• Slovenčina
 • Русский
 • English

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 • peter.zenuch@savba.sk
 • 02/59209418

Dlhodobo a systematicky sa venuje výskumu cyrilských písomností, rukopisov i starých tlačí. Skúma používanie ľudového, oficiálneho i sakrálneho jazyka v písanej i hovorenej forme ako identifikátora etnickej a konfesionálnej príslušnosti. Svoje výskumy sústreďuje na pomedzie jazykovo-kultúrnych a religióznych konglomerátov Slavia latina a Slavia byzantina. Osobitný význam prikladá výskumu jazyka a kultúry, cirkevnej slovančine a jej vplyvu na ľudový jazyk v byzantsko-slovanskom prostredí na Slovensku i v karpatskom regióne. Realizoval terénne a archívne výskumy, ktoré priniesli dôležité výsledky najmä v oblasti výskumu starších dejín slovenského jazyka a kultúry a vzťahu k byzantsko-slovanskému jazykovému a kultúrnemu prostrediu; podarilo sa mu zozbierať a zdigitalizovať vyše 300 rukopisov a starých tlačí z prostredia východného Slovenska v cirkevnoslovanskom, slovenskom i latinskom jazyku, ktoré ostávali nepovšimnuté, ba neraz i úplne neznáme. Tento korpus materiálov systematicky spracúva a sprístupňuje slovenskej i medzinárodnej vedeckej obci i širšej verejnosti. Z tohto korpusu pamiatok vychádzajú vedecké štúdie, monografické publikácie, vedecké i popularizačné prednášky a výstupy, v ktorých sa interdisciplinárna problematika neobmedzuje len na oblasť slavistiky a dejín slovenského jazyka a kultúry, ale presahuje najmä do oblasti kulturológie, etnológie a historiografie. Publikované štúdie a vedecké knižné práce tak poukazujú najmä na skutočnosť, že cyriliku a liturgickú cirkevnú slovančinu používanú v prostredí byzantskej tradície a kultúry na Slovensku nemožno pokladať za jediné kritérium, podľa ktorého sa dá od najstarších čias spoľahlivo určiť kultúrna, jazyková alebo etnická príslušnosť jej používateľov. Liturgický jazyk svedčí iba o príslušnosti k obradu a zachovávaní liturgickej tradície. Cyrilská a cirkevnoslovanská duchovno-kultúrna tradícia tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrnej identity Slovenska.

Významné funkcie a členstvá:

 • počas troch funkčných období (od 1.7.2006 do 31.5.2019) vykonával funkciu riaditeľa Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.
 • vo funkčnom období 2010 – 2015 a opätovne vo funkčnom období 2015-2020 vymenovaný za predsedu komisie „ad hoc“ pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore       060207 – slovanské jazyky
 • vo funkčnom období 2010 – 2015 vymenovaný za člena stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác pre Humanitné vedy –  vedy o kultúre a umení v odbore literárna veda – 060406; teória a dejiny slovenskej literatúry – 060407; slavistika – slovanské literatúry – 060408 a teória a dejiny konkrétnych národných literatúr – 060409.
 • člen Prezídia Medzinárodného komitétu slavistov
 • koordinátor komisií pri Medzinárodnom komitéte slavistov
 • predseda Slovenského komitétu slavistov
 • člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre
 • člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Trnavskej univerzity
 • člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty UCM v Trnave
 • člen Vedeckej rady Trnavskej univerzity
 • vo funkčnom období 2012 – 2017 člen Rady agentúry pre humanitné vedy APVV
 • člen Ústrednej jazykovej rady pri Ministerstve kultúry SR
 • člen Výboru pre umenie Rady vlády SR pre kultúru.
 • hlavný redaktor časopisu Slavica Slovaca
 • zakladateľ a člen edičnej rady Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae (vydáva Pontificio Istituto Orientale v Ríme, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v Bratislave a Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach)
 • člen redakčnej rady vedeckej série Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne  (vydáva Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego v Krakove v Poľsku)
 • člen redakčnej rady ročenky Славянский альманах (vydáva Институт славяноведения Российской академии наук v Moskve v Ruskej federácii)
 • člen redakčnej rady slavistického časopisu Проглас (vydáva  Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Велико Търново v [Veliko Tărnovo] v Bulharsku)
 • zakladateľ a hlavný redaktor časopisu Culturologica Slovaca – internetový kulturologický časopis, 2016 (hlavný redaktor www.culturologicaslovaca.ff.ukf.sk).
 • člen výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Literárneho fondu
 • člen Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie e. V.
 • člen kultúrno-vedeckej spoločnosti Gli amici del PIO v Ríme
 • člen Edičnej rady SAV (2013-2021)
 • člen Etickej komisie SAV (2013-2019)
 • člen Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov  (2013-2017)
 • predseda Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (2017-2021)

Študijné pobyty:

 • Štipendijný pobyt financovaný nemeckou nadáciou Alexander von Humboldt-Stiftung a realizovaný v Patristickej komisii Vestfálskej akadémie vied (Patristische Kommission der Akademie der Wissenschaften von Nordrhein-Westfalen) v Bonne v Nemecku v rokoch 2003-2005
 • Obnovený štipendijný pobyt financovaný nemeckou nadáciou Alexander von Humboldt-Stiftung a realizovaný v Patristickej komisii Vestfálskej akadémie vied (Patristische Kommission der Akademie der Wissenschaften von Nordrhein-Westfalen) v Bonne v Nemecku v roku 2010
 • Štipendijný pobyt v Institut for Balkan Studies, Thessaloniki, Grécko v roku 1996
 • Výskumné pobyty v Bulharsku, Rusku, Českej republike, Srbsku, Poľsku, na Ukrajine.

Významné ocenenia:

 • Cena Slovenskej akadémie vied v oblasti oceňovania mladých vedeckých pracovníkov za vedeckovýskumnú prácu udelená v roku 2003
 • Cena Predsedníctva SAV za 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu publikáciu pri príležitosti 50. výročia SAV udelená v roku 2003
 • Čestné uznanie v rámci udeľovania ocenení „Vedec roka SR 2006“ za publikáciu Cyrilské paraliturgické piesne – Kyrillische paraliturgische Lieder udelené v roku 2007
 • Medaila z príležitosti 60. výročia Slovenskej akadémie vied v roku 2013
 • Cena Ministerstva kultúry Bulharskej republiky z príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky – 24 mája, Dňa bulharskej osvety, kultúry a slovanského písomníctva za prínos do rozvoja a popularizácie bulharskej kultúry v roku 2013
 • Pamätná medaila Teologickej fakulty Trnavskej univerzity z príležitosti 75. výročia založenia Teologického inštitútu sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Medailu udelil zástupca Veľkého kancelára spolu s dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity (2016)
 • Prémia Literárneho fondu (udelená dňa 26.9.2019) za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii spoločenských a humanitných vied za knižnú publikáciu Užhorodský rukopisný Pseudozonar (autori: P. Žeňuch, Je. Beľakovová, D. Najdenovová, P. Zubko, Š. Marinčák).

