• Slovenčina
  • Русский
  • English

Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry

The Linguistic, Literary and Ethnic Contexts of Christian Culture

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konania konferencie: 24.-26. novembra 2010

Zodpovední pracovníci: Peter Žeňuch, Katarína Žeňuchová, Andrej Škoviera

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Spoluorganizátori: Ústav etnológie SAV, Institut slavianovedenija Ruskej akadémie vied, Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej

V rámci medzinárodného vedeckého projektu Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve, ktorý Slavistický ústav Jána Stanislava SAV rieši v spolupráci s Ústavom etnológie SAV a Institutom slavianovedenija Ruskej akadémie vied v Moskve, sa na pôde SÚJS SAV v dňoch 24. – 26. novembra 2010 v spolupráci s Národným inštitútom slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej podarilo zorganizovať medzinárodnú vedeckú interdisciplinárnu konferenciu Jazykové, literárne a etnické súvislosti kresťanskej kultúry / Языковые, литературные и этнические связи христиaнской культуры.

Cieľom konferencie bolo prezentovať aktuálne výsledky výskumov v oblasti jazyka, literatúry a kultúry v kontexte etnických a etnicko-konfesionálnych procesov komunikácie a mobility. Účastníci konferencie z Ruska (5 referátov), Bieloruska (2 referáty), Bulharska (1 referát), Česka (1 referát), Nórska (1 referát) a Slovenska (17 referátov) sa vo svojich príspevkoch venovali jazykovým, etnickým, literárnym, historickým, kulturologickým i konfesionálnym aspektom kresťanskej kultúry. Práve komplementárnosť vedeckých disciplín pri výskume duchovnej kultúry je aktuálnou zložkou interdisciplinárneho prístupu. Konferencia sa cieľavedome a programovo zamerala na kľúčový zdroj slovenskej i slovanskej kultúry – na kresťanstvo. V rámci medzinárodnej vedeckej konferencie sa tak podarilo charakterizovať nielen vzťahy medzi slovanským Východom a Západom, ale aj úspešne osvetliť miesto slovanskej kresťanskej kultúry i aspekty trvalého uplatnenia sa tradičnej kresťanskej kultúry v jazykových, etnických, literárnych, historických i spoločenských situáciách v kontexte starších i moderných slovanských, európskych i globalizačných kultúrnych a civilizačných procesov.

Príspevky z konferencie budú uverejnené v publikácii, ktorú vydá Institut slavianovedenija Ruskej akadémie vied v Moskve.

Program v PDF

Fotogaléria z konferencie