• Slovenčina
  • Русский
  • English

Prof. PhDr. Ján DORUĽA, DrSc. (1933)

vedúci vedecký pracovník
jan.dorula@savba.sk
02/59209417

Venuje sa otázkam vývinu slovenského jazyka a vzťahom slovenčiny a iných slovanských aj neslovanských jazykov na pozadí historického vývinu slovenského etnika. V tomto kontexte venuje osobitnú pozornosť jazyku ľudovej slovesnosti a staršieho slovenského písomníctva, všíma si otázky vývinu spisovného jazyka a jeho fungovania vo verejnom styku i legislatívnych úprav v tejto oblasti.

J. Doruľa vypracoval koncepciu dlhodobých slavistických výskumov spolu s predstavou jej postupnej realizácie v mnohostrannej interdisciplinárnej spolupráci. Z tejto koncepcie vychádza aj predstava o činnosti osobitného slavistického pracoviska v rámci Slovenskej akadémie vied. O ňu sa opiera návrh J. Doruľu na založenie Slavistického kabinetu SAV i ním vypracovaný návrh na premenu tohto kabinetu na ústav pomenovaný podľa Jána Stanislava.

Vo funkcii predsedu Slovenského komitétu slavistov (v rokoch 1990 – 2006) organizoval J. Doruľa celú prípravu a priebeh 11. medzinárodného zjazdu slavistov v roku 1993 v Bratislave i prípravu účasti slovenských slavistov a prezentáciu slovenskej vedy na medzinárodných zjazdoch slavistov v roku 1998 v Krakove a v roku 2003 v Ľubľane.

Pod vedením J. Doruľu splnilo plánované ciele 6 grantových projektov podporovaných grantovou agentúrou VEGA.

J. Doruľa prednášal a viedol seminárne cvičenia a diplomové práce na viacerých vysokých školách, vložil svoj vklad do organizačných príprav pri zakladaní Trnavskej univerzity a pri budovaní Katedry slovenského jazyka a literatúry jej Pedagogickej fakulty (v rokoch 1994-1999 externý vedúci katedry), je školiteľom doktorandov v dennej i externej forme štúdia, bol členom vedeckých rád univerzity a fakúlt, v rokoch 2003-2012 bol hlavným redaktorom časopisu Slavica Slovaca, je členom edičnej rady medzinárodnej vedeckej série Monumenta Byzantino-Slavica et Latina Slovaciae. V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pracuje ako predseda vedeckej rady, bol dlhoročným predsedom Jazykového odboru Matice slovenskej (1995-2004) a členom výboru Matice slovenskej.

Ocenenia

Zlatá plaketa Ľudovíta Štúra SAV za zásluhy v spoločenských vedách (1993), Veľká medaila sv. Gorazda – najvyššie rezortné vyznamenanie Ministerstva školstva SR (1998), Cena Štefana Moyzesa za prínosy k slovenskému národnému životu (2003; udelila Nadácia Matice slovenskej), Pamätná medaila sv. Cyrila a Metoda za prínos do slovenskej vedy a kultúry (2003; udelila Matica slovenská), Medaila SAV za podporu vedy (2004), Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slavistický kabinet SAV, 2003. 315 s., Zlatá medaila Slovenskej akadémie vied (2008), Zlatá medaila Matice slovenskej (2008), Cena SAV za popularizáciu vedy (2010).

Rozhovory s prof. Jánom Doruľom

Rozhovor s Jánom Doruľom z príležitosti životného jubilea I.

Rozhovor s Jánom Doruľom z príležitosti životného jubilea II.

Publikačná činnosť

2015

Slováci medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí? Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2015. 488 s.

2014

O slovensko-nemeckom spolunažívaní v 16.-18. storočí. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014. 352 s.

DORUĽA, Ján (ed.): Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014, 162 s.

Predstavy slovenských vzdelancov o jazyku a etnickej identite Slovákov v období národného obrodenia. In Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2014, s. 79-130.

2013

Bajzova slovenčina v románe René Mláďenca Príhodi, a Skusenosťi. In: Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Obec Dolné Dubové, 2013, s. 31-44. ISBN 978-80-89489-14-5.

2012

Z dejín slovensko-nemeckých vzťahov. NEMECKÁ A SLOVENSKÁ ÚČTOVNÁ KNIHA ZO 17. STOROČIA. In Slavica Slovaca, 2012, roč. 47, č. 3, s. 4-160. ISSN 0037-6787

Čarovný svet a skutočný život v slovenskej rozprávke. 1. vydanie. Bratislava : Goralinga, 2012. 123 s. ISBN 978-80-89604-00-4

Inštitucionalizácia slovenskej slavistiky. In Slovenská slavistika včera a dnes. – Bratislava : Slovenský komitét slavistov a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2012, s. 56-69. ISBN 9788089489053

Slovackij jazyk i jazyk Kralickoj biblii v evangeličeskoj cerkvi v Slovakii. In Sacrum et Profanum. Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimnosti christianskoj kuľtury. – Moskva : Rossijskaja akademija nauk – Institut slavianovedenija / Slovackaja akademija nauk – Institut slavistiki im. J. Stanislava / Institut etnologii), 2012, s. 101-107. ISBN 978-7576-0263-9

2011

Slovenčina a bibličtina v evanjelickej cirkvi na Slovensku. In: Slavica Slovaca, 2011, roč. 46, č. 1, s. 3-9.