Ohlasy v bibliografiách a encyklopédiách

 • Latinská a a byzantská kultúra zachovaná v cyrilských písomnostiach na slovenskom území / Latin and Byzantine culture conserved in Cyrillic dokuments on Slovak territory / Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. In Suballyová, Ľubica (zost.): Špičkové vedecké tímy a osobnosti SAV / Top Scientific Teams and People at SAS. Bratislava: Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 254-258
 • Peter Žeňuch. In: Behýlová, J.: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2014, s. 525 – 530. ISBN 978-80-224-1403-6 (doplnky k bibliografii za roky 2001 – 2005, súpis prác P. Žeňucha za roky 2006 – 2010). 
 • (pž): Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. In: Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky v Slovenskej akadémii vied. Zost. P. Žeňuch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava 2015, s. 168 – 195. ISBN 978-80-89489-19-0.
 • Kto je kto v slovenskej vede [online]. Dostupné na: http://science.dennikn.sk/kto-je-kto-v-slovenskej-vede/osobnosti/veda-a-vyskum/2318-peter-zenuch [cit. 23. 1. 2017].
 • Петер Женюх (heslo v encyklopédii) In: Енциклопедiя сучасної України. Том. 9. Е – Ж. Kиїв: 2009.

Publikačná činnosť

2020

ŽEŇUCH, Peter: a kol.: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Slziaci klokočovský obraz Patrónky Zemplína. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. 384 s.
ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter – LAPKO, Róbert – MARINČÁK, Šimon: Slovenský Kalvínsky Žaltár. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. VII. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2020. 432 s. ISBN 978-80-89489-49-7. (Kapitola: O kultúrnych a jazykových súvislostiach vzniku slovenského Kalvínskeho Žaltára, s. 50-75).
KITANOVA, M. – SEDAKOVA, I. – ŽEŇUCH, P. (eds./săst.): Aksiologični problemi v slavjanskite ezici (tradicii i săvremennost). Sofia: Izdatelstvo na BAN „Prof. Marin Drinov“, 2020. ISBN 978-619-245-048-9
ŽEŇUCH, Peter: Inštitucionalizovaný slavistický výskum v Slovenskej akadémii vied po dvadsiatich piatich rokoch. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 1, s. 3-14. ISSN 0037-6787
ŽEŇUCH, Peter: Prameň ako východisko kultúrnej pamäti: Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. In Slavica Slovaca, 2020, roč. 55, č. 3, s. 482-493. ISSN 0037-6787
SEDAKOVA, Irina – KITANOVA, Marija – ŽEŇUCH, Peter – GUSEV, Nikita: Traditional and Non-Traditional Values in Russia, Bulgaria and Slovakia: Ethnolinguistic, Comparative and Historical Dimensions. In The Yearbook of Balkan and Baltic Studies, 2020, Vol. 3., s. 109-132. ISSN 2613-7844
ŽEŇUCH, Peter: Zvuková rovina cirkevnej slovančiny u Slovákov. Bratislava: Ústav filologický štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra slovenského jazyka a literatúry. Elektronická publikácia vyšla vlastným nákladom autora na študijné účely, 2020. 57 s. ISBN 978-80-570-2716-4 Internetový odkaz: –https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KSJL/rozne/ZENUCH_Peter_Zvukova_rovina_cirkevnej_slovanciny_u_Slovakov__1_.pdf

2019

ŽEŇUCH, Peter a kol.: Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Zostavovateľky Svetlana Vašíčková a Ľubomíra Wilšinská. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 192 s. ISBN (elektronicky) 978-80-89489-39-8; ISBN (tlač) 978-80-89489-38-1
СЕДАКОВА, Ирина А. (отв. ред.) – КИТАНОВА, Мария (ред.) – ЖЕНЮХ, Петер (ред.): Взгляд на славянскую аксиологию. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019. 268 с. ISBN 978-5-7576-0428-2
СЕДАКОВА, Ирина А. – ŽEŇUCH, Peter – КИТАНОВА, Мария et al.: Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Investigation into the Slavic Languages. Bratislava – Moskva: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Институт славяноведения РАН, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. ISBN SÚJS SAV (print) 978-80-89489-41-1, ISBN VEDA (print) 978-80-224-1796-9, ISBN SÚJS SAV (e-book) 978-80-89489-42-8, ISBN INSLAV RU (print) 978-57576-0434-3, DOI 10.31168/0434-3.
ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter: Diecézne štatúty Michala Manuela Olšavského z rokov 1752 – 1758. In Slavica Slovaca, 2019, roč. 54, č. 3.-4 (supplementum), s. 5-100.
ŽEŇUCH, Peter: Cyrilské písomníctvo na Slovensku v kontexte aktuálnych výskumov. In ŽEŇUCH, Peter a kol.: Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku. Zostavovateľky Svetlana Vašíčková a Ľubomíra Wilšinská. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov – VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 11-30; Úvod, s. 9-10; Záver 145-150 (slov., rus., angl.).
ЖЕНЮХ, Петер: Езикът на славяно-византийската писмена култура в Словакия от аксиологична гледна точка. In Български език / Bulgarian Language, 2019, roč. 65 č. 1, s. 13-21.
ЖЕНЮХ, Петер: Отражение этнокультурных процессов в паралитургической духовной культуре церкви восточного обряда под Карпатами в XVIII в. In Седакова, И. А. (отв. ред.) – Китанова, М. (ред.) – Женюх, П. (ред.): Взгляд на славянскую аксиологию. Москва, Институт славяноведения РАН, 2019. — 268 с.
ŽEŇUCH, Peter – ŠAŠERINA, Svetlana: Obraz Boha v jazyku ako nástroji komunikácie a axiologické aspekty sviatku a sviatočnosti. In Ирина А. СЕДАКОВА – Peter ŽEŇUCH – Мария КИТАНОВА et al.: Axiologický výskum slovanských jazykov / Axiological Investigation into the Slavic Languages. Bratislava – Moskva: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Институт славяноведения РАН, 2019, s. 10-28.
ŽEŇUCH, Peter: Cirkevná slovančina gréckokatolíkov na prelome 18. a 19. storočia v kontexte vzniku Prešovskej eparchie. In Coranič, Jaroslav (ed.): Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. V. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita, 2019, s. 51-60. ISBN 978-80-555-2239-5
ŽEŇUCH, Peter: Religiózny rozmer každodennosti na príklade edukačných cyrilských rukopisných prameňov z východného Slovenska v 18. storočí. In Domenová, M. (red.): Liber – verbum – monumentumque II. (konfesionalita, duchovná a knižná kultúra v dejinách). Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2019, s. 95-109. ISBN 978-80-89614-63-19.
ŽEŇUCH, Peter: Edukačné kompendiá v kontexte religióznej kultúry byzantskej cirkvi na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. In MARINČÁK, Šimon – RÁBIK, Vladimír (eds.): Natio erudita: Školstvo v konfesionálnom prostredí na Slovensku v minulosti. Orientalia et Occidentalia. Vol. 24. Kosice: Dobrá kniha, 2019, s. 229-242. ISBN 978-80-8191-240-5.

2018

ŽEŇUCH, Peter – BEĽAKOVA, Elena V. – NAJDENOVA, Desislava – ZUBKO, Peter – MARINČÁK, Šimon. Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16.-17. storočia = Užgorodskij rukopisnyj Psevdozonar. Pravila monašeskoj i svetskoj žizni rubeža XVI-XVII vv. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov : VEDA, vydavateľstvo SAV ; Moskva : Institut rossijskoj istorii RAN ; Sofia : Kirilometodievski naučen centăr BAN ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, 2018. 448 s. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae, V. ISBN SK:978-80-224-1702-0; RU:978-5-8055-0346-8; BG:978-954-9787-38-2(APVV-14-0029 : Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia).

