• Slovenčina
  • Русский
  • English

Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe

V dňoch 25.-26. septembra 2002 sa v Bratislave uskutočnila konferencia „Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe“. Konferencia bola jedným z výstupov grantového projektu Slavistického kainetu SAV „Cantus Catholici (1655) – prvý slovenský katolícky spevník (kritické vydanie)“ (projekt VEGA č. 2/7015/22). Tím pozostávajúci z odborníkov z oblasti muzikológie, jazykovedy, literárnej vedy, historiografie i teológie – samozrejme, nielen zo Slavistického kabinetu, ale aj z ďalších pracovísk – pripravil v rámci projektu rukopis moderného kritického vydania jedného z najvýznamnejších prameňov slovenskej kultúry. Tento projekt nadväzuje svojím spôsobom na vedecké vydanie prvého slovenského prekladu Biblie, tzv. Kamaldulskej Biblie, ktoré pripravili pracovníci Slavistického kabinetu SAV a ktoré vyšlo v sérii „Biblia Slavica“. Na konferencii sa zúčastnili aj odborníci mimo pracovného tímu, sformovaného na pôde tohto pracoviska, a to nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Ako to však často býva, z rôznych príčin sa na podujatí nemohli zúčastniť všetci pozvaní, ani všetci tí, ktorí by boli chceli do Bratislavy prísť. Účasť zahraničných i ďalších domácich kolegov však bola pre riešiteľov grantového projektu veľmi inšpirujúca. Porovnanie výsledkov domáceho hymnologického výskumu so susednými krajinami prinieslo mnohé nové konkrétne poznatky k širšiemu kontextu prvého slovenského tlačeného katolíckeho spevníka a veríme, že bolo inšpirujúce obojstranne. Pre členov pracovného tímu prinieslo toto porovnanie viaceré nové podnety na riešenie konkrétnych problémov pri ďalších redakčných prácach na pripravovanom vydaní. Problematika duchovnej piesne si vyžaduje nielen dôsledný interdisciplinárny prístup (o čo sa snaží aj uvedený pracovný kolektív), ale je aj typickým javom, ktorý „nepozná hranice“ a ktorý je – napriek jazykovej rôznosti – v tom pravom zmysle slova medzinárodný. Problematika duchovnej piesne 17. storočia na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku je veľmi príbuzná, aj konferencia ukázala, že tu existujú mnohé spoločné problémy. Celkom novým prvkom je v našom prípade „otvorenie sa“ smerom na Východ, k duchovnej paraliturgickej piesni byzantského obradu nielen na Slovensku, ale aj na Ukrajine. Možno je už podľa doterajších výsledkov určitým paradoxom skutočnosť, že v minulosti cirkev západného a východného obradu spájalo v hudbe viac než dnes.

Spevník Cantus Catholici je naozaj významnou pamiatkou slovenských dejín – jazyka, literatúry i hudby, duchovného života vôbec. Veríme, že kritické vydanie bude užitočnou pomôckou nielen pre ďalší vedecký výskum, ale aj pre prax. Súčasťou konferencie bola aj sv. omša v kaplnke sv. Ladislava Primaciálneho paláca, na ktorej si všetci účastníci – s výdatnou podporou scholy bratislavského konzervatória (pod vedením zbormajstra Dušana Billa) – nielen sami overili životnosť piesní z Cantusu Catholici, ale osviežili sa aj duchovným slovom dvoch kňazov-kolegov, aktívnych účastníkov konferencie. Je potešiteľné, že na konferencii sa zúčastnilo aj mnoho mladých ľudí so živým záujmom o zanedbávanú a dodnes často nesprávne často chápanú problematiku duchovnej piesne.

V tomto zborníku uverejňujeme príspevky v jazyku, v ktorom odzneli na konferencii. Pre lepšiu komunikáciu a zrozumiteľnosť pripájame stručné resumé. Do obsahovej stránky textov sme nezasahovali, kvalita obrázkov zodpovedá dodaným predlohám.

Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o bezproblémový priebeh podujatia, ako aj Bachovej spoločnosti na Slovensku za finančnú podporu tohto zborníka. Osobitná vďaka patrí prof. Franzovi Karlovi Praßlovi, súčasnému prezidentovi Medzinárodnej hymnologickej spoločnosti (IAH). Jeho zasvätené úvodné slová, napríklad o spevníku ako o „zrkadle doby“ (speculum aevi), sa – dúfajme – dostatočne vryli do pamäti viacerým účastníkom konferencie. Pre ďalší hymnologický výskum na Slovensku to môže byť len veľmi užitočné.