• Slovenčina
  • Русский
  • English

Konferencia Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita (11. – 13. 11. 2009)

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 11. – 13. november 2009

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch a Andrej Škoviera

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV a Cyrilo-metodské výskumné centrum Bulharskej akadémie vied v Sofii

Spoluorganizátori: Pontificio Istituto Orientale Rím, Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej, Gréckokatolícka eparchia Bratislava, Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave.

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia s názvom Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita sa uskutočnila v dňoch 11.-13. novembra 2009. Program konferencie tvorili referáty tridsiatich účastníkov zo šiestich krajín, diskusné bloky a prezentácia publikácie. Účastníci prezentovali výsledky výskumov z oblasti cyrilo-metodského kultúrneho dedičstva a jeho vzťahu k národnej identite medzi slovanskými národmi. Príspevky sa dotýkali týchto okruhov: vývin národnej identity – najmä vo vzťahu k cyrilo-metodskému kultúrnemu dedičstvu; ideologické interpretácie cyrilo-metodského diela v rozličných sférach a historické pokusy o reinterpretáciu, resp. zmenu národnej či konfesionálnej identity; pramene k cyrilo-metodskej histórii a úcte, vývin cyrilo-metodskej úcty ako súčasť národnej identity. Časť referentov sa venovala aj Joannikijovi Bazilovičovi a jeho dielu v historicko-kultúrnom kontexte prelomu 18.-19. stor.

Súčasťou konferencie bola prezentácia publikácie Joannikija Baziloviča Tolkovanije svjaščennyja liturhiji / Explicatio sacrae liturgiae. Autorovi sa toto dielo napísané paralelne v cirkevnoslovanskom a latinskom jazyku nepodarilo vydať; tlačou vyšlo po prvý raz až po 194 rokoch zásluhou editorov P. Žeňucha a S. Zavarského zo SÚJS SAV. Publikácia vyšla ako 3. zväzok medzinárodnej vedeckej edície Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae s finančným prispením Gregorian Foundation, Pontificio Istituto Orientale v Ríme, Slovenského komitétu slavistov a Spolku sv. Cyrila a Metoda. Prezentáciu sprevádzal koncert byzantskej chrámovej hudby v katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža, na ktorom vystúpili zbory Kyrillomethodeon a Chrysostomos. Prezentácia sa uskutočnila v rámci podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009.

Prvý deň sa konferencia uskutočnila v reprezentačných priestoroch Gréckokatolíckeho biskupstva v Bratislave, druhý a tretí deň rokovania pokračovali v zasadačke Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnil sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a bratislavský gréckokatolícky eparcha vladyka Peter Rusnák, ďalej J. Ex. Ognian Garkov, veľvyslanec Bulharskej republiky, predseda Matice Slovenskej Jozef Markuš a predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda Michal Hospodár.

Zborník príspevkov z konferencie vyjde v rámci edičnej série Кирило-Методиевски студии v editorskej a vydavateľskej spolupráci Cyrilo-metodského výskumného centra Bulharskej akadémie vied v Sofii a Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.

Program konferencie v PDF.

Brožúrka o publikácii Joannikija Baziloviča v PDF.

Správa o konferencii v servise TK KBS

Správa o konferencii na serveri SAV.sk

Správa o konferencii na stránke Bratislavskej eparchie

Správa o konferencii v spravodajstve TV LUX

Fotogaléria z prvého dňa konferencie na stránke Bratislavskej eparchie

Fotogaléria z konferencie

Bratislava 11.-13. novembra 2009

Streda 11. novembra

Štvrtok 12. novembra

Piatok 13. novembra

Fotogaléria z prvého dňa konferencie na stránke Bratislavskej eparchie