• Slovenčina
  • Русский
  • English

Era.Net RUS Plus

Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte

Linguistic and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional Values in the Slavic World

Evidenčné číslo projektu RUS_ST2017- 472
Obdobie riešenia 1. 4. 2018 – 30. 3. 2020
Hlavný riešiteľ a koordinátor
medzinárodného projektu
Irina Aleksandrovna Sedakovová    (Ruská akadémia vied)
Partneri  Institut slavianovedenija Rossijskoj akademii nauk, Moskva
Institut za bălgarski ezik kăm Bălgarska akademija na naukite, Sofia
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
Internetová stránka medzinárodného projektu
Zodpovedný riešiteľ projektu na
pracovisku SAV
Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Charakteristika a ciele projektu:

Projekt sa realizuje prostredníctvom troch skupín vedcov: ruských (koordinátori a hlavní riešitelia), bulharských a slovenských, ktorí sa intenzívne už spolupodieľali na podobných výskumných projektoch za ostatných 10 rokov. Hlavným cieľom projektu je identifikácia a analýza rozmanitosti procesov tradičných a netradičných hodnôt z etnolingvistického a etnokultúrneho hľadiska v slovanskom prostredí Európy (najmä v Rusku, Bulharsku, na Slovensku so srbskými, macedónskymi a českými paralelami). Projekt je zameraný na poznávanie podobností a osobitostí slovanského kultúrneho dedičstva, slovanská jazykovej a kultúrnej jednoty v historicko-kultúrnej perspektíve a v kontexte základných konceptov (napr. rodina, život, láska, práca, zdravie, príroda, duša atď.).

Charakteristika a ciele podielu slovenských výskumníkov v projekte:

Slovenský tím výskumníkov sa zúčastní na 16. medzinárodnom zjazde slavistov v Belehrade v dňoch 20. – 27. augusta 2018, kde členovia tímu prednesú referáty a publikujú ich v časopise Slavica Slovaca. Slovenská strana zorganizuje medzinárodnú konferenciu (2019), na ktorej celé konzorcium výskumníkov (ruskí i bulharskí kolegovia) prednesú správu o výsledkoch výskumov na projekte. Výsledky výskumov budú prezentované aj v rámci pedagogického procesu na vysokých školách. Slovenský vedecký tím sa bude osobitne venovať cyrilským rukopisným prameňom slovenskej proveniencie z etnolingvistickej a etnokultúrnej perspektívy s prihliadnutím na metodiku a teoretické východiská moskovskej a sofijskej etnolingvistickej tradície. Práca na projekte zahrnuje excerpciu prameňov so zameraním na identifikáciu jazykovo-kultúrnej identity. Z výskumnej problematiky sa publikujú štyri vedecké príspevky.

Dôležitým zdrojom výskumu sú už existujúce elektronické databázy, ktoré vznikli na základe spoločenskej požiadavky realizovať výskum duchovnej písomnej kultúry. Existencia duchovného kultúrneho dedičstva založeného na cyrilskej i latinskej kresťanskej písomnej kultúre je mimoriadne dôležitým ukazovateľom predpokladu synergie dvoch európskych kultúrnych horizontov – Pax Latina a Pax Byzantina, v ktorom slovanský kultúrny priestor je ovplyvnený tradičnou kultúrou európskeho Západu i európskeho Východu. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby sa výskum uskutočnil práve v priestore, ktorý tvorí hranicu medzi slovanským Východom a Západom, resp. medzi dvoma európskymi kultúrnymi konglomerátmi – latinským Západom a byzantským Východom, ktorý v slovanskom svete predstavuje Slovensko a Bulharsko. Ruská kultúra, ktorá od počiatku svojej existencie je pevne spojená s európskou duchovnou a kultúrnou identitou a západnou eur´pskou civilizáciou. Tento odraz možno vidieť aj pri prenose týchto európskych hodnôt do duchovnej kultúry a formovania ruskej spoločnosti. Aj takýmto spôsobom kultúrnej komunikácie sa formovali tradične historicko-kultúrne priestory európskej civilizácie.

