• Slovenčina
  • Русский
  • English

Prof. PhDr. ThDr. Peter ZUBKO, PhD. (1972)

Peter Zubko je autorom vedeckých a odborných monografií, vysokoškolskej učebnice a vedeckých a odborných štúdií a článkov v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. V rokoch 2007-2008 realizoval prednáškový pobyt na Karlovej univerzite v Prahe a v roku 2007 aj prednáškový pobyt na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. Prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku a od roku 2011 pôsobí v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV na čiastkový úväzok.

Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, analyzuje historické texty súvisiace s prelínaním byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície z kultúrno-historického, religiózneho a teologického hľadiska. Spolupracuje na vedeckovýskumných projektoch súvisiacich s vydávaním medzinárodnej vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae.

Publikačná činnosť

2018

ZUBKO, Peter: Lineamenta Užhorodského rukopisného Pseudozonara. Štruktúra, pramene, teológia a význam. In: Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16. – 17. storočia. Ужгородский рукописный Псеудозонар. Правила монашеской и светской жизни рубежа XVI–XVII вв. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae V. Žeňuch, Peter (red., ed.). Bratislava – Москва – Софиа – Košice : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Институт поссийской истории РАН – Кирило-методиевски научен център БАН – Slovenský komitét slavistov – Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka Teologickej fakulty TU, 2018, s. 34-54. ISBN 978-80-224-1702-0. ISBN 978-5-8055-0346-8. ISBN 978-954-9787-38-2. /// ЗУБКО, Петер: Контуры Ужгородского рукописного Псеудозонара. Структура, источники, теологиа у значение. In: Užhorodský rukopisný Pseudozonar. Pravidlá mníšskeho a svetského života z prelomu 16. – 17. storočia. Ужгородский рукописный Псеудозонар. Правила монашеской и светской жизни рубежа XVI–XVII вв. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae V. Žeňuch, Peter (red., ed.). Bratislava – Москва – Софиа – Košice: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Институт поссийской истории РАН – Кирило-методиевски научен център БАН – Slovenský komitét slavistov – Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka Teologickej fakulty TU, 2018, s. 152-175. ISBN 978-80-224-1702-0. ISBN 978-5-8055-0346-8. ISBN 978-954-9787-38-2.

ZUBKO, Peter: Poľsko-uhorské súvislosti v dejinách uniatov. In: Slavica Slovaca, roč. 53, 2018, č. 3-4 supplementum, s. 187-204. ISSN 0037-6787.

ZUBKO, Peter: Košické biskupstvo a gréckokatolíci v súvislostiach roku 1968. In: Vďační za dar viery a vzkriesenie Cirkvi. Zborník zo sympózií ku 50. výročiu obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu. Hospodár, Michal (ed.). Michalovce : Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach, 2018, s. 21-39. ISBN 978-80-85581-78-2.

ZUBKO, Peter: Slovenský Žaltár kalvínskej cirkvi z roku 1752. In: Martin Luther po päťsto rokoch. Lapko, Róbert (ed.). Bratislava: Veda pre Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, 2018, s. 73-85. ISBN 978-80-89489-35-0.

ZUBKO, Peter: Cirkevná politika a náboženské aktivity Svetového kongresu Slovákov (1970 – 1990). In: Svetový kongres Slovákov v zápase proti komunistickému režimu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, 17. júna 2015. Jašek, Peter (ed.). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2018, s. 121-149. ISBN 978-80-98335-83-1.

ZUBKO, Peter: Organizácia katolíckej cirkvi v Uhorsku v 19. storočí (Sonda do uhorského cirkevného práca). In: Štefan Moyzes – za života a v historickej pamäti. Zborník vydaný pri príležitosti 220. výročia narodenia. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie ŠTEFAN MOYZES – za života a v historickej pamäti, ktorá sa konala 24.10.2017 v Stredoslovenskom múzeu Banská Bystrica. Golian, Ján a kol. (zost.). Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, 2018, s. 46-57. ISBN 978-80-969866-6-8.

ZUBKO, Peter: K problematike pokánia v stredovekých Košiciach. In: Vybrané aspekty fenoménu pokánia. Marinčák, Šimon (ed.). Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2018, s. 187-201. ISBN 978-80-8191-172-9.

ZUBKO, Peter: Prípad poľského kňaza Burzyńského z rokov 1750 – 1751. In: Vybrané aspekty fenoménu pokánia. Marinčák, Šimon (ed.). Košice : Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2018, s. 213-215. ISBN 978-80-8191-172-9.

ZUBKO, Peter: Polish-Hungarian Connections in the History of Uniates. In: Међународни конгрес слависта (16; 2018; Београд). Тезе и резимеи 2. Књижевност, култура, фолклор питања славистике. Сувајцић, Бошко – Ракић, Тања – Петровић, Александра Корда (eds.). Београд : Међународни комитет слависта – Савез славистичких друштава Србије, 2018, s. 158. ISBN 978-86-917949-6-5.
ZUBKO, Peter: Jonáš Záborský. Kňaz nie každodenný. In: [Ne]obyčajný život farára. