• Slovenčina
  • Русский
  • English

Seminár Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov

18. septembra 2009 sa v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV uskutočnil jednodňový seminár na tému Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Usporiadal ho Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ministerstvom kultúry SR a Jazykovým odborom Matice slovenskej. Odznelo na ňom 9 referátov, v ktorých autori dokumentovali genézu dnešných maďarských postojov k používaniu slovenčiny ako štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (L. Deák, A. Hrnko, J. Darmo, J. Doruľa) a charakterizovali hlavné zásady jazykového zákonodarstva i potrebu legislatívneho zabezpečenia používania štátneho jazyka v istých oblastiach verejného styku na celom území Slovenskej republiky (J. Kačala, E. Kačalová, M. Mihálik). Gregor Papuček, slovenský spisovateľ žijúci v Maďarsku, poukázal vo svojom príspevku na dnešný stav legislatívneho a reálneho zabezpečenia menšinových práv slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

Na predpoludňajšej časti rokovania bol prítomný aj minister kultúry SR Marek Maďarič, ktorý sa v úvode rokovania prihovoril účastníkom seminára.

Všetky prednesené príspevky vyvolali živú reakciu prítomných účastníkov rokovania.