Plán činnosti slovenských výskumníkov v projekte:

Slovenský výskumný tím Slovenský tím plánuje vystúpiť s referátmi a na zasadnutiach komisií pri Medzinárodnom komitéte slavistov v rámci 16. medzinárodného zjazdu slavistov v Belehrade v dňoch 20. – 27. augusta 2018. Členovia tímu prednesú referáty a publikujú ich v časopise Slavica Slovaca, ktorý je súčasťou databázy Scopus.
Slovenskí riešitelia v roku 2019 zorganizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu za účasti všetkých riešiteľov projektu, na ktorej sa zúčastnia aj ďalší experti. Na konferencia sa uskutoční medzinárdná oponentúra výsledkov slavistického etnolingvistického výskumu. Výsledky výskumov budú slovenskí riešitelia prezentovať aj v rámci pedagogického procesu na vysokých školách (na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, s ktoru má SÚJS SAV podpísanú zmluvu o vykonávaní doktorndského študijného programu).

Slovenský tím sa bude osobitne venovať cyrilským rukopisným prameňom slovenskej proveniencie z etnolingvistickej a etnokultúrnej perspektívy s prihliadnutím na metodiku a teoretické východiská moskovskej a sofijskej etnolingvistickej tradície. Výskum zahrnuje najmä excerpciu prameňov so zameraním na identifikáciu jazykovo-kultúrnej identity.

Z výskumnej problematiky sa publikujú vedecké príspevky v časopise Slavica Slovaca a v spoločnom monotematickej knižnej publikácie riešiteľov (v 3. roku riešenia edičnú prácu realizuje slovenská strana).

Slovenskí členovia riešiteľského tímu:

    Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

    Mgr. Svetlana Vašíčková, PhD.

    Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD.

    Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

    Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu

Dosiahnuté výsledky v roku 2020

Slovenský tím sa v roku 2020 i po celé obdobie riešenia (2018 a 2019) venoval najmä odrazu hodnotového systému kultúry a spoločnosti v jazyku. Výsledky slovenských výskumov poukazujú na axiologický systém jazyka ako prostriedku na pomenovanie javov, ktoré dokladujú historické, spoločenské a duchovné hodnoty. V tomto ponímaní sa jazyk stáva dôležitým zdrojom pramenného poznávania jazykovej pestrosti kultúr v kontexte európskej civilizácie. Jazyk do svojho systému začleňuje také jazykové prostriedky, ktoré jazykovedcom i nejazykovedcom slúžia ako doklad o rozličných kontaktoch s blízkymi i vzdialenými susedmi a vystupujú aj ako doklady o kultúrnom, hospodárskom, konfesionálnom, administratívnom i politickom vývine spoločenstva. Jazyk tak priamo odkazuje na udalosti, s ktorými sa konkrétne jazykové spoločenstvo priamo i sprostredkovane stretávalo počas svojho historického vývinu. Rezultáty tohto charakteru zahrnujú štúdie a články publikované v periodických i kolektívnych monotematických knižných prácach publikovaných v roku 2020.

A) Monotematický súbor štúdi
• Aksiologični problemi v slavjanskite ezici (tradicii i săvremennost). Marija Kitanova – Irina Sedakova – Peter Žeňuch. Sofia : Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2020. 268 s. ISBN 978-619-245-048-9.

B) Vedecké štúdie:
• SEDAKOVA, Irina – KITANOVA, Marija – ŽEŇUCH, Peter – GUSEV, Nikita: Traditional and Non-Traditional Values in Russia, Bulgaria and Slovakia: Ethnolinguistic, Comparative and Historical Dimensions. In The Yearbook of Balkan and Baltic Studies, 2020, Vol. 3., s. 109-132. ISSN 2613-7844
• ŠAŠERINA, Svetlana. Tradicionnite christianski cennosti i otraženieto im v chomiletičnata tradicia na Mukačevskata eparchia prez XVII-XVIII v. = Traditional Christian Values and their Reflection in the Homiletic Tradition of the Diocese of Mukachevo in the 17th–18th Centuries. In Bălgarski ezik, 2020, roč. 67, č. 1, s. 107-118.
• ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Aksiologičen aspekt na nazvanijata na bolestite v kirilski răkopisna lečebnik = Axiological Aspects of the Disease Nomenclature in Cyrillic Manuscripts. In Bălgarski ezik, 2020, roč. 67, č. 1, s. 43-52.
• ŽEŇUCHOVÁ, Katarína – VALENCOVA, Marina. Za cennostite konstanti v tradicionnata kultura na slovacite: etno-lingvističen analiz. In Aksiologični problemi v slavjanskite ezici (tradicii i săvremennost). – Sofia : Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2020, s. 180-214.

