• Slovenčina
  • Русский
  • English

Ročník 53 (2018) – Číslo 3 + (4-supplementum)

Slavica Slovaca SUPPLEMENTUM 3-4 2018

Jednotlivé príspevky

Predslov

M. KOŠKOVÁ: Dynamika jazyka v zrkadle slovníkového spracovania (na bulharskom a slovenskom materiáli)

K. DUDOVÁ: Jazykový obraz remesla v slovenskej a poľskej frazeológii

J. DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ: Štefan Tóbik a jeho dielo GEMERSKÉ NÁREČIA I. – III.
v kontexte slovenskej jazykovedy

P. ŠMERINGAIOVÁ: Slovensko-nemecké vzťahy v 15. – 18. storočí

V. ĽAŠUKOVÁ: Typy folklórnej aktualizácie v kodifikácii slovenského a bieloruského jazyka
ako reflexia lingvistického konceptu V. Karadžića

K. ŽEŇUCHOVÁ: Cyrilské liečiteľské príručky z 18. storočia (etnolingvistická analýza pomenovaní chorôb)

P. ŽEŇUCH: Vojvodinskí Rusnáci a slovenskí rusnáci: Jazyková, konfesionálna a etnická identita v komparácii

J. GLOVŇA: Stav vojvodinskej slovenčiny ako enklávneho jazyka

J. KESSELOVÁ: Referencia na hovoriaceho v dialogickej komunikácii v slovenčine:
verbálna osoba verzus osobné zámeno

D. SLANČOVÁ – T. KOVALIK SLANČOVÁ: Športová lingvistika – vymedzenie interdisciplinárneho výskumu

M. MATIOVÁ: Kognitívna analýza konceptov emócií ako interpretačných konštruktov
slovenského jazykovo-kultúrneho spoločenstva

P. ŽIGO: Vývin substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch

J. KRŠKO: Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej
lexikografie – stav a perspektívy

Ľ. WILŠINSKÁ: Slovensko-latinské vzťahy v literatúre z prostredia
byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

E. BRTÁŇOVÁ – O. VANEKOVÁ: Dejiny slovenskej literatúry a srbská Vojvodina.
Dva vojvodinské katechizmy a latinská ekloga Beata Bacska

S. ZAVARSKÝ: Ján Krstiteľ z Banskej Bystrice a jeho komentár k prvému Ciceronovmu listu
Ad Quintum fratrem – príspevok k slovensko-poľskému humanizmu

P. ZUBKO: Poľsko-uhorské súvislosti v dejinách uniatov

V. GREŠLÍK: Ikony východného Slovenska a ich inšpiračné pramene v západnom umení

M. PROKIPČÁKOVÁ: Liturgická hudba byzantsko-slovanského obradu na Slovensku
v diskurzoch hudobnej slavistiky

M. STRÝČKOVÁ: Latinsko-cirkevnoslovanské vzťahy v priestore historickej Mukačevskej eparchie

L. LENOVSKÝ: Vzťah jazyka, kultúry a identity v prostredí etnických minorít

J. KREDÁTUSOVÁ: Jazykové stvárnenie ukrajinskej mentality z ukrajinskej a slovenskej perspektívy

D. PODMAKOVÁ: Divadelné paradigmy v súčasnej slovanskej kultúre
Tematika vojny v divadelných obrazoch

Prehľad publikácií zo slavistickej jazykovedy, literarnej vedy, etnológie a histórie za roky 2013 – 2017 (výber)

Súpis jazykovednej literatúry za roky 2013 – 2017 (výber)

Výberová bibliografia slavisticky orientovaných etnologických prác za roky 2013 až 2017

Výberová bibliografia slavisticky orientovaných historických prác z roky 2013 až 2017