ŽEŇUCH, Peter. Slavistický výskum ako súčasť výskumov európskeho a kultúrneho horizontu. In Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, 2017, vol. 36, no. 1, s. 131-144. ISSN 2534-918X (print), 2534-9236 (online).

ŽEŇUCH, Peter. Vojvodinskí Rusnáci a slovenskí rusnáci: jazyková, konfesionálna a etnická identita v komparácii. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4 suppl., s. 75-85. ISSN 0037-6787.(ERA.NET RUS Plus; RUS_ST2017-472 : Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte).

ŽEŇUCH, Peter. Vizantijsko-slavjanskaja kuľtura i relihioznosť v Slovakii – tradicija ili import? In Sv. Kliment Ochridskiv kulturata na Evropa. – Sofia : Bălgarska akademija na naukite : Kirilo-Metodievski naučen centăr, 2018, s. 143-159. ISBN 978-954-9787-32-0.

2017

ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017. ISBN 978-80-89489-33-6.

ŽEŇUCH, PETER – ZUBKO, PETER et alii: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, 2017, 368 s., ISBN 978-80-89489-34-3

MARINČÁK, ŠIMON – ŽEŇUCH, PETER (Eds.): Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Košice – Bratislava: Pre Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vydala Dobrá kniha v Trnave, 2017. 302 s. ISBN 978-80-8191-074-6

ŽEŇUCH, PETER – НИКОЛОВА, СВЕТЛИНА (Еds.): Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Кирило-Методиевски научен център към БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 184 s., ISBN 978-80-89489-31-2

ŽEŇUCHOVÁ, KATARÍNA – КИТАНОВА, МАРИЯ – ŽEŇUCH, PETER: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Bratislava – Sofia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, 320 s., ISBN 978-80-89489-32-9

ŽEŇUCH, Peter. Cirkevná slovančina slovenských veriacich byzantského obradu. In Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava : Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 21-36. ISBN 978-80-89489-34-3.(Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov).

ŽEŇUCH, Peter. Rukopis s pravidlami svetského a cirkevného života z prelomu 16. a 17. storočia v kontexte medzikonfesionálnych vzťahov pod Karpatmi. In Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. – Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, Teologická fakulta Trnavskej univerzity ; Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, s. 45-69. ISBN 978-80-8191-074-6.(Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia).

ŽEŇUCH, Peter. Komisije pri Medjunarodnom komitetu slavista – položaj i aktivnosti. In Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 2017, č. 46, roč.1, s. 17-30. ISSN 0351-9066.

ŽEŇUCH, Peter. Komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov – postavenie a činnosť : Aktuálny stav a perspektívy. In Slavica Slovaca, roč. 52, č. 2, s. 150-160. ISSN 0037-6787.

ŽEŇUCH, Peter. Za rezultatite ot săvremennite naučni izsledvanija na slovaškite i bălgarskite slavisti. In Dokladi ot Meždunarodnata jubilejna konferencija na Instituta za bălgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“ (Sofija, 15 – 16 maj 2017 godina). – Sofija : Institut za bălgarski ezik, 2017, s. 216-221. ISBN 978-954-92489-9-9.

ŽEŇUCH, Peter. Paraliturgická pieseň a prostopinije v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku : etnicko-konfesionálny a etnolingvistický pohľad. In Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava : Slovenský komitét slavistov : Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike : Sofia : Institut za bălgarski ezik „Prof. Ľubomir Andrejčin“ pri BAN, 2017, s. 229-245. ISBN 978-80-89489-32-9.

ŽEŇUCH, Peter. Etnicko-konfesionálne stereotypy v prostredí veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. In Viera a kultúra cestou človeka. Jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ. – Trnava : Dobrá kniha, 2017, s. 493-510. ISBN 978-80-8191-099-9.

ŽEŇUCH, Peter. Duchovná piesňová tradícia v období baroka v kontexte cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková. – Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 128-138.

2016

DORUĽA, Ján – ŽEŇUCH, Peter (eds.): Ján Stanislav a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov vo vydavateľstve VEDA, 2016. 272 s.

ŽEŇUCH, Peter. O prekladaní evanjeliových textov v prostredí cirkvi byzantského obradu na Slovensku. In Róbert Lapko et al.: K metodike prekladu Svätého písma do slovenčiny. – Mahtomedi, MN, USA : Vision Slovaka, s. 149-198. ISBN 97809913405-4-5.

ЖЕНЮХ Петер: Двадцать лет институционализации славистики в Словацкой академии наук. In Славяноведение, 2016, 52, № 1, s. 70-78.

ŽEŇUCH, Peter: Ján Stanislav a aktuálne akademické rámce slovenskej slavistiky. In DORUĽA, Ján – ŽEŇUCH, Peter (eds.): Ján Stanislava a slovenská slavistika. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov vo vydavateľstve VEDA, 2016, s. 25-34.

ЖЕНЮХ Петер: Кириллическая рукописная традиция и культурная идентичность византийско-славянской традиции под Карпатами (на примере восточной Словакии). In С. И. Данченко, К. А. Когегаров, Б. С. Новосельцев, О. В. Хаванова, Е. С. Узенёва (eds.). История, языка, культура Центральной и Юго-Восточной Европы в национальном и региональном контексте. к 60-летию К. В. Никифорова. Сборник статей. Москва: Институт славяноведения РАН, 2016, s. 558-576, ISBN 978-5-7576-0359-9

ŽEŇUCH, Peter: Kulturelle und sprachliche Dimensionen des Erbes vom Kyrill und Method in der Slowakei. In KAHL, Thede – SALAMUROVIĆ, Aleksandra (Hrsg./eds.): Dar Erbe der Slawenapostel im 21. Jahrhundert / Thel Legacy of the Apostles of the Slavs in the 21st Century. Nationale und europäische Perspektiven / National and European Perspectives. Frankfurt am Main – New York: Peter Lang, 2015, s. 105-129; Abbildungsanhang s. 118-129. ISBN 978-3-631-65911-3

ŽEŇUCH, Peter: Terra incognita v zápisoch Bohuša Nosáka Nezabudova. In KUCZYŃSKA, Marzana – STRADOMSKI, Jan (eds.): In Zbrojne i ideologiczne konflikty w dawnym piśmiennictwie Słowian i ich echa w nowszej kulturze. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom. 11. Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo «scriptum» Tomasz Sekunda, 2015, s. 247-268.

ŽEŇUCH, Peter. Andrej Deško a Bohuš Nosák-Nezabudov o kultúrnych stereotypoch na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 40. rokoch 19. storočia. In Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 1, s. 10-32. ISSN 0037-6787.

ŽEŇUCH, Peter – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Z aktuálnych výskumov cyrilských rukopisov zahrnutých v práci Ivana Franka „Karpato-Rus’ke pis’menstvo XVII-XVIII vv.“. In Opera linguistica 3/2016. Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov / Slovac’ko-ukrajins’ki vidnosyny v haluziach movoznavstva, literaturoznavstva, perekladu ta kuľtutnich kontaktiv. Mária Čižmárová (ed.). – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, s. 113-134. ISBN 978-80-555-1667-7.

ŽEŇUCH, Peter: Slováci a ich miesto v systéme byzantsko-slovanskej duchovnej a písomnej kultúry. In Hospodár, Michal (ed.): Od prameňa k nádeji. Pamätnica Spolku sv. Cyrila a Metoda. Košice : Byzant, vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 2016, s. 76-131.

2015

ŽEŇUCH, Peter: K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku. / recenzent: Peter Zubko, Šimon Marinčák. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2015. – 176 s. – ISBN 978-80-558-0740-9.

