• Slovenčina
  • Русский
  • English

Ocenenie pre Štefana Liptáka

Podpredseda SAV Dušan Kováč vo štvrtok 10. mája odovzdal Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra PhDr. Štefanovi Liptákovi, CSc.

Na slávnosti, venovanej výsledkom práce, ale aj životnému jubileu (*1937) významného vedeckého pracovníka, jazykovedca zo Slavistického ústavu Jána Stanislava (SÚJS) SAV v Bratislave PhDr. Štefana Liptáka, CSc., sa okrem Dušana Kováča zúčastnili podpredsedníčka SAV Viera Rosová, vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan, riaditeľ SÚJS SAV Peter Žeňuch, ale aj priatelia a kolegovia.

Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách jubilantovi odovzdal podpredseda SAV Dušan Kováč, ktorý v laudáciu pripomenul, že Štefan Lipták pracuje v SAV od roku 1962, teda už 45 rokov… Po krátkom pôsobení na UPJŠ v Košiciach v rokoch 1962-1995 pracoval v Jazykovednom ústave ĽŠ SAV v Bratislave. Venoval a venuje sa predovšetkým dialektológii – výskumu slovenských nárečí (východoslovenských, najmä zemplínskych a užských nárečí) a západoslovansko-východoslovanským jazykovým kontaktom. Ako zdôraznil laudátor, široké slavistické zameranie ho viedlo k tomu, že sa stal jedným zo zakladateľov Slavistického kabinetu SAV (dnešný SÚJS SAV), ktorý v prvých mesiacoch viedol. Bol a je zodpovedným riešiteľom viacerých interdisciplinárnych slavistických výskumných projektov. Patrí medzi popredných výskumníkov slovenských nárečí. Venuje sa aj výskumu Slovákov na Podkarpatskej Rusi a slovensko-poľského jazykového pomedzia. Popri množstve publikácií venovaných týmto výskumom spolupracoval aj na jednom zo základných diel slovenskej lingvistiky – Slovníku slovenských nárečí a štúdie z oblasti onomastiky – teda o vlastných menách, aj o osobných menách, miestnych menách a pod. „Žiada sa mi pripomenúť aj dielo, ktoré sa pripravuje na vydanie,“ pokračoval Dušan Kováč. „Je to obsiahly Slovník zemplínskych a užských nárečí. Mal významnú účasť na príprave prvého dielu Atlasu slovenského jazyka a ukážkovom zväzku Slovníka slovenských nárečí. Množstvo príspevkov predniesol na významných vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí, venuje sa aj vedecko-populárnej publicistike.“

Popri vlastnej vedeckej práci si Štefan Lipták našiel čas aj na vedecko-organizátorskú aktivitu. V rokoch 1991-1995 bol vedeckým tajomníkom Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV, dve funkčné obdobia pracoval ako vedecký tajomník Slovenskej jazykovej spoločnosti pri SAV, v SÚJS SAV bol predsedom vedeckej rady a od leta 2006 je zástupcom riaditeľa ústavu. V rokoch 1993-94 pôsobil aj edukatívne na Prešovskej univerzite v Prešove, neskôr na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Za kolegov z ústavu sa za doterajšiu jubilantovu prácu poďakoval riaditeľ ústavu Peter Žeňuch, ktorý ocenil nielen jeho významné výskumné výsledky, ale najmä jeho pomoc mladším kolegom.

PhDr. Štefan Lipták, CSc. sa na záver nielenže úprimne poďakoval za ocenenie a pochvalné slová, ale pridal aj niekoľko mimoriadne zaujímavých príbehov zo svojho kľukatého vedeckého života – doslova príbeh chlapca zo sirotinca, ktorý sa dopracoval až k súčasnému vedeckému a spoločenskému uznaniu svojej výskumnej práce.