Dosiahnuté výsledky v roku 2019

Dôležitou zložkou výskumu tohto medzinárodného tímu je poznávanie rozmanitosti procesov súvisiacich s udržateľnosťou a rozvojom tradičných európskych kultúrnych hodnôt, ktoré sú výsledkom prirodzeného jazykového a kultúrneho vývinu Slovanov. Tento jazykovo-kultúrny aspekt založený na zachovávaní hodnotových princípov tvorí základ národnej a kultúrnej identity každého národa a jeho jazyka. V tomto kontexte je preto nevyhnutné systematické poznávanie procesov, ktoré determinujú kultúrnu komunikáciu medzi slovanskými i neslovanskými národmi v európskom kontexte. Významným pre toto poznanie je komplexný synchrónno-diachrónny pohľad založený na etnolingvistických a etnokultúrnych výskumoch.
V rámci projektu sa v nadväznosti na koncepciu tohto výskumu podarilo pripraviť a realizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu, na ktorej odzneli príspevky medzinárodného riešiteľského tímu zloženého zo slovenských, ruských a bulharských vedcov, ktorí sa systematicky venujú axiologickému výskumu jazyka v kontexte kultúrnej komunikácie.

Významným spoločenským prínosom projektu je realizácia medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Axiologický výskum slovanských jazykov, na ktorej sa prediskutovali dosiahnuté výsledky riešenia medzinárodného tímu odborníkov Ruskej, Buharskej a Slovenskej akadémie vied. Práve poznávanie rozmanitosti procesov súvisiacich s udržateľnosťou a rozvojom tradičných európskych kultúrnych hodnôt patria k významným východiskám prirodzeného jazykového a kultúrneho vývinu Slovanov i Európy. Tento jazykovo-kultúrny aspekt založený na zachovávaní hodnotových princípov tvorí základ národnej a kultúrnej identity každého národa a jeho jazyka. V tomto kontexte je preto nevyhnutné systematické poznávanie procesov, ktoré determinujú kultúrnu komunikáciu medzi slovanskými i neslovanskými národmi v európskom kontexte. Významným pre toto poznanie je komplexný synchrónno-diachrónny pohľad založený na etnolingvistických a etnokultúrnych výskumoch.
Práve v tejto súvislosti majú výsledky projektu význam pre aktuálne procesy v spoločenskom prostredí. Aplikácia výsledkov v širšej spoločenskej praxi predpokladá ich využitie vo vzdelávacom procese.

Publikované štúdie slovenských riešiteľov projektu

  1. monotematické súbory štúdií:
        Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological investigation into the Slavic languages. Sedakova, I.A. – Žeňuch, P. – Kitanova, M. et alii. Bratislava : VEDA : Slavistický ústav Jána Stanislava ; Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2019. 224 s.
        Vzgľad na slavianskuju aksiologiju. Sedakova, Irina Aleksandrovna – Kitanova, Marija – Žeňuch, Peter. Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2019. 266 s. ISBN 978-5-7576-0428-2
  2. vedecké štúdie:
        GÁBOR, Ľubomír. Memetika ako prejav kultúrnej komunikácie. In SEDAKOVA, Irina Aleksandrovna – ŽEŇUCH, Peter – KITANOVA, Marija. Axiologický výskum slovanských jazykov. – Bratislava ; Moskva : VEDA : Slavistický ústav Jána Stanislava : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 153 – 165.

GÁBOR, Ľubomír. Formi i proekcii na magijata na slovoto kato kulturna cennost văv folklornata proza = Forms and Projections of Word Magic as a Cultural Value in Folk Prose. In Bulgarian language/Bulgarski ezik, 2019, roč. 65, č. 1, s. 57-74.

GÁBOR, Ľubomír. Das Bild des Teufels in Parömien aus dem slowakischen kulturellen Umfeld = The Image of the Devil in Paremiological Material from the Slovak cultural Space. In Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung. Journal of Folktale Studies. Revue d` Etudes sur le Conte Populaire, 2019, roč. 60, č. 3-4, s. 263-284. (2018: 0.111 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0014-6242.

GÁBOR, Ľubomír. Komunikácia ako metafora dynamiky v textoch ústnej ľudovej slovesnosti = Communication as a Metaphor of Dynamics in the Texts of Oral Folklore Literature. In KLINCKOVÁ, J. ed.: Komunikácia v odborných reflexiách. – Banská Bystrica : Belianum, 2019, s. 334-345. ISBN 978-80-557-1573-5.