ŽEŇUCH, Peter (zost.): Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky v Slovenskej akadémii vied. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, 254 s., ISBN 978-80-89489-19-0.

Slovenská slavistika v národných a medzinárodných diskurzoch. In Mitka, Marek (ed.): Slavistika – areálová slavistka – stredoeurópske štúdiá. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, s. 87-113.

Prejavy kultúrnej a národnej identity v cyrilských rukopisoch byzantsko-slovanskej tradície pod Karpatmi. In Hurbanič, M. – Zerva, V. – Černáková, Z. – Sitár A. (eds.): Byzantinoslovaca. V. Zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej. Bratislava: Byzantologický seminár Alexandra Avenaria pri Katedre všeobecných dejín, Filozofická fakulta UK, 2014, s. 317-332.

Kyrillisches paraliturgisches Liedgut in der Slowakei. In: KAČIC, L. (ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa in der Slowakei. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015, s. 195-217.

2014

ŽEŇUCH, Peter – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Dva cyrilské liečiteľské rukopisy z Michaloviec: Врачъ Домашныи z roku 1790. Помощникъ оу домувствѣ, газдувствѣ z roku 1791. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 3 (supplementum), s. 3-148.

ŽEŇUCH, Peter – Zubko, Peter (eds.): Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014. 224 s. ISBN 978-80-89489-17-6.

Kultúrne stereotypy v byzantsko-slovanskom konfesionálnom prostredí na Slovensku. In Slavica Slovaca, 2014, roč. 49, č. 2, s. 121-137.

Kultúrne a spoločenské podmienky vydania päťzväzkovej Biblie pre gréckokatolíkov Mukačevskej eparchie. In DORUĽA, Ján (ed.): Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014, s. 131-160.

Stereotypy etniczno-wyznaniowe w środowisku grekokatolików na Słowacji. In Gil, Dorota – Kulczyńska, Marzana (eds.): Słowiańska mozaika kultur wobec historii (nie)tolerancjii waśni religijnych Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom. 9. Kraków: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 171-190.

O nevyhnutnosti a nezastupiteľnosti komplexných slavistických štúdií. In Philologica LXXIII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 5-17.

Cirkevnoslovanská písomná a religiózna tradícia v prostredí slovenských veriacich byzantského obradu. In Kohútová, Mária – Frimmová, Eva a kol.: Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, s. 123-131.

O nevyhnutnosti komplexného a interdisciplinárneho slavistického výskumu slovenskej kultúry. In Konštantínove listy, 7/2014, s. 90-96. ISSN 1337-8740.

2013

ŽEŇUCH, Peter (Ed.). Istočniki vizantijsko-slavianskoj tradicii i kuľtury v Slovakii / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku : Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. IV. Roma : Pontificio Istituto Orientale ; Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov ; Košice : Centrum spirituality Východ-Západ M. Lacka, 2013. 482 s. ISBN 978-88-7210-387-6.

ŽEŇUCH, Peter – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Slovak Slavistics: past and present. Interdisciplinary discourses of Slovak academic Slavistics. In Human Affairs, 2013, roč. 23, č. 2, s. 258-275. (2013 – Scopus, SpringerLink, The Philosopher’s Index). ISSN 1337-401X.

LICHNER, Miloš – MARINČÁK, Šimon – ŽEŇUCH, Peter: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva I. Monografia. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, Gréckokatolícka bratislavská eparchia, 2013. 92 s. ISBN 978-80-7141-802-3.

Introductory. In Human Affairs, 2013, roč. 23, č. 2, s. 255-257. (2013 – Scopus, SpringerLink, The Philosopher’s Index). ISSN 1337-401X.

Slavistický interdisciplinárny výskum vzťahov slovenského jazyka a kultúry v slovanskom i neslovanskom prostredí. Na osemdesiatiny profesora PhDr. Jána Doruľu, DrSc. In Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 2, s. 97-102. ISSN 0037-6787.

Interdisciplinárne dimenzie prešovskej historiografie z pohľadu slavistu. In Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2012, 2012/2, s. 69-72. ISSN 1337-0707.

Slovensko-slovanské dimenzie duchovnej kultúry Slovenska. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Институт славяноведения Российской академии наук / Кирило-Методиевският научен център към БАН, 2013, s. 11-30. ISBN 978-80-89489-11-4.

Kultúrne kontexty cyrilo-metodského dedičstva na Slovensku. In: Gréckokatolícka cirkev vo svetle výročí III. – Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2013, s. 75-98.

Slovenská slavistika v kontexte vied o jazyku a kultúre. In: Vedy o umeniach a dejiny kultúry. – Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2013, s. 46-57. ISBN 978-80-971407-5-5.

Areálové dimenzie byzantsko-slovanskej kultúry na Slovensku. In: In verbo autem tuo. Jubilejník k 70. narodeninám slovenského biblistu Jána Ďuricu SJ. – Bratislava : Libri Historiae, 2013, s. 625-633. ISBN 978-80-89348-08-4.

Tradícia, jazyk, identita a kontexty byzantsko-slovanskej kultúry pod Karpatmi. In: Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom / Das Erbe der geistlichen Liedkultur zwischen Ost und West / Наследие духовной песенной культуры между славянским Востоком и Западом – Bratislava : Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 7-36. ISBN 978-80-89489-07-7.

Tradicija, jazyk, identičnosť i konteksty vizantijsko-slavianskoj kuľtury pod Karpatami. In: 15. mižnarodny z´jezd slavistau. Tezisy dakladau. Tom 2. – Minsk : Belaruskaja navuka, 2013, s. 171-172. ISBN 978-985-08-1595-8.

Cyrilo-metodské dedičstvo – svedectvo o kontinuite tradičnej európskej kultúry a kresťanstva na Slovensku. In: Radosť a nádej = RAN, 2013, č. 1, s. 46-57. ISSN 1335-3543.

Otvára horizonty duchovného poznania : Medzinárodná cena SAV prof. Tachiaosovi. In: Správy Slovenskej akadémie vied, 213, roč. 49, č. 9, s. 7. ISSN 0139-6307.

Kultúrne a jazykové dimenzie cyrilo-metodského dedičstva. In: Historická revue, 2013, roč. 2013, špeciál, s. 36-42. ISSN 1335-6550.

Úvod. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Институт славяноведения Российской академии наук / Кирило-Методиевският научен център към БАН, 2013, s. 8-10. ISBN 978-80-89489-11-4.

KAČIC, L.-ZAVARSKÝ, S.-ŽEŇUCH, P.: Cantus Catholici (1655): The First Slovak-Latin Catholic Hymnbook. In Slavica Slovaca 48/1, 2013, s. 76-78

2012

ŽEŇUCH, Peter(Ed.) Slovenská slavistika včera a dnes. Kolektívna monografia. Bratislava: Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012. 268 s.

ŽEŇUCH, Peter – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína. Ivan Bentchev: Ikony anjelov. Obrazy nebeských poslov. Z nemeckej a ruskej predlohy knihy preložili a úvod k slovenskému vydaniu napísali Peter Žeňuch a Katarína Žeňuchová. Bratislava : Lúč, 2012. 256 s. ISBN 978-80-8927-39-1.

Stav a perspektívy slovenskej slavistiky. Z dejín Slovenského komitétu slavistov a Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. In ŽEŇUCH, Peter (ed.): Slovenská slavistika včera a dnes. Kolektívna monografia. Bratislava: Slovenský komitét slavistov a slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012, s. 9-56.

