• Slovenčina
  • Русский
  • English

Prezentácia slavistických publikácií

V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV sa dňa 17.12.2008 uskutočnila prezentácia publikácií, ktoré ústav vydal v roku 2008. Na prezentácii sa zúčastnil aj vedecký sekretár Slovenskej akadémie vied Dr. Ľubím Falťan a člen predsedníctva SAV profesor Dr. Ján Bakoš, DrSc.

Publikácie Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry (Ed. Ján Doruľa. 317 s.) a Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov (Ed. Ján Doruľa. 202 s.) prezentoval Vincent Blanár a publikácie vydané príležitosti 14. medzinárodného zjazdu slavistov v Ochride – XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. (Ed. Peter Žeňuch. 299 s.) a Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy a etnológie za roky 2003-2007 [výber] (Ed. Peter Žeňuch. 164 s.) predstavil Mojmír Benža. Promótori publikácii vysoko ohodnotili vedeckú i formálnu stránku prezentovaných publikácii a zdôraznili, že Slavistický ústav Jána Stanislava SAV je moderným slavistickým pracoviskom, ktoré je široko spoločensky zakotvené. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV je koordinačným centrom slavistických výskumov na Slovensku. V spolupráci so Slovenským komitétom slavistov (SKS) udržiava kontakty so slavistickými výskumnými pracoviskami v zahraničí, stará sa o organizáciu domácich a medzinárodných interdisciplinárnych slavistických vedeckých podujatí. Pracovníci ústavu sa venujú interdisciplinárnym  slavistickým výskumom, predovšetkým výskumu slovensko-slovanských a slovensko-neslovanských, jazykových, kultúrnych, historických, etnických a konfesionálnych vzťahov. O tejto skutočnosti svedčia aj prezentované publikácie.

V pozdravnom príhovore zaželal vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan všetkým pracovníkom i spolupracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV veľa zdravia, úspechov a vytrvalosti do pokračovania v doterajšej úspešnej činnosti ústavu.

Pozvánka na slávnostnú prezentáciu publikácií Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Ďalšie fotografie nájdete na stránke SAV: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&news_no=2355