárnych výskumov jazyka, historicko-kultúrneho, etnicko-konfesionálneho vývinu v mutlikultúrnom, multijazykovom a multietnickom regióne východného Slovenska a karpatskej oblasti. Prispeje sa tým ku komplexnému poznávaniu regiónu, predovšetkým nositeľov tradície byzantského obradu nielen v historickom a spoločenskom (dobovom) rámci, ale na pozadí skúmaných cyrilských a latinských pamiatok sa osvetlia niektoré sporné otázky kultúrno-historického vývinu byzantsko-slovanskej tradície v priestore strednej Európy.

Program seminára v pdf formáte