• Slovenčina
  • Русский
  • English

Zábery z otvorenia a priebehu výstavy Cyrilské rukopisné pamiatky – priestor pre skúmanie interkultúrnych a interkonfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne

Výstava

Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV

Európsky týždeň vedy a techniky na Slovensku 2006

Bratislava 20.-26. novembra 2006

Správa o výstave

V budove gréckokatolíckej fary v Bratislave na ul. 29. augusta 7 sa v dňoch 20.-26. novembra 2006 uskutočnila výstava cyrilských a latinských rukopisov a starých tlačí spojená s cyklom prednášok. Výstavu s názvom Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV organizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s gréckokatolíckou farnosťou Bratislava. Všetky vystavované pamiatky boli z databázy nášho ústavu. (Presný program celého týždňa nájdete tu.) Výstava sa konala v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky na Slovensku 2006.

Cieľom podujatia bolo predstaviť širokej verejnosti dedičstvo písomnej tradície byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície, čo sa aj podarilo; svedčí o tom kniha návštev na výstave i bohatá účasť na prednáškach a diskusiách s pracovníkmi ústavu. Zároveň sa prezentovala aj práca ústavu v ďalších oblastiach slavistického výskumu (najmä prezentáciou vydaných publikácií).

Väčšinu vystavovaných exponátov získal Slavistický ústav Jána Stanislava SAV počas terénnych výskumov na farách Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu v rokoch 2000, 2001 a 2003. Ďalšie písomnosti pochádzajú z archívnych výskumov v domácich i zahraničných archívoch. Vystavených bolo 25 pamiatok z celkového počtu asi 200 v databáze SÚJS SAV. Najcennejším exponátom bol cirkevnoslovanský rukopisný evanjeliár z 15. storočia, ktorý sa našiel v roku 2000 v dedine Baškovce (okres Sobrance).

Podujatie bolo dôležité najmä pre uvedomenie si skutočnosti, že cyrilské cirkevnoslovanské písomnosti sú súčasťou slovenskej kultúry, sú dôležitou súčasťou nášho cyrilo-metodského dedičstva, patria neoddeliteľne k Slovensku a slovenskej kultúre. Význam týchto pamiatok sa dlho marginalizoval a mylne vzťahoval len k východoslovanskému kultúrno-jazykovému priestoru, všetky cyrilikou písané dokumenty sa akosi automaticky radili do kontextu ukrajinskej kultúry. Keďže skoro všetky tieto pamiatky sú úzko späté s cirkvou byzantsko-slovanského obradu, v období komunistickej totality o ich výskum nebol záujem. Žiaľ, mnohé sa v tomto období poškodili alebo stratili.

Dnes sa ukazuje naliehavá potreba komplexného výskumu cyrilských a cirkevnoslovanských rukopisných i tlačených pamiatok v kontexte slovenskej kultúry. To je aj jednou z výskumných úloh Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Pri tomto výskume od začiatku veľmi úzko spolupracuje s Košickým apoštolským exarchátom i Prešovskou eparchiou.

SÚJS vydal k výstave osobitný bulletin, v ktorom predstavil zameranie a činnosť slavistického vedeckovýskumného pracoviska SAV. Bulletin obsahoval aj opis jednotlivých exponátov výstavy.

V pondelok 20. 11. po slávnostnom otvorení výstavy o 15:00 bola prvá prednáška riaditeľa Slavistického ústavu J. Stanislava SAV doc. PhDr. Petra Žeňucha, CSc.: Cyrilské rukopisné pamiatky – priestor pre skúmanie interkultúrnych a interkonfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne. V krátkosti predstavil vystavované i nevystavované pamiatky, ktoré sa podarilo získať pri terénnych výskumoch, v archívoch a knižniciach na Slovensku i v zahraničí. Po prednáške nasledovala recepcia pre prítomných hostí a diskusia, potom o 17:00 v chráme sv. liturgia v byzantsko-slovanskom obrade, ktorá bola slávená v cirkevnoslovanskom jazyku.

Na slávnostnom otvorení a recepcii sa zúčastnilo mnoho vzácnych hostí: PhDr. Dušan Gálik, CSc., člen Predsedníctva SAV, PhDr. Dagmar Podmaková, CSc., predsedníčka III. komory Snemu SAV a predsedníčka Výkonného výboru Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry, PhDr. Ján Bobák, CSc., riaditeľ Historického ústavu Matice slovenskej, ThDr. Michal Hospodár, PhD., hovorca Košického apoštolského exarchátu a predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, ThDr. Ján Ďačok, SJ, PhD., provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD., PhDr.. Ľudovít Haraksim, CSc., medzinárodne renomovaný historik, PhDr. Gizela Gáfriková, CSc., literárna historička z Ústavu slovenskej literatúry SAV v sprievode doc. PhDr. Eriky Brtáňovej, CSc., a PhDr. Timotey Vráblovej, PhD., PhDr. Hana Urbancová, CSc., hudobná historička z Ústavu hudobnej vedy SAV, PhDr. Viera Gašparíková, DrSc., renomovaná slovenská folkloristka a autorka trojdielnej publikácie slovenských rozprávok z wollmanovskej zberateľskej akcie, PhDr. Mojmír Benža, CSc., renomovaný slovenský etnológ, ThDr. Tomáš Majda, PhD., z Centra Spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach a mnohí ďalší.

