• Slovenčina
  • Русский
  • English

Druhý kongres slovenských slavistov – Ján Stanislav a slovenská slavistika

Miesto konania kongresuBratislava
Dátum konania kongresu4. – 6. novembra 2015
Zodpovedný pracovníkJán Doruľa
OrganizátoriSlavistický ústav Jána Stanislava SAV,
Slovenský komitét slavistov,
Centrum excelentnosti SAV SlovSlav

Podľa plánu plnenia úloh Centra excelentnosti SAV Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia (SlovSlav) sa uskutoční interdisciplinárna vedecká konferencia o diele Jána Stanislava. Konferencia bude súčasťou rokovaní 2. kongresu slovenských slavistov, na ktorom si jeho účastníci pripomenú okrúhle výročie vzniku Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV i 50. výročie vzniku slavistického časopisu Slavica Slovaca. Tematické okruhy konferenčných rokovaní úzko súvisia s uvedenými výročiami i s ideovým odkazom diela Jána Stanislava.

Interdisciplinárny slavistický výskum na Slovensku sa uskutočňuje v rámci spolupráce jazykovedných, literárnovedných, etnologických, historických a archeologických disciplín. Slovenská slavistika tak rozvíja interdisciplinárny model výskumu vzťahov slovenského jazyka a kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami, a tak napĺňa vedeckovýskumný program slavistického výskumu.

V roku 2011 sa na pôde Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov uskutočnil Prvý kongres slovenských slavistov. Súbor štúdií Slovenská slavistika včera a dnes. (Bratislava, 2012. 268 s.) je k dispozícii nielen v tlačenej podobe, ale aj v elektronickej verzii na webe.

V dňoch 4. – 6. novembra 2015 sa v Bratislave uskutoční Druhý kongres slovenských slavistov na tému Ján Stanislav a slovenská slavistika, ktorý pripravuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov. Tematika kongresu úzko súvisí s výskumným programom vedeckovýskumného projektu Centra excelentnosti SloSlav v Slovenskej akadémie vied.

Tematické okruhy Druhého kongresu slovenských slavistov:
Ján Stanislav a slovenská slavistika
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a dvadsať rokov jeho existencie
Slavistický časopis Slavica Slovaca – orgán slovenskej slavistiky

Správa z Druhého kongresu slovenských slavistov
Prihláška na kongres
Program kongresu v PDF