Словацкое национальное самосознание и византийско-славянская культурная традиция. In: Sacrum et profanum. Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры. Ответственные редакторы: М. М. Валенцова. Е. С. Узенёва. Редакционная коллегия: П. Женюх, З. Профантова, Ф. Б. Успенский. Москва: Институт славяноведения РАН / Институт славистики им. Яна Станислава САН / Институт этнологии САН, 2012. 344 s. ISBN: 978-7576-0263-9

Slavistický výskum slovenskej kultúry v slovensko-slovanských a slovensko-neslovanských súvislostiach. In Maškova, A. a Kubišová, H. / Машкова, А. и Кубишова, Г. (eds.): Сборник статей по словацкой литературе, культуре, языку / Zborník statí o slovenskej literatúre, kultúre, jazyku. Москва / Moskva: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Институт славяноведения РАН, Slovenská akadémie vied, Издательство МИК / Moskovskij gosudarstvennyj univeritet im. M. V. Lomnosova, Institut slavianovedenija RAN, Slovenská akadémia vied, 2012, s. 19-27.

Nižnorybnický spevník z roku 1817 – znovuobjavený rukopis. In Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 2, s. 118-144.

Tradičná byzantsko-slovanská kultúra na Slovensku a jej areálové dimenzie. In: II. международный научный симпозиум Славянские языки и культуры в современном мире. Москва: Московский государственный университет, 2012, s. 333, 386.

Cyrilometodská tradícia, kultúrna a jazyková identita – dedičstvo alebo mýtus? In Viera a život. 2012, roč. 22, č. 5, s. 3-13.

2011

Nikolova, Svetlina – Žeňuch, Peter – Barlieva, Slavia – Milena Evtimova (Eds.): Kirilo-metodievskoto kulturno nasledstvo i nacionalnata identičnost / Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita. Kirilo-Metodievski studii. Kniga 20. Sofija: Balgarska akademija na naukite Kirilo-Metodievski naučen centar / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011. ISSN 0205-2253

Usnutie presvätej Bohorodičky v paraliturgických piesňových prejavoch. In Dobríková, Mária (Ed.): Philologica LXVII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava. ISBN 978-80-223-2967-5, s. 191-202.

Z výskumu pomedzného užského nárečového areálu (na príklade nárečia obce Kaluža). In Slavica Slovaca, 2011, 46, č. 1, s. 51-62.

Tradičná byzantsko-slovanská kultúra na Slovensku a jej areálové dimenzie. In Genologické a medziliterárne štúdie 4. Prieniky do arálu. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, s. 155-161. ISBN 978-80-555-0410-0.

Cyrilské písomné dedičstvo z Michaloviec a okolia. In Molnár, M., Starják, M. (Zost.): Historické príbehy od schengenskej hranice. Michalovce: Vydalo občianske združenie Priatelia Zemplína v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, 2011, s. 10-16. ISBN 978-80-970812-0-1

Liturgický jazyk, jazykové vedomie a identita v prostredí cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku (na príklade slovenských gréckokatolíkov). In Nikolova, Svetlina – Žeňuch, Peter – Barlieva, Slavia – Milena Evtimova (Eds.): Kirilo-metodievskoto kulturno nasledstvo i nacionalnata identičnost / Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita. Kirilo-Metodievski studii. Kniga 20. Sofija: Balgarska akademija na naukite Kirilo-Metodievski naučen centar / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011, s. 29-59. ISSN 0205-2253 ABA

Rukopisné pramene o byzantsko-slovanskej tradícii pod Karpatmi. In Adam, Ján – Molnár, Martin – Starják, Matej (Zost.): Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. – 18. septembra 2010 v Michalovciach. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2011 s. 298-314. ISBN: 978-80-970812-0-1 AFD

2010

Pramene byzantskej tradície na Slovensku. K výstave z príležitosti Roka kresťanskej kultúry 2010 / Sources of the Byzantine Tradition in Slovakia. An Exhibition Organized within the Year of Christian Culture 2010. Zost. Peter ŽEŇUCH a Andrej ŠKOVIERA. Preklad do anglického jazyka Svorad Zavarský. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Národným osvetovým centrom, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave 2010, 73 s. ISBN 978-80-89489-00-8

O špecifikách a identite slavistického výskumu na Slovensku. In Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, č. 2, s. 99-104.

Cyrilské texty byzantskej tradície ako súčasť slovenskej kultúry. In Zborník Matice slovenskej. Jazykoveda 1, Martin: Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry Matice slovenskej, 2010, s. 167-171.

Pohrebné paraliturgické piesne v cyrilských rukopisoch z 18. a 19. storočia na východnom Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine. In GÁFRIKOVÁ, G. (Ed.) Posledné veci človeka. Štúdie k dejinám slovenskej duchovnej kultúry 17.–18. storočia. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010, s. 210-236.

Tradícia paraliturgických piesní v kontexte duchovnej poézie cirkvi byzantsko-slovanského obradu. In HOSPODÁR, Michal (Zost.) Viera a kultúra v evanjelizačnom procese. Zborník prednášok z vedeckého sympózia pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry. Michalovce: Byzant Košice, s. r. o., vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda, 2010, s. 55-73.

Рукописные источники о византийско-славянской традиции под Карпатами. – In УЗЕНЕВА, Е. С. (Ed.): Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народы: векторы взаимодействия в Ценральной, Восточной и Юго-Восточной Европе. Москва: Институт славяноведения РАН, 2010, s. 95-110. ISBN 10 5-7576-0217-1, ISBN 13 978-5-7576-0217-2

Cyrilská rukopisná tradícia v prostredí gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. In ŽILKOVÁ, Marta (Ed.): Slovenská kresťanská kultúra – osudy a osobnosti (príspevky z rovnomennej konferencie, konanej v Ostrihome 7. apríla 2010) / Szlovák keresztény kultúra – sorsok és egyéniségek (a 2010. április 7-én Estergomban rendezett konferencián elhangzott előadások szövege). Ostrihom / Esztergom: Esztergomi Hirtudományi Főiskola / Vysoká škola teologická, 2010, s. 41-67.

2009

ZAVARSKÝ, Svorad – ŽEŇUCH, Peter. Іоанникїй Базиловичъ: Толкованїе Священныя Лїтургіи Новаго Закона истинныя Безкровныя Жертвы / Joannicius Bazilovits: EXPLICATIO Sacrae Liturgiae Novae Legis veri Incruenti Sacrificii. 1. vyd. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov Roma : Pontificio Istituto Orientale : Spolok sv. Cyrila a Metoda, 2009. LXI+548. Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. III. ISBN 978-80969992-7-9.

Gréckokatolícke cyrilské rukopisné spevníky 18. – 19. storočia v kontexte slovenskej kultúry / Greek-Catholic Manuscript Song-books od 18th-19th Century in the Context od Slovak Culture. In Coranič, Jaroslav – Šturák, Peter (Eds.): Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 64-85.

Die Überlieferung des paraliturgischen Liedguts des byzantinisch-slavischen Ritus in der Karpatenraum. In CHRISTIANS, Dagmar – STERN, Dieter – TOMELLERI, S. Vittorio (Hrsg.): Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe für Hans Rothe zum 80. Geburtstag. Studies on language and culture in Central and Eastern Europe. Band 3. München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2009, s. 538-550.

Niekoľko poznámok k anonymnej próze v cyrilských rukopisoch 18. storočia v karpatskom prostředí. In: Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Ed. Katarína Žeňuchová – Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2009. s. 149-168.

