• Slovenčina
  • Русский
  • English

Slavica Slovaca

Slavica Slovaca je publikačným orgánom slovenskej slavistiky, ktorý vydáva Slovenský komitét slavistov v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV na základe dohody o edičnej činnosti. Vychádza od roku 1965. Od roku 2011 sa publikuje trikrát ročne v printovom i elektronickom formáte.
Časopis Slavica Slovaca publikuje komparatívne zamerané vedecké a odborné štúdie, rozhľadové materiály, správy z vedeckých podujatí a recenzie z oblasti jazykovedy, histórie, etnológie, kulturológie, dejín slavistiky.

Obsahovú náplň príspevkov publikovaných v časopise Slavica Slovaca zásadne charakterizuje predovšetkým programovo určený interdisciplinárny a komparatívny výskum vzťahov slovenského jazyka kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami vrátane výskumu slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-latinských a slovensko-nemeckých vzťahov. Takéto obsahové zameranie časopisu vyplýva z vedecko-koordinačnej funkcie Slovenského komitétu slavistov a z vedeckovýskumného zamerania pracoviska, s ktorým má Slovenský komitét slavistov podpísanú dohodu o spolupráci pri zabezpečovaní priestorových, technických a iných podmienok súvisiacich s uvedenou koordinačnou činnosťou. Takéto výskumy pomáhajú lepšie osvetliť mnohé stránky slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu v slovensko-slovanských aj slovensko-neslovanských vzťahoch v európskych súvislostiach.

Keďže časopis Slavica Slovaca je publikačným orgánom slovenskej slavistiky, publikuje aj správy zo zasadnutí Slovenského komitétu slavistov, informácie o dianí v medzinárodnom komitéte slavistov, o prípravách medzinárodných slavistických zjazdov, národných slavistických kongresov a o ďalších aktuálnych udalostiach slavistického výskumu na Slovensku.

Slavica Slovaca je platformou pre výmenu poznatkov v domácom i medzinárodnom slavistickom kontexte.

INFORMÁCIE PRE PRISPIEVATEĽOV

ISSN: 0037-6787 (print), 1336-2364 (online)

Registračné číslo: EV 4011/10

Identtifikačné číslo vydavateľa (IČO) 

Slovenský komitét slavistov: 30842913

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV: 31750940

Periodicita: 3x ročne

Evidencia v databázach

Elsevier: Scopus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Open Academic Journals Index (OAJI).

SCImago Journal & Country Rank

Obsahové zameranie a ciele

Slavica Slovaca je jediný interdisciplinárny slavistický časopis na Slovensku, ktorý publikuje štúdie z porovnávacej slavistiky a v plnej miere napĺňa širokú koncepciu interdisciplinárnych porovnávacích slavistických výskumov. Časopis Slavica Slovaca publikuje najmä komparatívne zamerané vedecké štúdie, rozhľadové materiály, správy z vedeckých podujatí a recenzie z oblasti jazykovedy, histórie, archeológie, etnológie, kulturológie, dejín slavistiky i hudobnej vedy. Za 54 rokov svojej existencie sa časopis etabloval ako významný interdisciplinárny orgán slovenskej slavistiky a je akceptovaným slavistickým periodikom v prostredí medzinárodnej slavistiky, o čom svedčia nielen mnohé zahraničné príspevky publikované v časopise. Vysokú úroveň časopisu a jeho postavenie v medzinárodnej vedeckej komunite slavistov dokazuje evidencia Slavica Slovaca v medzinárodných databázach a Medzinárodný komitét slavistov v roku 2016 zaradil časopis Slavica Slovaca k relevantným medzinárodným interdisciplinárnym slavistickým periodikám v globálnom kontexte. Časopis od roku 2011 (46. ročník) publikuje aj tretie číslo časopisu, ktoré spolu so štvrtým číslom tvorí supplementum. V Supplemente sa publikujú pramenné edície späté so slovenskými jazykovými a kultúrnymi dejinami. Ide o vydania nemeckých, latinských, cyrilských prameňov, ktoré sa dotýkajú slovenského prostredia a opisujú reálie späté s jazykovými a kultúrnymi dejinami Slovenska vo vzťahu k iným jazykom a kultúram. Osobitnú skupinu prameňov tvoria notované pramene, ktoré okrem hudobnej stránky sprístupňujú aj jazykovo-obsahovú zložku.