Hornouhorsko-košický Uhromaďar Sándor Márai v osídlach karpatsko-uhorskej slovansko-slovenskej traumy. In: Slavica Slovaca, 2011, roč. 46, č. 2, s. 97-142.

O krajine a vlasti starých Slovákov. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2011. 92 s.

2010

Základy slovenského vlastenectva. In Slavica Slovaca, 2010, roč. 45, č. 2, s. 105-114. ISSN 0037-6787.

Die Sprache der Kamaldulenser-Bibel im Kontext ihrer Zeit. In „Biblia Slavica.“ Abhandlungen der Nordrhein-westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Bd. 123. – Paderborn–München–Wien–Zürich : Verlag Ferdinand Schöningh, 2010, s. 184-186.

Slovenčina ako politikum včera a dnes. In Zborník Matice slovenskej: jazykoveda [1] 2010. – Martin : Matica slovenská, 2010, s. 154-160. ISBN 978-7090-963-8.

2009

Slovansko-slovenský vlastenec Ján Kollár. In: Slavica Slovaca, 2009, roč. 44, č. 1, s. 46-68.

Maďarošialenstvo. In: Pohľady do problematiky slovensko-maďarských vzťahov. Ed. Ján Doruľa. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov 2009, s. 35-42.

2008

Reč kázní Jána Kollára v kontexte slovenského jazykovo-kultúrneho vývinu. In DORUĽA, J. (Ed.): Pohľady do vývinu slovenského jazyka a ľudovej kultúry. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. ISBN 978-80-969992-3-1, s. 25-45.

Bernolákovská kodifikácia ako výsledok slovenského jazykovo-historického vývinu. In: Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, č. 1, ISSN 0037-6787, s. 3-10. (CEEOL, CEJSH, CSA, DOAJ)

Slovenčina ako politikum včera aj dnes.In: Slovenské národné noviny, 2008, roč. 19 (23), č. 22, 4. november 2008, s. 1, 3. – Slovenčina ako politikum včera aj dnes. In: Literárny (dvoj)týždenník, 2008, roč. 21, č. 37-38, 5. 11. 2008, s. 4, dokončenie v čísle 39-40, 18. 11. 2008, s. 11.

Slovenčina ako politikum včera aj dnes. In: Kultúra, 2008, roč. 11, č. 19, s. 4, 11 [v Kultúre je uverejnený úplný text, vo vyššie uvedených dvoch periodikách sú skrátené verzie štúdie].

O slovensko-nemeckých jazykových vzťahoch v 17. storočí. In: Z histórie slovensko-nemeckých vzťahov. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008. ISBN 978-80-969992-1-7, s. 7-95.

2005

Aus der Sprachlandschaft Slowakei unter linguistisch-historischem Aspekt. In: Slavistische Forschungen. In memoriam Reinhold Olesch. Herausgegeben von Angelika Lauhus und Bodo Zelinsky. Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag 2005, s. 87-90.

Slavica Slovaca v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV. In Slavica Slovaca. Roč. 40, č. 1 (2005), s. 3-5.

O slovensko-nemeckých jazykových vzťahoch v 17. storočí. I. In Slavica Slovaca. Roč. 40, č. 2 (2005), s. 125-132.

2004

Dnešný stav bádania v oblasti slovensko-inoetnických vzťahov. In: Slavica Slovaca, 2004, roč. 39, č. 2, s. 161-162.

2003

Prvý preklad celej Biblie do slovenčiny. In: XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane. Príspevky slovenských slavistov. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV 2003, s. 135-139.

2002

Slovakische Bibel der Kamaldulenser. Band I-II. Biblia Slavica. Ed. Hans Rothe und Friedrich Scholz unter Mitwirkung von Ján Doruľa. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh 2002. 920 + 1063 s. (spoluautor monografie vydanej v zahraničí).

O jazyku Kamaldulskej Biblie a Kamaldulského slovníka. In: Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15.-19. storočia. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2002, s. 9-72.

Z jazykovo-historických svedectiev písomností 16. storočia z okolia Trenčína. In: Kniha 2001-2002. Zborník o problémoch adejinách knižnej kultúry. Ed. Miroslava Domová. Martin: Slovenská národná knižnica 2002, s. 465-472.

Písanie osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. In: Problémy adaptácie cudzích mien vslovenčine. Ed. Ľubor Králik. Bratislava: Veda 2002, s. 96-101.

Die Sprache der Kamaldulenser-Bibel im Kontext ihrer Zeit. In: Slovakische Bibel der Kamaldulenser. Band II. Biblia Slavica. Ed. Hans Rothe und Friedrich Scholz unter Mitwirkung von Ján Doruľa. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh 2002, s. 975-1007.

2001

Osobné mená a miestne názvy z uhorského obdobia slovenských dejín. In: Kultúra, 2001, roč. 4, č. 6, s. 11.