GÁBOR, Ľubomír. Motívy magického kruhového pohybu v pamiatkach ústnej ľudovej slovesnosti. In BARIAKOVÁ, Z. – KUBEALAKOVÁ, M. (eds.): Literárne podoby migrácie. – Bratislava : ARThur, 2019, s. 44-66. ISBN 978-80-8207-049-4.

GÁBOR, Ľubomír. Otobraženie vzaimosviazi nekotorych veščestv v foľklornych istočnikach = Image of the relationship of selected substances in folklore sources. In Vzgľad na slavianskuju aksiologiju. – Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 61-86. ISBN 978-5-7576-0428-2.

GÁBOR, Ľubomír. Správa z konferencie „Axiologický výskum slovanských jazykov“. In Slavica Slovaca, 2019, roč. 54, č. 2, s. 190-191. ISSN 0037-6787.

ŠAŠERINA, Svetlana. Tradicionnyje christianskije cennosti i ich otraženije v gomiletičeskoj tradicii Mukačevskoj jeparchii v XVII–XVIII vv. In Vzgľad na slavianskuju aksiologiju. – Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 141-158.

WILŠINSKÁ, Ľubomíra. Tradičné hodnoty späté s mníšskym životom v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku v 18. – 19. storočí. In Axiologický výskum slovanských jazykov. – Bratislava ; Moskva : VEDA : Slavistický ústav Jána Stanislava : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 68-82.

WILŠINSKÁ, Ľubomíra. Monašeskaja žizň na rubeže latinskogo i vizantijskogo slavianstva v perspektive jego tradicionnych cennostej na primere literaturnogo tvorčestva Juraja Joannikija Baziloviča (Orden Svjatogo Vasilija Velikogo) (1742-1821). In Vzgľad na slavianskuju aksiologiju. – Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 122-140.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína – VALENCOVOVÁ, Marína. Axiológia zdravia a choroby v tradičnej slovenskej kultúre. In SEDAKOVA, Irina Aleksandrovna – ŽEŇUCH, Peter – KITANOVA, Marija. Axiologický výskum slovanských jazykov. – Bratislava ; Moskva : VEDA : Slavistický ústav Jána Stanislava : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 99-120.

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Nazvanija boleznej v kirilličeskom rukopisnom lečebnike 18. veka v sisteme cennostej. In Vzgľad na slavianskuju aksiologiju. – Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 108-121.

ŽEŇUCH, Peter – ŠAŠERINA, Svetlana. Obraz Boha v jazyku ako nástroji komunikácie a axiologické aspekty sviatku a sviatočnosti. In SEDAKOVA, Irina Aleksandrovna – ŽEŇUCH, Peter – KITANOVA, Marija. Axiologický výskum slovanských jazykov. – Bratislava ; Moskva : VEDA : Slavistický ústav Jána Stanislava : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 10-28.

ŽEŇUCH, Peter. Ezikăt na slaviano-vizantijskata pismena kultura v Slovakija ot aksiologična gledna točka. In Bălgarski ezik, 2019, roč. 65, č. 1, s. 13-21.

ŽEŇUCH, Peter. Otraženije etnokuľturnyh processov v paraliturgičeskoj duhovnoj kuľture cerkvi vostočnogo obrjada pod Karpatami v XVIII v. In Vzgľad na slavianskuju aksiologiju. – Moskva : Institut slavianovedenija RAN, 2019, s. 87-107.

Dosiahnuté výsledky v roku 2018

Slovenský riešiteľský tím v zložení P. Žeňuch (zodpovedný riešiteľ), Ľ. Gábor, S. Vašíčková, Ľ. Wilšinská a K. Žeňuchová sa v rámci projektovej úlohy venovali príprave a realizácii zahraničnej pracovnej cesty do Bulharskej republiky. Pracovná cesta sa realizovala za účelom aktívnej účasti na konferencii „Pogled kăm slavjanskata aksiologija.“ Konferencia bola venovaná definícii pojmov spätých s tradičnými hodnotami slovanskej a európskej kultúry a civilizácie.