Obsahovú náplň časopisu charakterizuje predovšetkým programovo určený interdisciplinárny a komparatívny výskum vzťahov slovenského jazyka kultúry s inými slovanskými i neslovanskými jazykmi a kultúrami vrátane výskumu slovensko-cirkevnoslovanských, slovensko-latinských a slovensko-nemeckých vzťahov. Takéto obsahové zameranie časopisu vyplýva aj z vedecko-koordinačnej funkcie Slovenského komitétu slavistov a z vedeckovýskumného zamerania pracoviska, s ktorým má Slovenský komitét slavistov podpísanú dohodu o spolupráci pri zabezpečovaní priestorových, technických a iných podmienok súvisiacich s uvedenou koordinačnou činnosťou. Časopis Slavica Slovaca je platformou pre výmenu poznatkov v domácom i medzinárodnom slavistickom kontexte.

Príspevky sú publikované v rubrikách: štúdie, rozhľady, správy a recenzie. Rozsah príspevku do 25 normostrán. Normostrana má rozsah 1800 znakov vrátane medzier. Zaradenie iných rubrík je v kompetencii redakcie.

Publikovanie textov v konkrétnej rubrike je v kompetencii redakcie.

Jednotlivé články majú pridelené trvalé indikátory (DOI).

Vyhlásenie o voľnom prístupe

Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora (s výnimkou komerčného využitia textov). Pozri k tomu publikačné a recenzné zásady časopisu Slavica Slovaca.         

Publikovanie v časopise je bezplatné, nie sú účtované žiadne poplatky za prijatie, redakčné spracovanie a publikovanie rukopisu (časopis neúčtuje poplatky za APC/article processing charge ani poplatky za podanie).

Politika digitálnej archivácie

Časopis je archivovaný od roku 1997 tu.

Verejné licencie / Creative Commons

Licencia Creative Commons

Redakcia

Hlavný redaktorprof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Výkonná redaktorkaMgr. Svetlana Šašerina, PhD.
Technický redaktorBc. Martin Žeňuch

Redakčná rada

Domáci členovia:
PhDr. Mojmír Benža, PhD.
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc.
prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.
doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.
prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD.
Mgr. Anita Račáková, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Zahraniční členovia:
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Praha
Prof. Dr. Marcello Garzaniti
Università degli Studi di Firenze
Роман Голик, др. i. н.
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ
доц. д-р Даниела Константинова
Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий» Велико Търново
Гл. ас. д-р Десислава Найденова
Кирило-Методиевски научен център при БАН София
dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. habil. dr. Sergejus Temčinas
Lietuvių kalbos institutas yra valstybės mokslo institutas
Елена Семеновна Узенёва
Институт славяноведения РАН, Москва

Publikačná etika

Zásady publikovania v časopise Slavica Slovaca sa uplatňujú v súlade s etickým kódexom publikačnej praxe, ktorý je definovaný v dokumentoch medzinárodného fóra Committee on Publication Ethics (COPE):

(1) Autor štúdie/článku (ďalej len autor) je povinný predložiť redakčnej rade časopisu len taký rukopis, ktorý je jeho pôvodnou vedeckou prácou, obsahovo sa zhoduje so zameraním časopisu a spĺňa všetky redakčnou radou predpísané formálne náležitosti. Na požiadanie musí autor preukázať, že dielo je jeho pôvodnou vedeckou prácou. Pokiaľ autor použil pri práci pramene pochádzajúce od iných autorov, je povinný ich správne a úplne citovať. Plagiátorstvo v akejkoľvek podobe a forme považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné.

(2) Autor je povinný redakčnej rade predložiť iba taký rukopis, ktorý ešte nebol inde uverejnený. Autor sa zaväzuje, že svoj rukopis do ukončenia publikačného konania nepredloží na publikovanie do iného časopisu alebo do akejkoľvek inej publikácie. Autor predložením rukopisu potvrdzuje, že je jediným majiteľom autorských práv viažucich sa k článku; v prípade, ak ide o spoločné dielo viacerých autorov, hlavný autor je zodpovedný za riadne a úplné uvedenie všetkých spoluautorov vrátane súhlasu ostatných spoluautorov s predložením rukopisu do časopisu. Ako spoluautori musia byť uvedení všetci, ktorí v podstatnej miere prispeli k tvorbe článku. Zasielanie rukopisov do viacerých redakcií, ako aj nerešpektovanie autorských práv iných autorov, považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné.

(3) Autor článku musí používať argumentáciu vystavanú na objektívnych základoch, ktorá prináša objektívne výsledky jeho vedeckého výskumu. Redakčná rada považuje zavádzajúce alebo vedome nesprávne vyhlásenia za neetické správanie a sú neakceptovateľné.