Písanie osobných mien a miestnych názvov z uhorského obdobia slovenských dejín. In: Rozpravy k slovenským dejinám. Ed. Viliam Čičaj. Bratislava: Vydal Historický ústav SAV v Slovak Academic Press 2001, s. 48-52.

2000

Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy na úrovni nárečí a spisovných jazykov. Referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Slovensko-rusínsko-ukrajinské styky avzťahy od obrodenia po súčasnosť konanej 5.-9. októbra 1999 na Zemplínskej šírave. In: Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy od obrodenia po súčasnosť. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 2000, s. 152-158.

Slovensko-české vzťahy vzrkadle jazykovo-kultúrneho vývinu. Referát na medzinárodnej tretej brnianskej slovakistickej konferencii Česko-slovenská vzájemnost anevzájemnost, konanej v Brne 7. novembra 1999 (usporiadal Ústav slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v spolupráci s Literárnovedným oddelením Slovanského ústavu AV ČR v Prahe a Literárnovednou spoločnosťou v Prahe. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. Ed. I. Pospíšil a M. Zelenka. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 2000, s. 51-53.

The Great Moravian and the Cyrilo-Methodian tradition in the Slovak nation. Referát (tu v anglickom preklade) na medzinárodnej vedeckej konferencii Slováci na strednom Dunaji, konanej 30. 11.-1. 12. 1999 v Nitre pod záštitou prezidenta SR (usporiadatelia: Bernolákova spoločnosť, Magistrát mesta Nitry, Archeologický ústav SAV v Nitre, Slovenské národné múzeum Bratislava, Slovenský historický ústav Matice slovenskej, Slavistický kabinet SAV a Slovenská historická spoločnosť). In: Slovaks in the Central Danubian Region in the 6th to 11th Century. Ed. Matúš Kučera. Bratislava: Slovenské národné múzeum 2000, s. 227-231.

Bernolákovčina ako spisovný jazyk – cesty jej formovania. Referát na konferencii Juraj Fándli v slovenských kultúrno-osvetových, literárnych a národných dejinách (z príležitosti 250. výročia jeho narodenia) v Modre, ktorú 18.–19. 10. 2000 organizovala Matica slovenská v Martine, Múzeum Ľudovíta Štúra SNK v Modre, Muzeálna slovenská spoločnosť a Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici. In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 1998-1999. Ed. Imrich Sedlák. Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť 2000, s. 45-48.

Je štúrovská kodifikácia spisovnej slovenčiny odluka? Referát na konferencii Slovensko-české vzťahy a súvislosti (Bratislava 26.–27. 10. 2000), ktorú organizovala Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Slovenská rada Združenia slovanskej vzájomnosti v Bratislave s Českou koordinačnou radou Spoločnosti priateľov s národmi východu v Prahe. In: Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Ed. Jozef Hvišč. Bratislava: T.R.I.MÉDIUM 2000, s. 189-195.

Über slavistische Forschungen in der Slowakei. In: Current State and Further Perspectives of Slavonic Studies in Central Europe. Ed. V. Vavřínek. Praha: Slovanský ústav AV ČR 2000, s. 30-36.

Výpožičky z maďarčiny v slovenčine. In: Slavica Slovaca, 2000, roč. 35, č. 2, s. 128-132.

Veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia u Slovákov. In: Slovenské pohľady, 2000, roč. IV + 116, č. 5, s. 42-45.

1999

Slavistický kabinet Slovenskej akadémie vied. In: Opera Slavica. Slavistické rozhledy, 9, 1999, č. 1, s. 45-46 (vydáva Ústav slavistiky FF MU Brno).

1998

Ojazykovej situácii na Slovensku vobdobí protireformácie. Referát prednesený na kolokviu Obdobie protireformácie vdejinách slovenskej kultúry zhľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka). In: Obdobie protireformácie vdejinách slovenskej kultúry zhľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka). Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slavistický kabinet SAV 1998, s. 120-129.

Dve línie vslovenskom jazykovo-historickom vývine alebo slovensko-české vzťahy vpredspisovnom období. In: XII. medzinárodný zjazd slavistov vKrakove. Príspevky slovenských slavistov. Ed. Ján Doruľa. Bratislava: Slovenský komitét slavistov / Slavistický kabinet SAV 1998, s. 65-68.

Poznámky kvývinu asúčasnému stavu slovenskej slavistiky. In: Veda aideológia vdejinách slavistiky. Materiály zkonferencie vStarej Lesnej vseptembri 1997. Ed. Tatiana Ivantyšynová. Bratislava: Veda 1998, s. 195-197.

Minulosť aprítomnosť Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine. Odborný seminár vDome zahraničných Slovákov 19. decembra 1997 (otvorenie). In: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Zborník materiálov zodborného seminára konaného vBratislave 19. XII. 1997. Ed. Štefan Lipták. Bratislava: Dom zahraničných Slovákov 1998, s. 7-8.

1997

Jazyková situácia na Slovensku v čase vzniku kamaldulského prekladu Biblie. In: 0 prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Ed. J. Doruľa. Bratislava, Slavistický kabinet SAV 1997. 284 s. + 13 strán obraz. príloh, s. 10-18.