V priebehu výstavy si expozíciu pozreli ďalší významní hostia: vladyka Milan Chautur, košický apoštolský exarcha, ThLic. Cyril Jančišin, výkonný tajomník Konferencie biskupov Slovenska, doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., dekan Teologickej fakulty TU,  PhDr. Helena Jacošová, hlavný radca Ministerstva zahraničných vecí SR, prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., významný slovenský klasický filológ. Vladyka Ján Babjak, prešovský eparcha, poslal kurátorom výstavy pozdravný list, v ktorom im zaželal veľa odvahy, ochoty a zanietenia v bádateľskej práci a veľa úspechov pri realizácii výstavy. Prejavil tiež záujem o dokumentáciu z výstavy.

V pondelok večer po sv. liturgii odznela aj prednáška prof. PhDr. Jána Doruľu, DrSc. Kamaldulská Biblia – prvý preklad celého Písma svätého do slovenčiny. Zároveň si mohli výstavu pozrieť tí, ktorí to nestihli pred sv. liturgiou.

V utorok 21. novembra bola na programe prednáška Mgr. Andreja Škovieru Liturgia byzantskej misie na Veľkej Morave.

Expozícia sa stretla so záujmom aj u širokej verejnosti. V štvrtok 23. novembra doobeda prišli žiaci 4. A a 4. B z Cirkevnej základnej školy sv. Vincenta de Paul. Deti výstava zaujala natoľko, že sa im nechcelo odísť. S tabuľkou cyriliky v ruke chodili od jednej pamiatky k druhej a lúštili starobylé cirkevnoslovanské texty s obdivuhodnou húževnatosťou a záujmom. Najväčší záujem budil Baškovský evanjeliár, texty z neho si mnohí prepisovali aj do zošitov, veď čítať texty z 15. storočia je príležitosť naozaj výnimočná. Čítanie cyrilských textov im išlo nad očakávanie dobre. O tom, že sa im cyrilika zapáčila, svedčí aj fakt, že viacerí sa do knihy návštev podpisovali cyrilikou. Ich záujem bol povzbudením aj pre organizátorov výstavy a zároveň svedectvom, že ak sa veci dobre predstavia, cyrilika a cirkevná slovančina môžu byť zaujímavé a príťažlivé aj pre mladú generáciu.

Vzácnymi hosťami boli aj bohoslovci z Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK spolu so svojím prednášateľom Mgr. Svoradom Zavarským, pracovníkom SÚJS SAV.

Po nich prišli na výstavu aj študenti Gymnázia školských bratov, ktorým výstavu a prácu Slavistického ústavu J. Stanislava SAV priblížili doc. PhDr. Peter Žeňuch, CSc., a prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

Vo štvrtok zavítal na výstavu vzácny hosť – vladyka Milan Chautur, košický apoštolský exarcha. Podrobne si prezrel vystavené exponáty a zaujímal sa aj o problematiku a význam terénneho výskumu cyrilských rukopisných a tlačených pamiatok. Do kroniky napísal: „V pohľade na minulosť lepšie chápať súčasnosť a vidieť perspektívy budúcnosti nech dopomôže výstava pamiatok byzantskej a latinskej tradície a vzbudí záujem o veci zabudnuté. Žehnám p. Žeňuchovi a všetkým zosnovateľom výstavy v Bratislave.“ Vladyka Milan potom slávil sv. božskú liturgiu v bratislavskom gréckokatolíckom chráme a predniesol aj homíliu.

Vo štvrtok 23. novembra večer odznela prednáška Mgr. art. Ladislava Kačica, PhD. a Mgr. Svorada Zavarského Jezuiti v dejinách slovenskej vedy a kultúry.

Na záver pár pohľadov, ako sa výstava pripravovala.

Niekoľko ukážok z exponátov:

Do budúcnosti sa uvažuje nad inštalovaním výstavy a cyklom prednášok aj v niektorom z miest východného Slovenska, aby sa tak táto málo známa časť nášho cyrilo-metodského dedičstva stala známejšou.

Andrej Škoviera

Fotografie: Andrej Škoviera, Peter Majchrák, Marek Ivančík