Изучение кириллических рукописей 15–19 вв.  этнические и конфес¬сио¬нальные процессы в карпатском регионе. In: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3). Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky, Brno 17. 4. 2009. Jiří Gazda (ed.), Brno: TRIBUN EU, s.r.o., 2009, s. 170-177, Приложения, s. 178-187, ISBN 978-80-7399-889-9.

2008

Paraliturgická piesňová kultúra v liturgickom procese cirkvi byzantského obradu na východnom Slovensku. In MARINČÁK, Šimon (Ed.): Orientalia et Ocidentalia. Volumen 3. Sväté tajomstvá na kresťanskom Východe. Súbor štúdií. Košice: Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 2008, ISBN 978-80-7141-601-2, s. 369-382.

Preklady perikop v rukopisných poučiteľných evanjeliách zo 17. a 18. storočia v Mukačevskej eparchii. In DORUĽA, J. (Ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. ISBN 978-80-969992-3-1, s. 82-107.

Slovensko-slovanské a slovensko-neslovanské interdisciplinárne výskumy v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV. In POSPÍŠIL, Ivo (Ed.): Slavistika dnes. Kolektivní monografie. Brno: Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy university, 2008, ISBN 978-80-210-4545-3, s. 265-272.

Patria cyrilské paraliturgické piesne do kontextu slovenskej kultúry?In Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, č. 2, ISSN 0037-6787, s. 97-107.

Кирилски и латински ръкописи oт визaнтийската традиция в контекста на културния и религиозен плурализъм в подкарпатския регион. In Paleobulgarica / Старобългаристика, 2008, roč. 32, č. 4, ISSN 0204-4021.

ŽEŇUCH, Peter – ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Jazykové, etnické a konfesionálne procesy v byzantsko-slovanskom prostredí karpatského regiónu v 18. a 19. storočí. In ŽEŇUCH, Peter (Ed.): XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 2008. ISBN 978-80-968971-9-3, s. 109-133.

ŽEŇUCH, Peter: Cyrilské rukopisné pamiatky východoslovenskej proveniencie. In Ed. Hospodár, Michal (Ed.): Ku koreňom našej viery. Zborník prednášok k 40. výročiu obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi. Košice: Spolok svätého Cyrila a Metoda v Michalovciach vo vydavateľstve BYZANT, 2008, ISBN 978-80-85581-46-1, s. 6-24.

2007

ŽEŇUCH, P. (Ed.): Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2007. 231 s.

Hospodár, M. –  ŽEŇUCH, P.: Ochrankyňa Zemplína. Košice: Gréckokatolícky apoštolský exarchát. 2007. 88 s.

Interkonfesionálny a interkultúrny rozmer cyrilských a latinských rukopisných pamiatok z karpatského regiónu. In Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Roč. 17., č. 2, (2007), s. 13-25.

Výskum cyrilských a latinských pamiatok byzantskej  tradície z východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. In Žeňuch, P. (Ed.), Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov, 2007, s. 9-42.

Cyrilské pamiatky z východného Slovenska ako priestor pre skúmanie interkultúrnych a interkonfesionálnych vzťahov v karpatskom regióne. In KOCVÁR, V. (Ed.), Aktuálne otázky praktického bohoslovia v Pravoslávnej cirkvi. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 20. október 2006. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 259-266.

Cyrilské a latinské písomnosti byzantskej tradície v kontexte kultúrneho i náboženského pluralizmu v regióne pod Karpatmi. In Michalov, J. – Hetényi, M. – Ivanič, P. – Taneski, Z. (Eds.), Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, 2007, s. 21-39.

2006

Kyrillische paraliturgische Lieder. Edition des handschriftlichen Liedguts im ehemaligen Bistum von Mukačevo im 18. und 19. Jahrhundert. Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B. Editionen. Band 23. Zugleich: Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Vol. II. Köln – Weimar – Wien: Böhlau Verlag 2006. 982 S.

Stručný katolícky teologický slovník.Ukážkový zošit. Ed. Ján Ďurica SJ, Trnava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity 2006. 187 s.

Znovuobjavený Šarišský spevník zo začiatku 18. storočia vo svetle etnicko-konfesionálnych pomerov v karpatskom priestore. In: Slavica Slovaca, roč. 41, č. 2 (2006), s. 136-169. (CEEOL)

Slavistika v kontexte európskej vedy. In Forum scientiae et sapientiae, roč. 13, č. 2 (2006), s. 33-35.

Vydanie paraliturgických piesní 18. a 19. storočia z východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. In: Historický zborník, roč. 16, č. 1-2 (2006), s. 159-176.

Jazyková a etnicko-konfesionálna identifikácia na východnom Slovensku. In Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Zborník zo stretnutia v Třešti 14. – 16. 3. 2005. Ed. Tatiana Sedová. Bratislava: Veda 2006.

Putovanie na sväté miesta a ľudová zbožnosť. In Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava: Chronos 2006, s. 67-80.

Кириллические рукописи церквей византийской  традиции в Словакии XV–XIX вв. (современное состояние и перпективы изучения). In Религиозное мировоззрение в древнем и современном обществах: праыдники и будни. Тезисы докладов и сообщений. Севастополь: Национальныч заповедник «Херсонес Таврический» – Ягелонский Университет Краков, 2006, s. 23-24.

2005

Jazykovo-historické podmienky vzniku cyrilských rukopisov a byzantsko-slovanská obradová tradícia v 18. a 19. storočí. In ŠUTAJ, Š., Národ a národnosti na Slovensku v transformujúcej sa spoločnosti – vzťahy a konflikty. Prešov: Universum, 2005. s. 227-251.

2004

Podmienky vzniku cyrilskej rukopisnej tvorby v priestore východného Slovenska a bývalej Podkarpatskej Rusi. In: Slavica Slovaca, roč. 39, č. 1, 2004, s. 26-44.

Cyrilské rukopisné spevníky lemkovskej proveniencie v Národnom múzeu v Prahe. In: Калофонiя. Том. 2. Ed. Юрiй Ясiновський. Львiв: 2004, s. 117-123.

Cyrilské rukopisné pamiatky z východného Slovenska – jazykovo-historické súvislosti. Rukopisná spevníková tvorba. In: Národ a národnosti na Slovensku – stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy. Ed. Štefan Šutaj. Prešov: Universum, 2004, s. 190-197.

Zápis ľudovej rozprávky v spevníku Mitra Dočinca. In: Slavica Slovaca, roč. 39, č. 2, 2004, s. 156-160.

2003

Cyrillic Manuscripts from East Slovakia. Slovak Greek Catholics: Defining Factors and Historical Milieu / Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckoktaolíci, vzťahy a súvislosti. In: Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. Vol. I. Roma – Bratislava – Košice: Pontificio Istituto Orientale / Slavistický kabinet SAV / Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, 2003. 448 s. + 10 strán farebných obrazových príloh (monografia).

Prehľad publikácií z jazykovedy, literárnej vedy, etnológie a histórie za roky 1998–2002 (výber). Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 2003. 184 s. (editor)

Život Slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003. 315 s. (editor)

4. Historické a umelecké sondy Jozefa Špirku: Špirko J., Dejiny a umenie očami historika. Libri Historiae Slovaciae, Scriptores II. Ed. Július Pašteka, Lúč, Bratislava 2001, 452 s. In: Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislavensis. 2003, roč. 3, č. 1, Bratislava 2003, s. 92-95.