Jazyk a identita, jazyk a zákon. In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy aperspektívy. Ed. Slavomír Ondrejovič. Bratislava: Veda 1997, s. 108-112.

Linguistisch-historischer Beitrag zur Frage der Selbstbenennung von Slowaken im Rahmen ihrer Ethnogenese. In: Central Europe in 8th – 10th Centuries – Mitteleuropa im 8.-10. Jahrhundert. Ed. Dušan Čaplovič, Ján Doruľa. Bratislava: Ministry of Culture of the Slovak Republic in the Cooperation with the Slovak Academy of Sciences 1997, s. 181-183.

Slovensko-nemecké vzťahy v rukopisných pamiatkach (podľa písomností v archíve mesta Banská Bystrica). Referát prednesený na konferencii Knižná kultúra vBanskej Bystrici (z príležitosti 740. výročia udelenia mestských výsad a vzniku slobodného kráľovského mesta) 24.-26. októbra 1995 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. In: Kniha ’95-’96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Ed. Mária Domová. Martin: Matica slovenská 1997, s. 190-192.

1996

Z výsledkov výskumu jazyka ľudových rozprávok. In: Studia Culturologica Slovaca. 1. Slovenská kresťanská a svetská kultúra. Ed. J. Skladaná. Bratislava, Veda 1996, 27-31.

Slovenčina ako štátny jazyk Slovenskej republiky. SAmO – Spoločnosť, armáda, osobnosť, 4/1996, 10-13.

Spisovná slovenčina ako štátny jazyk Slovenskej republiky. In: Studia Academica Slovaca. 25. Ed. J. Mlacek. Bratislava, Stimul 1996, 44-46.

Podoby slovenčiny v predspisovnom období. In: Slovenčina v historickom kontexte. Ed. L. Kralčák. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1996, 28-31.

Jazykovo-historické etapy vývinu slovenskej identity. In: Seminár Integračný šok (Bratislava 10.-11. septembra 1996). Bratislava, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1996, s. 108-113.

1995

On the Slovak Language and Historical Development. – In; Slovaks & Magyars. Editor P. Števček. Vydala Správa kultúrnych zariadení MK SR pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1995, s. 41-46.

Slovo na úvod. – In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Ed. J. Doruľa. Bratislava, Veda 1995, s. 7-8.

Slovo na záver. – In: Spisovná slovenčina a jazyková kultúra. Ed. J. Doruľa. Bratislava, Veda 1995, s. 195-198.

1994

Stropkov. Monografia mesta. Ed. J. Beňko et al. Martin, Gradus 1994. 320 s. – 3,20 % (spoluautor monografie).

Jazyk rozprávok Augusta Horislava Škultétyho. Referát na konferencii Život a dielo Augusta Horislava Škultétyho 1819-1892, konanej 21. mája 1992 z príležitosti 100. výročia Škultétyho smrti a 130, výročia založenia Slovenského ev. a. v. gymnázia vo Veľkej Revúcej. Zborník referátov pod tým istým názvom. Ed. O. Sliacky. Univerzita Komenského, Bratislava 1994, s. 92-98.

O jazyku starších slovenských písomností zo Stropkova. In: BEŇKO, J. et al.: Stropkov. Monografia mesta. Martin, Gradus 1994, s. 279-287.

1993

Tri kapitoly zo života slov. Bratislava, Veda 1993. 152 s. (monografia)

Cesty slovenčiny k štúrovskej kodifikácii. Referát na odbornom seminári organizovanom z príležitosti celoštátnych osláv 150. výročia vzniku štúrovskej spisovnej slovenčiny v Hlbokom dňa 10. júla 1993. – In: Slovo o slovenčine. Zost. D. Haruštiak. Bratislava, Veda 1993, s. 11-16. – Publikované aj v zborníku Kongres slovenskej vedy ’93. Zborník referátov z rokovania VI. sekcie. Editor D. Kováč. Vydané v spolupráci s Centrom strategických štúdií SR a Ministerstvom kultúry SR, Bratislava 1993, s. 34-35.

Slovenčina v predspisovnom období. Prednáška na XXIX. letnom seminári slovenského jazyka a kultúry. In: Studia Academica Slovaca. 22. Ed. J. Mlacek. Bratislava, Stimul 1993, s. 71-75.

1992

Pramene k dejinám slovenčiny. Ed. V. Blanár. Bratislava, Veda 1992. 397 s. – 8,42 % (spoluautor monografie).

1990

Potreba interdisciplinárneho výskumu v jazykovednej slavistike. Referát na kolokviu Súčasnosť a perspektívy slavistického štúdia v národopise a v príbuzných vedných disciplínach, Smolenice 6.-8. novembra 1989. Slovenský národopis, 38, 1990, s. 378-380.

Ešte o jazyku z Dobšinského rozprávky Ženský vtip. – In: Literárno-múzejný letopis. 23. Ed. I. Sedlák. Martin, Matica slovenská 1990, s. 120-129.

Z dejín príčinného súvetia. – Slavica Slovaca, 25, 1990, s. 50-55, ruské resumé s. 55.

