• Slovenčina
  • Русский
  • English

Ceny Slovenskej akadémie vied pre pracovníkov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

V utorok 22. júna 2010 predseda SAV prof. Jaromír Pastorek odovzdal dvom pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV významné ocenenia.

Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov získala Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., samostatná vedecká pracovníčka SÚJS SAV.

V roku 2009 s podporou Ministerstva kultúry SR, Matice slovenskej a Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry vyšla monografická práca K. Žeňuchovej Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy (Bratislava – Marin: 2009. 227 s.), v ktorej sa autorka venuje zberateľskej práci jazykovedca Samuela Cambela a jeho zásluhám na profilácii exaktných metód vo folkloristike a dialektológii. Knižná publikácia je výsledkom intenzívnej a systematickej bádateľskej práce K. Žeňuchovej, ktorá na základe interdisciplinárneho výskumu archívnych dokumentov i zberateľskej, vedeckej a edičnej činnosti S. Cambela poukazuje na nezastupiteľnú úlohu tzv. neapriórnych zberateľov pri dokumentácii ľudovej naratívnej tradície. Ťažisko práce K. Žeňuchovej spočíva v dôslednej komparatívnej a textologickej práci predovšetkým s archívnym, doteraz nesprístupneným materiálom. Z hľadiska výberu a formulácie problému, najmä však vďaka výsledkom, ktoré jej vedecké bádanie i monografická práca prináša, predstavuje významný prínos pre dejiny slovenskej folkloristiky v prostredí karpatského regiónu a strednej Európy.

Cenu SAV za popularizáciu vedy – za propagáciu významu vedy a presadzovanie jej rozvoja získal prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., vedúci  vedecký pracovník SÚJS SAV.

Propagácia vedy a výsledkov základného výskumu je dlhodobým cieľavedomým a celoživotným zámerom prof. Jána Doruľu, lebo poskytuje možnosti pre priame šírenie aktuálnych poznatkov a výsledkov základného slavistického výskumu do praxe. Prof. Doruľa svoje výsledky výskumov prezentuje verejnosti predovšetkým v rámci odborných prednášok pre učiteľov a študentov vysokých a stredných škôl i pre širokú verejnosť záujemcov doma i v zahraničí. Tieto aktivity prof. J. Doruľu sa u záujemcov i poslucháčov vždy stretávajú s nemalým záujmom. V prednáškach sa oboznamujú s najnovšími výsledkami vedeckých výskumov v danej oblasti. Osobitne treba oceniť vystúpenia J. Doruľu v slovenských i zahraničných médiách a na vysokých školách, vo vedeckých spoločnostiach, v rozhlase a televízii. Významné sú rozhovory, ktoré prof. J. Doruľa veľmi ochotne poskytuje pre rozhlas i televíziu na Slovensku. Jeho výklady tak vlastne utvárajú významný celok, v ktorom si široký okruh záujemcov vždy nájde odpoveď na mnohé a časté (aj aktuálne) otázky súvisiace so slovenským jazykovým i kultúrnym vývinom.

Poďakovanie Kataríny Žeňuchovej za všetkých ocenených.

Vážený pán predseda i predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, milí prítomní,

v mene všetkých ocenených pracovníkov Slovenskej akadémie vied sa chcem vedeniu SAV poďakovať za ocenenie, ktoré prijímame aj ako významné spoločenské uznanie našej práce vo výskume a popularizácii vedy. Je pre nás veľmi dôležité, že toto uznanie prichádza od najkompetentnejšieho hodnotiteľa, nášho „domáceho pána,“ ktorý sa zároveň usiluje zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre našu výskumnú činnosť a pre jej plynulé pokračovanie.

Vieme, že to nie je v čase, keď všade chýbajú peniaze, jednoduché a ľahké. Jednoduché a ľahké to nie je aj preto, že podpora vedy naráža nielen na ekonomické bariéry, ale často aj na nepochopenie tam, kde by sme podporu očakávali a veľmi potrebovali.

Postoj k výsledkom našej práce a k uznaniu jej potrebnosti ovplyvňuje často aj mediálne utváraná atmosféra, v ktorej sa nákladná publicita venuje „celebritám“ a takým objaviteľským senzáciám, ktoré na podopretie svojich bestselerových „objavov“ a ich komentárov nepotrebujú nijakú vedecky podloženú argumentáciu. My, pravdaže, nemôžeme upustiť od stanoviska, že propagácia vedy nemôže obchádzať výsledky dosiahnuté statočným tvrdým úsilím odborne pripravených bádateľov, ale naopak, musí takýmto úsilím dosiahnuté výsledky sprístupňovať aj tým, ktorí by radi uverili „lepším“ alebo „krajším“ konštrukciám.

Uvedomujeme si, že naši predchodcovia neúnavne, uvážlivo, premyslene a najmä nezištne prinášali svoj podiel, aby tak kúsok po kúsku utvárali súčasný svet vedy a poznania. Aj my, podobne ako naši učitelia sme odhodlaní nielen splatiť svoj dlh rovnako ako v rozprávke o troch grošoch, ale aby sme každým maličkým priblížením sa k pravde objektívne stáli na jej strane.

Ešte raz srdečná vďaka za uznanie!

Udelili Ceny Slovenskej akadémie vied za rok 2010 – na webovej stránke SAV