Nálezy cyrilských rukopisných pamiatok na východnom Slovensku II. In: Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 1, s. 37-49.

Cyrilské zápisy Professio fidei gréckokatolíckych kňazov Mukačevského biskupstva zo začiatku 18. storočia. In: Život Slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003. s. 142-153.

Jazykovo-historický, kultúrny a literárny vývin hraničného slovensko-ukrajinského regiónu v 18. a na začiatku 19. storočia. In: XIII. medzinárodný zjazd slavistov. Príspevky slovenských slavistov. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 171-184.

Výskum cyrilských rukopisných pamiatok a ľudová prozaická tvorba z východného Slovenska. In: Braslav 1/2002. Zostavil Pavol Žigo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2003, s. 109-113.

2002

Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku.Bratislava: Veda, 2002. 288 s. (monografia).

Kardinál Ch. Schönborn: Ikona Krista. Teologické východiská. Z ruskej a nemeckej predlohy preložili, úvod k slovenskému vydaniu a edičnú poznámku napísali, málo zrozumiteľné výrazy vysvetlili, odkazy na dostupnú slovenskú a českú literatúru spracovali: Mgr. Katarína Žeňuchová a PhDr. Peter Žeňuch, CSc. Bratislava: Vydavateľstvo Oto Németh, 2002. 224 s. (vedecký preklad).

Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíkov na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. II. In: Slavica Slovaca, 2002, roč. 37, č. 1, s. 37-47.

K problematike výskumu cyrilských rukopisných pamiatok na východnom Slovensku. In: J. J. Bazilovič OSBM a M. Lacko SJ. Zborník z medzinárodných konferencií. Košice: Trnavská univerzita, Centrum spirituality Východ–Západ Michala Lacka, 2002, s. 81-91

Nálezy cyrilských rukopisných pamiatok na východnom Slovensku I. In: Slavica Slovaca, 2002, roč. 37, č. 2, s. 107-132.

Paraliturgická pieseň z jazykového a kultúrno-historického pohľadu a jej miesto v tradícii cirkvi byzantského obradu na východnom Slovensku. In: Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.–18. storočia. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2002, s. 390-402.

Cyrilské mariánske paraliturgické piesne vo svetle pútnickej tradície medzi Východom a Západom. In: Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Ed. Ladislav Kačic. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2002, s. 171-184.

2001

Paraliturgická pieseň a žalmy v byzantsko-slovanskom obrade.In: Philologica LII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Biblické žalmy a sakrálne texty v prekladateľských, literárnych a kultúrnych súvislostiach. Ed. Oľga Kovačičová. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, s. 197-209, angl. resume s. 210-211.

Cirkevná slovančina vo východoslovenskom kultúrnom prostredí. In: Slovenské pohľa­dy, 2001, roč. V. + 117, č. 1, s. 38-45.

Kultúrno-historické podmienky vzniku paraliturgickej piesne byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku v 17.–19. storočí. In: Studia Culturologica Slovaca 2. Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Ed. Jana Skladaná. Bratislava: Veda, 2001, s. 202-223.

Náboženská komunikácia a východná duchovnosť v piesňach k zázračným ikonám Márie-Bohorodičky. In: Text a kontext v náboženskej komunikácii. Studia Philologica. Annus VIII. Ed. Jana Kesselová. Prešov: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, 2001, s. 178-190.

Obrazčiky z istoriji Pudkarpadskych Rusinuv. XVIII. stolitije. Izhľadovaňa z istoriji, kuľtury i jazyka. Užhorod, Uzdavateľstvo V. Paďaka 2000. 340 s. In: Slovenský národopis, 2001, roč. 49, č. 1, s. 110-120.

K dejinám podkarpatských a východoslovenských Rusínov. In: Historický časopis, 2001, roč. 49, č. 3, s. 501-514.

Sociálne a spoločenské postavenie gréckokatolíkov na východnom Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v 18. storočí. I. In: Slavica Slovaca, 2001, roč. 36, č. 2, 2001, s. 133-146.

Na prahu milénia. Foklór a folkloristika na Slovensku. Ed. Z. Profantová. Bratislava: Vydavateľstvo ARM 333 pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2000. 255 s. In: Slovenská literatúra, 2001, roč. 48, č. 5, s. 448-454.

2000

Cirkevná slovančina v bohoslužobnej praxi Slovákov byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku. In: Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2000, s. 231-274.

Zur Problematik des geistlichen und paraliturgischen Liedes im Raum Slavia Latina und Slavia Orthodoxa (am Beispiel der Ostslowakei). – In: Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa/in der Slowakei. Herausgegeben von L. Kačic. Bratislava, Slavistický kabinet SAV/Kabinet für Slawistik der SAW 2000, s. 173-180.

The  Church Slavonic Language in the East Slovak Cultural Environment. – In: Slovaks in the Central Danubian Region in the 6th to 11th Century. Ed. M. Kučera. Bratislava: Slovenské národné múzeum 2000, s. 217-225.

Z problematiky modlitby a piesne v Predslove k prvému tlačenému Bohohlasníku z roku 1790. In: Modlitba a jej literárne, jazykové a komunikačné hodnoty. Súbor štúdií. I. Ed. Slavomíra Očenášová-Štrbová. Banská Bystrica: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií a Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2000, s. 77-91.  Paraliturgická pieseň byzantsko-slovanského obradu na východnom Slovensku. In: Proglas, 2000, roč. 10., č. 3-4, s. 3-5.

Pieseň ako ikona. Úloha paraliturgickej piesne v živote východnej cirkvi. In: Viera a život. 2000, roč. 10, č. 2, s. 104-124.

1999

K niektorým otázkam výskumu bohoslužobnej a mimobohoslužobnej piesňovej tvorby v cyrilských spevníkoch z východného Slovenska. – Slavica Slovaca, 34, 1999, s. 64-75.

Svätodemetrovská tradícia v paraliturgických piesňach byzantsko-slovanského obradu. – In: Korene nášho duchovného bytia – život a dielo Konštantína Filozofa. Materiály z konferencie konanej 28.-29. októbra 1998 v Nitre. Red.E. Krošláková, Š. Kralčák. Nitra, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 1999, s. 79-93.

Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrilischen Schrift. Band III. Die prager Druckerei von Francisk Skorina. Baden-Baden, Verlag Valentin Koerner 1998. 405 s. In: Historický časopis, 47. 1999, s. 119-121.

1998

Paraliturgická pieseň karpatskej oblasti v literár-nych historických a jazykových súvislostiach 17. – 19. storočia. Dizertačná práca v odbore: jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovanské jazyky. Práca obhájená dňa 6. októbra 1998 v Slavistickom kabinete SAV.

Cirkevná slovančina vo východoslovenskom kultúrno-historickom a jazykovom priestore. In: Historický časopis. 1998, roč. 46, č. 4, s. 649-662.

До проблематики паралiтургiчної пiснi схiдного обряду. In: Матерiали мiжнародної славiстичної конференцiї пам’ятi професора Костянтина Трофимовича (1-3. квiтня 1998 року). У двох томах. Том II. Ed. В. Моторний. Львiв: Лiтопис, 1998, s. 347-354.

Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine alebo slovensko-české vzťahy v predspisovom období. – In: XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Príspevky slovenských slavistov. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV, 1998, s. 65-92.

K niektorým otázkam putovania a cestopisu v prostredí Slavia Orthodoxa. In: Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka). Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 1998, s. 215-228.