O jazyku slovenských ľudových rozprávok. (Konfrontácia pôvodného textu s jeho modernizovanou úpravou.) – Slovenská reč, 55, 1990, s. 129-146.

Poznámky k niektorým výkladom z oblasti vývinu slovenskej lexiky. Slovenská reč, 55, 1990, s. 299-304.

O vývinových procesoch v slovenskej lexike. Referát na poľsko-slovenskej jazykovednej konferencii v Paszkówke pri Krakove. In: Studia linguistica Polono-Slovaca. III. 1990, s. 47-53.

Poznámky k jazykovednej slavistike po roku 1945. – Kultúra slova, 24, 1990. s. 274-276.

1989

O rozvoji slavistického výskumu na Slovensku. – Kultúra slova, 23, 1989, s. 9-10.

Program jazykovedného slavistického výskumu na Slovensku. – Slavica Slovaca, 24, 1989, s. 201-210.

Slovenské slovo priš a „maďarizmy“ v slovenčine. – Slovenská reč, 54, 1989. s. 354-360.

Pavol Jozef Šafárik a slovenčina. – In: Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie. Zborník z vedeckej konferencie 22.-24. októbra 1986 v Košiciach. Ed. I. Sedlák. Martin, Matica slovenská 1989, s. 219-229, ruské resumé s. 230, nemecké resumé s. 231-232. V tom istom zborníku je publikovaný aj príspevok Poznámky k literárno-vednej expozícii, s. 252-253, rus. a nem. res. s. 254.

O štandardizovaní historických osobných mien a iných názvov. – In: Aktuálne úlohy onomastiky z hľadiska jazykovej politiky a jazykovej kultúry. Zborník príspevkov z 2. československej onomastickej konferencie 6.-8. mája 1987 v Smoleniciach. Ed. M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav L. Štúra SAV 1989, s. 188-199.

Gavlovičov jazyk v dobovom kontexte. – In: Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry. Zborník z vedeckej konferencie 3.-4. júna 1987 v Považskej Bystrici. Ed. I. Sedlák. Martin, Matica slovenská 1989, s. 159-171. Anglické, nemecké a ruské resumé na str. 172-173.

1988

Jazyková poradňa odpovedá. Ed. M. Pisárčiková a kolektív. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1988. 282 s. – 1,38 % (spoluautor monografie).

1987

Krátky slovník slovenského jazyka. Ed. J. Kačala – M. Pisárčiková. 1. vyd. Bratislava. Veda 1987. 592 s. – 5 % (spoluautor monografie).

Dejiny Slovenska. II. (1526-1848). Ed. S. Cambel. Bratislava, Veda 1987. 856 s. – 1,40 % (spoluautor monografie).

Vzťah češtiny a slovenčiny v gramatike Pavla Doležala a v diele Mateja Bela. Referát na medzinárodnej konferencii vo Varšave 3.-5. Októbra 1984. In: Prekursorzy slowianskiego jezykoznawstwa porównawczego (do konca XVIII wieku). Ed. H. Orzechowska i M. Basaj. Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk-Lódz, Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1987, s. 201-217.

Stodvadsaťpäť rokov od Memoranda slovenského národa. – Kultúra slova, 21, 1987, s. 3-9.

Memorandum slovenského národa. – Vlastivedný časopis, 36, 1987, s. 87-91.

Nad jazykom ľudových rozprávok (z hľadiska vývinu spisovného jazyka). – Kultúra slova, 21, 1987, s. 225-230.

O jazyku rozprávok zo zbierky Pavla Dobšinského. – In: Literárnomúzejný letopis. 21. Zostavil I. Sedlák. Martin, Matica slovenská 1987, s. 71-89.

1986

O jazykovom a kultúrnom bohatstve Dobšinského Povestí. – Slovenská literatúra, 33, 1986, s. 234-248.

O historizme v písaní niektorých mien a názvov. – Slovenská reč, 51, 1986, s. 211-216.

Z listovej jazykovej poradne. – In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v Domove vedec-kých pracovníkov SAV 17.-19. apríla 1985. Ed. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav L. Štúra SAV 1986, s. 268-271.

1985

Slovensko-maďarské vzťahy v lexike predspisovného obdobia. – In: Současný stav a úkoly československé hungaristiky (materiály I. československého hungaristického sympozia). Ed. F. Hejl. Brno, Rektorát UJEP Brno 1985, s. 305-308. – Publikované aj v nemčine: Slovvakisch-madjarische Beziehungen in der Lexik der vorschriftsprachlichen Epoche. In: Recueil linguistique de Bratislava. 8. Ed. J. Ružička. Bratislava, Veda 1985, s. 102-106.

Naša kňahňä domov tiahne. – Kultúra slova, 19, 1985, s. 264-267.

Slavistická problematika v časopise Slovenská reč. – Slovenská reč, 50, 1985, s. 205-211.

1984

Používanie slovenského jazyka v mestách v 15.-18. storočí. – In: Národnostný vývoj miest na Slovensku do roku 1918. Zborník z konferencie K 600. výročiu výsad pre žilinských Slovákov. Zostavil R. Marsina. Martin, Osveta 1984, s. 163-174.

