• Slovenčina
  • Русский
  • English

Stopäťdesiat rokov od narodenia Sama Cambla

(význam jeho diela v rozvoji slovenskej vedy a kultúry)

Slovenská Ľupča 25.-27. októbra 2006

Konferenciu zaraďujeme medzi podujatia konané v Roku Ľudovíta Štúra; S. Cambel je významným jazykovedcom a vedeckým bádateľom, ktorý sa zaslúžil o ustálenie pravopisnej kodifikácie štúrovskej spisovnej slovenčiny, je autorom významných vedeckých prác z dejín slovenského jazyka a slovenskej dialektológie. Zbierkou folklórnych naratívov z terénnych dialektologických výskumov na východnom a strednom Slovensku obohatil materiálový korpus ľudovej prózy. Vedecká konferencia má nielen zhodnotiť prínos Sama Cambla k rozvoju slovenskej vedy a kultúry, ale poukázať aj na vedecké výsledky, ktoré slovenská veda od Camblových čias v príslušných oblastiach výskumu dosiahla.

Na konferencii odzneli referáty:

Ján Doruľa, Camblove výklady dejín slovenského jazyka v diele Slováci a ich reč
Pavol Žigo, Pôvod slovenčiny z pohľadu Sama Cambla
Júlia Dudášová-Kriššáková, Samo Cambel z pohľadu poľskej jazykovedy
Katarína Muziková, Camblova Rukoväť spisovnej reči slovenskej v kontexte dejín spisovnej slovenčiny
Štefan Lipták, O dialektologických výskumoch Sama Cambla v oblasti užských nárečí
Ladislav Bartko, Samo Cambel a nárečia Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine
Adriana Ferenčíková, Časové podraďovacie vety v tvorbe Gustáva Zechentera Laskomerského
Ivor Ripka, Samo Cambel a jeho názory o jazyku americkoslovenskej tlače z konca 19. storočia
Alexander Ruttkay, Z archeologických výskumov najstarších dejín Slovenskej Ľupče
Milan Podrimavský, Samo Cambel a slovenský emancipačný proces na prelome 19. a 20. storočia
Marián Skladaný, Spor o hranice ľupčianskeho panstva v polovici 16. storočia
Teodor Kaliský, Z dejín Slovenskej Ľupče
Katarína Žeňuchová, Samo Cambel ako tvorca modernej slovenskej folkloristiky
Ján Michálek, Samo Cambel v dejinách slovenskej folkloristiky
Viera Gašparíková, Rozprávkové zápisy Sama Cambla a ich neskorší vývin
Peter Žeňuch, Cestovný denník Sama Cambla vo veršoch