Na konferencii odzneli tieto referáty riešiteľov: Gábor, Ľ.: Projekcia významov a funkcií rituálnych nápojov u Slovanov v literárnych prameňoch; Vašíčková, S.: Tradicionnyje cennosti karpatorusov i ich otraženije v gomiletičeskoj tradicii Mukačevskoj jeparchii v XVII – XVIII vv; Wilšinská, Ľ.: Mníšsky život na rozhraní latinského a byzantského slovanstva v kontexte jeho tradičných hodnôt. Historicko-kultúrny pohľad; Žeňuch, P.: Odraz etnokultúrnych procesov v paraliturgickej duchovnej kultúre východnej cirkvi pod Karpatmi v 18. storočí a Žeňuchová, K.: Axiologický aspekt pomenovaní chorôb v cyrilskom rukopisnom liečebníku. Tézy referátov sú publikované na internetovej stránke projektu, ktorú zriadil hlavný riešiteľ projektu v Moskve: https://www.slavicvalues.com/soveshanievsofii2018

Medzinárodná vedecká konferencia riešiteľov projektu ukázala na základné tematické a výskumné oblasti, na ktoré sa riešitelia projektu sústredia pri svojom ďalšom etnolingvistickom výskume v jednotlivých vedeckovýskumných okruhoch, ktorým sa venujú v rámci spoločnej témy projektu. Výsledky pokračujúceho výskumu sa prezentujú na konferencii v Bratislave na Slovensku v roku 2019 (v termíne september – október). Z konferencie slovenská riešiteľská skupina pripraví na vydanie spoločný zborník referátov, do ktorého prispejú všetci členovia riešiteľského tímu. Slovenskí riešitelia projektu informácie o výsledkoch svojich doterajších výskumov publikujú aj v bulharskom vedeckom časopise Bălgarski ezik. Príspevky odovzdané do tlače: Gábor, Ľ.: Podoby a projekcie mágie slova ako kultúrnej hodnoty vo folklórnej próze; Vašíčková, S.: Tradicionnyje cennosti karpatorusov i ich otraženije v gomiletičeskoj tradicii Mukačevskoj jeparchii v XVII – XVIII vv.; Wilšinská, Ľ.: Mníšsky život na rozhraní latinského a byzantského slovanstva v kontexte jeho tradičných hodnôt. Historicko-kultúrny pohľad; Žeňuch, P.: Jazyk byzantsko-slovanskej písomnej kultúry na Slovensku z axiologického hľadiska; Žeňuchová, K.: Axiologický aspekt pomenovaní chorôb v cyrilskom rukopisnom liečebníku.

Zodpovedný riešiteľ projektu za slovenský tím P. Žeňuch predniesol v dňoch 20.-27. augusta 2018 v rámci svojej zahraničnej pracovnej cesty do Srbskej republiky referát na 16. medzinárodnom zjazde slavistov v Belehrade. Referát bol venovaný téme „Vojvodinskí Rusnáci a slovenskí rusnáci: Jazyková, konfesionálna a etnická identita v komparácii“. Program medzinárodného slavistického kongresu je publikovaný na internetovej stránke http://mks2018.fil.bg.ac.rs/. Ľ. Gábor predniesol referát „Komunikácia ako metafora dynamiky v textoch ústnej ľudovej slovesnosti“ na konferencii „Komunikácia v odborných reflexiách“ na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici organizovanej v dňoch 12. – 13. septembra 2018.

Publikované práce:

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Vybrané aspekty rozvoja slovenskej etnolingvistiky na pozadí rusko-bulharsko-slovenskej spolupráce. In Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 2, s. 174-180. ISSN 0037-6787. Typ: ADNB (50%)

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Izbrani aspekti ot razvitieto na slovaškaata etnolingvistika na fona na rusko-bălgarsko-sklovaškoto sătrudničestvo. In Bălgarski ezik / Bulgarian Language, 2018, roč. 65, č. 4, s. 89-99. Typ: ADEB (50%)

ŽEŇUCH, Peter. Vojvodinskí Rusnáci a slovenskí rusnáci: jazyková, konfesionálna a etnická identita v komparácii. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 suppl., s. 75-85. ISSN 0037-6787. Typ: ADNB

ŽEŇUCH, Peter. The Rusnaks in Vojvodina and Slovakia: Comparison of Linguistic, Confessional and Ethnic Identity. In Teze i rezimei u dva toma. Jezik. XVI. Meždunarodni kongres slavista. Tom 1. – Beograd : Meždunarodni komitet slavista: Savez slavističkich društava Srbije, 2018, s. 211. ISBN 978-86-917949-5-8. Typ: AFG