O vývine pomenovania Slovákov. – In: Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo. Zborník príspevkov z vedeckého seminára k 120. výročiu založenia Matice slovenskej. Zostavili a na vydanie pripravili: F. Bielik, J. Sirácky, C. Baláž. Martin, Matica slovenská 1984, s. 259-269.

1983

Z histórie lexikálnych slovensko-východoslovanských súvislostí a paralel. Referát na IX. medzinárodnom zjazde slavistov v Kyjeve 6.-14. sept. 1983. – In: Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie. Připravil Československý komitét slavistů. Praha, Academia 1983, s. 61-70.

1982

Niekoľko poznámok k jazyku novín. – Kultúra slova, 16, 1982, s. 272-277. Znovu skrátene uverejnené pod rovnakým názvom in: Jazyk a štýl publicistiky. Zborník príspevkov z vedecko-praktickej konferencie o jazyku a štýle v tlači, rozhlase a televízii. Domov vedeckých pracovníkov SAV v Smoleniciach 8.-9. apríla 1982. Ed. J. Mistrík. Bratislava, Ústredný výbor Slovenského zväzu novinárov 1982, s. 120-124.

Význam Slovenských povestí pre výskum slovenskej lexiky. – Slovenský národopis, 30, 1982, s. 92-97.

1981

Z histórie poľnohospodárskej lexiky v dvojpolnom a trojpornom systéme. – Slovenská reč, 46, 1981, s. 342-347.

O význame slova z historického hľadiska. – In: Jazykovedné štúdie. 16. Materiály z vedeckej konferencie o sémantike, Smolenice 14.-17. januára 1980. Ed. J. Ružička. Bratislava, Veda 1981, s. 171-175.

Z histórie posesív na -an a -oviech v slovenčine. – In: Studia z fílologii polskiej i słowiańskiej. 20. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1981, s. 59-69.

1978

Z histórie slovensko-nemeckých jazykových vzťahov v 16.-18. storočí (z výskumu jazyka levočských Nemcov). – Slavica Slovaca, 12, 1977, s. 13-26, ruské resumé s. 26, nemecké resumé s. 27; roč. 13, 1978, s. 63-75, ruské resumé s. 76, nemecké resumé s. 76-77.

1977

Slováci v dejinách jazykových vzťahov. Bratislava, Veda 1977. 136 s. (monografia).

Slovenčina vo vzťahu k iným jazykom v 15.-18. storočí. – In: Jazykovedné štúdie. 14. O pôvode a o najstaršom vývine slovenčiny. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Smoleniciach 9.-11. decembra 1974. Stanislavov zborník. Ed. J. Ružička. Bratislava, Veda 1977, s. 187-191.

O jazyku slovenskej feudálnej národnosti v 15.-18. storočí. – Jazykovedný časopis, 28, 1977, s. 46-52, ruské resumé s. 52. – V nemeckej verzii: Über die Sprache der feudalen slowakischen Nationalität im 15.-18. Jahrhundert. – In: Recueil linguistique de Bratislava. 6. Ed. J. Ružička. Bratislava, Veda 1982, s.55-62.

1976

Slovenčina v Bardejove podľa zápisov v súdnych protokoloch zo 17. storočia. – In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 17. Ed. I. Michnovič. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1976, s. 416-427.

O historicko-jazykovej problematike slovenských miestnych názvov v niekdajšom Uhorsku. – In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Roč. 12. 1973. Zv. 3. Slavistika. V. zasadnutie Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku a V. slovenská onomastická konferencia (Prešov 3.-7. mája 1972). Zborník materiálov. Ed. M. Blicha-M. Majtán. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1976, s. 181-183.

1975

Problémy vzťahu jazyka a spoločnosti v novšej sovietskej odbornej literatúre. – Jazykovedný časopis, 26, 1975, s. 158-168, nemecké resumé s. 168.

1974

Z histórie slovensko-poľských jazykových súvislostí v slovnej zásobe. In: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 14. Ed. K. Dejna et al. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974, s. 149-166.

1973

Slováci a ich reč. (Príspevok k starším dejinám slovenčiny.) – Jazykovedný časopis, 24, 1973, s. 131-141, nemecké resumé s. 141.

Z histórie slov špán-kňahňa (kňahyňa)-kňaz. – Slovenská reč, 38, 1973. s. 349-356.

Podselný-podvorný-pogruntovný. – Kultúra slova, 7, 1973, s. 83-88.

Z histórie slovensko-maďarských jazykových vzťahov. – Slovenská reč, 38, 1973. s. 172-190.

1972

Poľština v 17. a 18. storočí na Slovensku. – In: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 12. Ed. K. Dejna et al. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1972, s. 141-172.

Z histórie slov hospoda a hostinec v slovenčine. – Jazykovedný časopis, 23, 1972, s. 45-56, nemecké resumé s. 56.

Berecinec, šarha, šarhovňa a ďalšie príbuzné slová. – Kultúra slova, 6, 1972, s. 18-23.

Temnica, väzenie, árešt a ďalšie príbuzné slová. – Kultúra slova, 6, 1972, s. 46-50.