(4) Autor článku je povinný oznámiť výkonnému redaktorovi akýkoľvek konflikt záujmov, ktorý súvisí s predložením jeho rukopisu. Neposkytnutie informácie o konflikte záujmov považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné.

(5) Autor predložením rukopisu vyjadruje svoj súhlas s publikačným konaním a osobitne s jeho postúpením na obojstranne anonymné recenzné konanie, prípadne ďalšie hodnotenie redakčnou radou. V prípade, ak autor po predložení rukopisu vo svojom článku odhalí závažnú chybu alebo inú závažnú nepresnosť, je povinný o nej informovať výkonného redaktora. Autor je povinný spolupracovať v tejto veci s výkonným redaktorom a poskytnúť mu potrebnú urýchlenú súčinnosť na zabezpečenie odstránenia závažnej chyby alebo inej závažnej nepresnosti, alebo na stiahnutí článku z procesu jeho publikácie. Tieto povinnosti sa vzťahujú na autora aj pri zverejnení opravy v už zverejnenom článku. Neposkytnutie informácie o závažnej chybe alebo inej závažnej nepresnosti alebo neposkytnutie súčinnosti považuje redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné.

(6) Autor predložením rukopisu poskytuje redakčnej rade bezplatné právo na jeho publikovanie tak v tlačenej, ako aj v elektronickej podobe. Autor tiež súhlasí so zaradením článku do všetkých databáz, v ktorých je alebo bude časopis zaradený. Autor zároveň súhlasí s uvedením svojho mena, priezviska, pracoviska a kontaktnej e-mailovej adresy vo svojom článku v poznámke pod čiarou.

Recenzné konanie

(1) Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formálnej vedeckej komunikácie. Úlohou recenzenta je pomáhať redakčnej rade a hlavnému redaktorovi pri rozhodovaní o publikovaní alebo zamietnutí rukopisu v rámci publikačného konania. Cieľom recenzie je aj pomôcť autorovi rukopisu pri jeho odporúčanom dopracúvaní alebo úprave. Recenzent je povinný hlavnému a výkonnému redaktorovi oznámiť akýkoľvek konflikt záujmov.

(2) Recenzent je povinný zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré sú obsiahnuté v rukopise, ostali dôverné. Redakčná rada pokladá rukopis za dôverný materiál. Výnimku udeľuje hlavný redaktor časopisu. Za dôverné sa považujú aj zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného pokračovania, a preto sa nesmú použiť na získanie osobnej výhody recenzenta.

(3) Redakčná rada časopisu očakáva, že autori, ktorí publikovali v časopise, alebo ktorí chcú publikovať v časopise, budú vypracúvať recenzné posudky na rukopisy iných autorov. V prípade, ak sa navrhnutý recenzent necíti odborne erudovaný alebo predpokladá, že nestihne vyhotoviť recenzný posudok v stanovenom termíne z akéhokoľvek dôvodu, je povinný o tejto skutočnosti informovať výkonného redaktora.

(4) Recenzné konanie je obojstranne anonymné. Recenzent je povinný vypracovať recenzný posudok objektívne. Je povinný postupovať podľa zásady rovnakého zaobchádzania. Recenzent vypracúva recenzný posudok osobne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(5) Recenzent je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť hlavného redaktora a výkonného redaktora na akékoľvek okolnosti, ktoré môžu byť dôvodom na zamietnutie rukopisu. Sama recenzia musí byť vypracovaná objektívne a slušne; osobná kritika autora je neprípustná. Recenzent musí vyjadriť svoje názory odborne, jasne, zrozumiteľne a musí ich primerane podporiť relevantnými argumentmi. Recenzent je povinný označiť údaje a informácie, ktoré autor nesprávne citoval, alebo necitoval vôbec. Recenzent musí formou vyhlásenia upozorniť hlavného redaktora na prípadné podobnosti alebo prekrývania posudzovaného rukopisu s akýmkoľvek už publikovaným článkom alebo inou publikáciou, o ktorých si je recenzent vedomý. Toto vyhlásenie musí recenzent náležite zdokumentovať.

(6) Ak rukopis neprejde publikačným konaním, v ňom obsiahnuté nepublikované informácie nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Recenzent nesmie použiť informácie získané počas vypracúvania recenzného posudku na svoj alebo cudzí prospech alebo na znevýhodnenie alebo zdiskreditovanie autora.

(7) Dodržiavanie povinností recenzenta kontroluje výkonný redaktor a redakčná rada. Nedodržanie kódexu recenzenta pokladá redakčná rada za neetické správanie a je neakceptovateľné.

FORMULÁR RECENZNÉHO POSUDKU