• Slovenčina
  • Русский
  • English

Z konferencie Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy z 27. 6. 2008

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy

Slowakisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache, Geschichte und Kultur

Bratislava 27. júna 2008

Program rokovania medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Slovensko-nemecké jazykové, historické a kultúrne vzťahy 27. júna 2008 v Bratislave

1.Ján DORUĽA 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave
Odraz slovensko-nemeckých vzťahov v písomnostiach 17.-18. storočia – Widerspiegelung der slowakisch-deutschen Beziehungen in Schriften des 17.-18. Jahrhunderts
2.Ernst EICHLER 
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Probleme der Darstellung des slowakisch-deutschen Sprachkontaktes
3.Vladimír RÁBIK 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Etnické zmeny v sídelnej štruktúre východného Slovenska v stredoveku – Ethnische Wandlungen in der Siedlungsstruktur der Ostslowakei im Mittelalter
4.Inge BILY 
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Die Rezeption des sächsisch-magdeburgischen Rechts auf dem Territorium der Slowakei – Eine erste Bestimmung des Standes der Forschung
5.Bohuš KLEIN 
Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave
Slovenské miestne názvy v nemeckých opisoch prvého vojenského mapovania v 2. polovici 18. storočia – Slowakische Ortsnamen in deutschen militärischen Beschreibungen der ersten militärischen Kartierung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
6.Júlia DUDÁŠOVÁ 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Karpatizmy nemeckého pôvodu (na materiáli Celokarpatského dialektologického atlasu) – Karpatische Sprachelemente deutschen Ursprungs (am Materialien des Gesamtkarpatischen dialektologischen Atlasses)
7.Ladislav KAČIC 
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave
 Nemecké školské divadlo na Slovensku v 17.-18. storočí – Deutschsprachiges Schultheater in der Slowakei im 17.-18. Jh.
8.Hana URBANCOVÁ 
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave
K typológii nemecko-slovenských vzťahov v tradičnom piesňovom repertoári Nemcov na Slovensku – Zur Typologie der deutsch-slowakischen Beziehungen im tradizionellen Repertoire der Deutschen in der Slowakei
9.Magdaléna PARÍKOVÁ 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Nemci na Slovensku v 20. storočí – etnokultúrne zmeny a interkultúrna komunikácia – Deutsche Bevölkerung in der Slowakei im 20. Jh. – ethnisch-kulturelle Wandlungen und interkulturelle Kommunikation
10.Lucia LICHNEROVÁ 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Aspekty vydávania a distribúcie nemeckých tlačí na území Slovenska v 16. a 17. storočí – Aspekte der Herausgabe und Distribution deutscher Drucke auf dem Gebiet der Slowakei im 16. und 17. Jahrhubndert 

Harmonogram konferencie

Štvrtok 26. júna

Príchod a ubytovanie účastníkov

Piatok 27. júna

09.00 – 10.30 rokovanie

10.30 – 11.00 prestávka

11.00 – 12.30 rokovanie

13.00 obed

14.00 – 16.00 rokovanie

16.00 – 16.30 prestávka

16.30 – 18.30 rokovanie

19.00 večera

Miesto konania konferencie

Zasadacia miestnosť Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava

Prosíme účastníkov konferencie, aby svoje príspevky napísali podľa možnosti v programe WORD a odovzdali v priebehu konferencie, alebo do dvoch týždňov po jej ukončení poslali na adresu Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.