Pokuta, štrof, biršag a ďalšie príbuzné slová. – Kultúra slova, 6, 1972, s. 80-85.

O ďalších osudoch slov pokuta, štrof, biršag … v slovenčine. – Kultúra slova, 6, 1972, s. 117-120.

Osud, posudok, záväzok a ďalšie príbuzné slová. – Kultúra slova, 6, 1972, s. 163-171.

O vývine významov slova hospoda v slovenčine. – Kultúra slova, 6, 1972, s. 206-213.

O slovách četerňa a kuruc. – Kultúra slova, 6, 1972. s. 243-249.

Šrotár-korčoláš-liežnik. – Kultúra slova, 6, 1972, s. 274-280.

O slove selo v slovenčine. – Kultúra slova, 6, 1972, s. 301-306.

O slovách pravda a vina. – Kultúra slova, 6, 1972, s. 352-357.

Zo slovensko-maďarských jazykových vzťahov. In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 14. Ed. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1972, s. 291-303, ruské a nemecké resumé s. 304.

O procesoch vzniku niektorých typov priezvisk (tézy). – In: Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica. Séria spoločenskovedná. Onomastika. 3. Zborník materiálov z III. slovenskej onomastickej konferencie v Banskej Bystrici 4. XI. – 6. XI. 1970. Ed. J. Matejčík. Banská Bystrica, Katedra slovenského jazyka a literatúry 1972, s. 187.

1971

Z histórie slova rab v slovenčine. – Slovenská reč, 36, 1971, s. 299-305, nemecké resumé s. 391.

Z dejín slovenskej slovnej zásoby. (Latinsko-slovenské súvislosti v právnej terminológii v 16.-18. storočí.) – In: Jazykovedné štúdie. 11. Jónov zborník. Ed. J. Ružička. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1971, s. 96-110.

O maďarčine na Slovensku a o preberaní slov marďarského pôvodu do slovenčiny v období predbernolákovskom. – Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae, 17, 1971, s. 91-105.

1969

Metamorfózy predbernolákovskej slovenčiny. – Slovenská reč, 34, 1969, s. 214-220, nemecké resumé s. 389.

O jazyku ďalších textov zo 16. storočia z oblasti východného Slovenska. (K slovensko-poľským jazykovým vzťahom.) – In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 11. Ed. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1969, s. 373-382, nemecké resumé s. 382.

O stredoslovenských jazykových prvkoch v textoch a zápisoch zo 17. storočia na východnom Slovensku. – In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 11. Ed. Š. Pažur. Košice, Východoslovenské vydavateľlstvo 1969, s. 383-394, nemecké resumé s. 394.

O používaní poľštiny v písomnostiach zo 17. storočia na východnom Slovensku. – In: Slavistické štúdie jazykovedné. Ed. V. Blanár. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1969, s. 213-254, ruské resumé s. 254.

1968

O historickom slovníku slovenského jazyka a o slovenskej slovnej zásobe v písomnostiach predbernolákovského obdobia. – Slovenská reč, 33, 1968, s. 179-186.

O jazyku administratívno-právnych písomností obdobia predbernolákovského. – Slavica Slovaca, 3, 1968, s. 333-352.

Z histórie mien povolaní. – Slovenská reč, 33, 1968, s. 79-87.

Z histórie slova vadiť (sa). – Slovenská reč, 33, 1968, s. 217-223.

Poznáte vtáka ráčika? – Kultúra slova, 2, 1968, s. 177-178.

O vývine niektorých typov priezvisk. – Onomastica [Poľsko], 13, 1968, s. 234-257.

1967

O češtine na Slovensku v 16. a 17. storočí a o vývine slovenskej slovnej zásoby. – Slavica Slovaca, 2, 1967, s. 23-35, 364-378.

1966

O jazyku výpovedí svedkov z roku 1653 zo súdneho protokolu v Bardejove. – In: Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska. 8. Ed. I. Sedlák. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1966, s. 347-354, ruské a nemecké resumé s. 354.

O niektorých starých slovenských slovách a právnych termínoch. -Československý terminologický časopis, 5, 1966, s. 302-307.

O používaní poľštiny v písomnostiach zo 16. storočia na východnom Slovensku. – In: Jazykovedné štúdie. 9. Dejiny a dialektológia. Ed. E. Pauliny. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1966, s. 49-77.

O ukrajinských jazykových prvkoch v textoch a zápisoch zo 17. storočia na východnom Slovensku. (Svetlej pamiatke docenta Vasila Lattu.) – Slavica Slovaca, 1, 1966, s. 63-73, ruské resumé s. 73-74.

1964

O miestnych menách v zápisoch zo 16. a 17. storočia z oblasti východného Slovenska. – Jazykovedný časopis, 15, 1964, s. 154-176.

1961

Niekoľko archívnych dokumentov zo 16. storočia. In: Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury. 5. Ed. A. Dostál. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1961, s. 189-201 + 6 s. faksimile.

Niekoľko archívnych dokumentov z východného Slovenska. In: Jazykovedné štúdie. 6. Ed. E. Pauliny. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1961, s. 179-197.

