• Slovenčina
  • Русский
  • English

Slovenská slavistika včera a dnes

Úvod

Slavistický výskum sa na Slovensku po roku 1993 uskutočňuje ako koordinovaný, systematický a projektovaný interdisciplinárny výskum, ktorého strategickým zámerom je osvetľovanie spoločensky aktuálnych tém v oblasti vzťahov slovenského jazyka a kultúry k iným slovanským i neslovanským jazykom a kultúram.

Jazyk, literatúra, história, folkloristika i etnológia sa v rámci slavistického výskumného programu orientujú najmä na slovensko-slovanské i slovensko-neslovanské vzťahy a predstavujú tak Slovensko ako celok jedinečný nielen svojím obsahom, ale predovšetkým ako prirodzenú, formujúcu a neoddeliteľnú súčasť slovanského, európskeho i medzinárodného kultúrneho priestoru. Vedeckovýskumná a vedecko-koordinačná činnosť v rámci slovenskej slavistiky pritom vyplýva úzkej spolupráce so Slovenským komitétom slavistov i Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, ktoré vedecko-organizačne i výskumne pokrývajú takto široko vnímané spektrum interdisciplinárneho slavistického výskumu.

O aktuálnych otázkach stavu i rozvoja slovenskej slavistiky sa diskutovalo na Prvom kongrese slovenských slavistov, ktorý sa v sídle Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského komitétu slavistov uskutočnil v dňoch 26.–28. októbra 2011 na tému Slovenská slavistika po roku 1993. Na prvom slovenskom slavistickom kongrese sa ukázalo, že slovenská slavistika zastáva významné miesto v domácom i medzinárodnom výskumnom rámci. Z rokovaniach kongresu vyplynulo, že slavistický výskum na Slovensku zohráva strategickú úlohu pri komplexnom  interdisciplinárnom poznaní spoločensky i politicky aktuálnych tém. Určujúcim je v tejto súvislosti rozsah i kvalita aktivít, ktoré Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV programovo i organizačne zabezpečuje. Významný podiel na systematickom rozvoji slovenskej slavistiky má pritom inštitucionalizovaný výskum.

Peter Žeňuch

predseda Slovenského komitétu slavistov

riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

1. kapitola

Inštitucionalizovaný slovenský slavistický výskum

Stav a perspektívy slovenskej slavistiky. Z dejín Slovenského komitétu slavistov a Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
Peter Žeňuch
PDF
Inštitucionalizácia slovenskej slavistiky
Ján Doruľa
PDF
Slovenská slavistika na stránkach časopisu Slavica Slovaca
Katarína Žeňuchová
PDF

2. kapitola

Zo slavistickej jazykovedy

Slavistická tematika vo výskume Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV
Pavol Žigo
PDF
Jazykovedná slavistika na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Mária Dobríková
PDF
Slavistické disciplíny a slavisticky orientovaný výskum na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Juraj Vaňko
PDF
Dejiny slavistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [(1959) 1993–2009]
Júlia Dudášová-Kriššáková
PDF
Slovenská ukrajinistika – súčasný stav výskumu (po roku 1993)
Mária Čižmárová
PDF
Slovensko-bieloruské vzťahy: stav a perspektívy výskumu
Viktória Ľašuková – Ivana Džundová
PDF

3. kapitola

Zo slavistickej literárnej vedy

Slovenská literárnovedná slavistika po roku 1993
Dana Hučková
PDF
Literárnovedná slavistika na Univerzite Komenského po roku 1990
Jozef Hvišč
PDF
Literárnovedná slovakistika v slavistickom výskume od deväťdesiatych rokov (marginália z ruskej literárnovednej slovakistiky)
Viera Žemberová
PDF

4. kapitola

Zo slavistickej historiografie

K výskumu cyrilo-metodskej problematiky na Slovensku po roku 1993
Martin Hetényi – Peter Ivanič
PDF
Z problematiky výskumu ikon na Slovensku
Vladislav Grešlík
PDF

5. kapitola

Zo slavistickej folkloristiky a etnológie

Slovenská slavistická folkloristika po roku 1993 (po 11. medzinárodnom zjazde slavistov v Bratislave)
Zuzana Profantová
PDF
Z dejín slovenskej slavistickej folkloristiky
Viera Gašparíková
PDF
Slavistická problematika v dejinách Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Hana Hlôšková – Magdaléna Paríková
PDF
Slavistický aspekt slovenskej etnomuzikológie
Hana Urbancová
PDF
Slavistické výskumy v slovenskej etnológii
Mojmír Benža
PDF