Krátky opis dvoch kníh uložených v knižnici Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove. In: Varia VII. Ed. Mira Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť, 1998, s. 312-322.

1997

K otázkam prekladu žalmov kamaldulskej Biblie a kalvínskeho žaltára z roku 1752. In: O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Ed. Ján Doruľa, Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 1997, s. 41-52.

Paraliturgická pieseň východného obradu. – In: Slovanské štúdie. 1/1994. Red. T. Ivantyšynová. Bratislava, Academic Electronic Press 1997, s. 66-86.

Pieseň k počajevskej ikone Bohorodičky. Historicko-literárna a religiózna interpretácia. In: Varia VI. Ed. Mira Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť, 1997, s. 197-208.

1996

Paralitugická pieseň karpatskej oblasti v kontexte histórie, vzdelanosti a kultúry. In: Slavica slovaca 31, 1996, s. 112-136.

Niektoré motívy a paralely paraliturgickej tvorby v karpatskej oblasti a slovenský literárny kontext. In: Varia V. Ed. Mira Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť 1996, s. 106-117.

Otázka jazyka v karpatskej oblasti od 16. do 19. storočia. In: Slovenčina v historickom kontexte. Ed. Ľubomír Kralčák. Nitra: Vysoká škola pedagogická v Nitre, 1996, s. 32-42.

Problematika Rusínov v Šafárikovom diele. In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P. J. Šafárika. Acta Facultatis Philosophicae universitatis Šafarikianae. Ed. Pavol Petrus. Filozofická fakulta UPJŠ Prešov – Matica slovenská, Martin: 1996, s. 361-364.

1995

Rusínska pieseň karpatskej oblasti v rukopisných zborníkoch. In: Rusíni: Otázky dejín a kultúry. Prešov. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bardejov 15.–16.10.1994. Ed. Fedor Barna. Prešov: Rusínska obroda, 1995, s. 95-102.

1994

Historická pieseň o Klokočove. In: Proglas, 1994, roč. 5. č. 2, s. 1-2.

1993

Po stopách klokočovskej ikonyMichalovce: Gecko&Buraľ, 1993. 36 s. (brož.)

Z popularizačných príspevkov s odborným zameraním

TV Lux, relácia Doma je doma. 27. 10. 2010 17:30-18:30. Téma: Pramene byzantskej tradície na Slovensku.

Dňa 15.01.2010 bola odvysielaná informácia o odbornom seminári pre učiteľov slovenského jazyka a dejepisu z 2. stupňa ZŠ, CZŠ, gymnázií a stredných škôl okresu Bardejov. Tematickým okruhom Petra Žeňucha bola Cyrilo – metodská tradícia a byzantsko – slovanský obrad na východnom Slovensku. Seminár organizovala Oblastná rada Matice slovenskej a Mestský úrad – oddelenie školstva v Bardejove.

Dňa 27. 10. 2010 bola v pravidelnej relácií Tv LUX Doma je doma odvysielaná diskusia O prameňoch byzantskej tradície na Slovensku s Petrom Žeňuchom, Andrejom Škovierom a Katarínou Žeňuchovou.

Dňa 05.01.2010 bola v pravidelnej relácií Tv LUX Doma je doma odvysielaná diskusia s Petrom Žeňuchom a Mariánom Červeným pod názvom Zjavenie Pána alebo ľudovo Traja králi.

Rozhovor s riaditeľom Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v relácii Ranné spojenie, ktorý bol odvysielaný v premiére v sobotu, 31.05.2008 o 6.00 – 9.00 hod. a v repríze v nedeľu, 01.06.2008 o 6.00 – 7.00 a o 8:00 – 8:30 hod.

Rozhlasová relácia Cesty. 28. novembra 2010 21:00-22:00. Rádio Slovensko (SRo). Téma: Pramene byzantskej tradície na Slovensku.

Nočná pyramída, téma Kto sú Slovania. Rozhovor s Petrom Žeňuchom dňa 28.07.2009 o 22:30 – 24:00 hod.

Русинська спiванка в рукописних збiрниках. In: Русин, 1994, 6/94, s. 8-11.

Veľkonočné koledy a piesne Rusínov na východnom Slovensku. In: Nedeľná pravda, č. 13. roč. 6, z 27. III. 1997, s. 45.

Nový rok na východnom Slovensku. In: Nedeľná Pravda roč. VII., č. 2., 1998, s. 41.

Svedectvo historických prameňov o klokočovskej ikone ako duchovné dedičstvo našich predkov. In: Gréckokatolícky kalendár 2001. Ed. Pavol Kušnír. Košice: Byzant, s. r. o., Vydavateľstvo Spoloku sv. Cyrila a Metoda 2000, s. 97-105.

Паралiтургична спiванка в жывотi выходной церькви. In: Русин, Культуpно-хрiстияньскый часопис. 2000, 5-6, s. 23-24.

Pšeničné zrnká. Myšlienky Fiodora Michajloviča Dostojevského. Zostavil, úvod napísal a texty citátov upravil Peter Žeňuch. Bratislava: Lúč 2002. 112 s. (Knižná publikácia)

Na margo knihy Vasiľa Chomu Rozvytok rusyns’koji poeziji v Slovaččyni vid 20-tych do 90-tych rokiv XX. stolitťa (Narys istoriji z portretami poetiv). Zodpovedná redaktorka M. Maľcovská.Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov spol. s. r. o. 2001. 396 s. In Slovenské národné noviny. 2002, roč. 13 (17) č. 18. s. 12.

Spišské modlitby – medzi Východom a Západom. In: Národný kalendár 2004. Zost. Ján Bobák. Martin: Matica slovenská, 2003, s. 53-56.

Rozhlasové relácie:

Rozhlasová relácia Cesty. 28. novembra 2010 21:00-22:00. Rádio Slovensko (SRo). Téma: Pramene byzantskej tradície na Slovensku.

Christos voskrese. Rozhlasové literárne pásmo vysielané 26. 3. 1999 na rozhlasovej stanici Slovensko 1. R Duchovné dedičstvo Karpát I. Rozhlasové literárne pásmo vysielané 26. 04. 2002 na rozhlasovej stanici Slovensko 1. Repríza: 27. 04. 2002 na rozhlasovej stanici Devín.

Duchovné dedičstvo Karpát II. Rozhlasové literárne pásmo vysielané 10. 05. 2002 na rozhlasovej stanici Slovensko 1. Repríza: 11. 05. 2002 na rozhlasovej stanici Devín.

Duchovné svätých bratov. Rozhlasové literárne pásmo vysielané 5. 07. 2002 na rozhlasovej stanici Slovensko 1. Repríza: 05. 07. 2003 na rozhlasovej stanici Devín.

Zázračné ikony vo svetle historických dejov Rozhlasové literárne pásmo vysielané 11. 10. 2002 na rozhlasovej stanici Slovensko 1. Repríza: 12. 10. 2002 na rozhlasovej stanici Devín.

Zastav sa a počúvaj. Pásmo o spevníkovej poézii týkajúcej sa ikon Karpatskej oblasti. Rozhlasové literárne pásmo. Obnovená premiéra, vysielaná  3. 1. 2002 na stanici Devín.

Rozhovor o knihe Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia kultúra a jazyk na východnom Slovensku a o problematike paraliturgickej piesne, gréckokatolíckej cirkvi a etnicite veriacich východného obradu na východno m Slovensku. Vysielané na rozhlasovej stanici Rádio Regina Košice dňa 05. 07. 2002 o 9,00 hod.