1960

Dva listy z počiatku 16. storočia v bardejovskom archíve. In: Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury. 4. Ed. A. Dostál. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1960, s. 103-107.

Z popularizačných príspevkov s odborným zameraním

Jazyk je národné dedičstvo. Dvesto rokov od kodifikácie prvého slovenského spisovného jazyka. – Smena, 40, 1987, č. 223, 23. sept. 1987, s. 3.

Pri nedožitom výročí Jána Stanislava. – Slavica Slovaca, 24, 1989, s. 266-267.

Starosta, richtár a niektoré iné názvy. – Slovenský denník, 1, 1990, č. 121, 6. sept. 1990, s. 2.

Slovenská jednota. – Slovenský denník, 2, 1991, č. 79, 4. apríla 1991, s. 5.

Jazyk a národ. – Slovenský denník, 3, 1992, č. 15, 18. januára 1992, s. 7

Jazyk má svoje zákonitosti. – Práca z 24. augusta 1993, s. 7.

Svetový zjazd slavistov. – Slovenské pohľady 1993, č. 7, s. 120-122.

Dve kauzy alebo O ženských priezviskách a miestnych názvoch. – Literárny týždenník, 7, 1994, č. 19, 6. mája 1994, s. 10.

Uzákoní slovenský parlament veľkomaďarské názvy obcí? – Slovenská republika z 25. mája 1994, s. 1 a 4.

Ešte raz k poslancom. – Slovenská republika z 28. mája 1994, s 5. [o vládnom návrhu zákona o matrikách]

K textu vládneho návrhu zákona o matrikách. – Kultúra slova, 28, 1994, č. 3, s. 187-189; rubrika Prečítali sme si. [prevzaté z Literárneho týždenníka, 7, 1994, č. 24]

Ešte raz o tzv. tabuľovom zákone. – Slovenská republika z 10. augusta 1994, príloha Matičné noviny, s. I-II.

Slovenčina ako politikum? Hovoríme s jazykovedcom Jánom Doruľom. -Literárny týždenník, 8, 1995, č. 3, 13. januára 1995, s. 1, 11. [Otázky kladie Igor Gallo] [Úryvok z tohto rozhovoru uverejnila Slovenská Republika 23. januára 1995 na strane 14; rubrika Z týždenníkov.

Slávme slávne slávnych Slávov slávu. Interdisciplinárny výskum slovanských jazykov, kultúry, histórie a spoločnosti. – Slovenská republika z31. júla 1999, s. 8-9.

O jednom ďalšom z mnohých hriechov zlých Slovákov. – Slovenské pohľady, 2003, roč. IV + 119, č. 1, s. 5-12.

Kamaldulská Biblia z 18. storočia – prvý preklad celej Biblie do slovenčiny. In: Slovensko, 2003, roč. 26, č. 3-4, s. 20-22.

Prezentácia Kamaldulskej Biblie na pôde SAV vBratislave. – Kultúra, 6, 2003, č. 7 (9. apríla 2003), s. 10.

28. 6. 2005 pre Zahraničné vysielanie Slovenského rozhlasu z príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda 5. júla nahratý rozhovor o cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, o cyrilo-metodskom dedičstve na vých. Slovensku (cirk. slovančina, vých. obrad); odvysielané v angličtine 5. júla 2005.

25. 7. 2005 v Slovenskom rozhlase na Rádiu Devín o 9.00 hod. vysielaný prejav riaditeľa Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV – prezentácia pracoviska z príležitosti 10. výročia jeho založenia.

27. 11. 2005 v Slovenskom rozhlase na Rádiu Devín, v relácii Hudba–život–viera o 8.05 hod. vysielaná odborná prednáška z vernisáže výstavy Česká Biblia v priebehu storočí (o význame českých prekladov Biblie pre slovenských evanjelikov aj katolíkov).

Rozhovor s J. Doruľom o staroslovienčine a o misii Konštantína a Metoda na Veľkej Morave i o ďalších osudoch staroslovienskeho a cirkevnoslovanského jazyka, vysielaný v deň štátneho sviatku SR 5. 7. 2006 v priamom vysielaní (naživo) v Slovenskom rozhlase. Do priameho vysielania sa zapájali (kládli otázky) aj rozhlasoví poslucháči.

Rozhovor redaktora Slovenského rozhlasu Pavla Gábriša s Jánom Doruľom vysielaný 7. 10. 2006 v relácii Zrkadlenie. Téma rozhovoru:Význam českých Biblií, najmä Kralickej Biblie, pre slovenskú kultúru.

Rozhovor s Jánom Doruľom vysielaný 22. 10. 2006 v relácii Hudba, život, viera na stanici Devín Slovenského rozhlasu o 8.05 hod. Téma rozhovoru: České preklady Biblie a ich význam pre slovenskú kultúru [v Bratislave bola 29. 9. 2006 vernisáž výstavy Česká Biblia v priebehu storočí], Kralická Biblia najmä u ev. Slovákov, česká Svätováclavská Biblia, Kamaldulská Biblia a jej jazyk, slovenčina v 18. storočí.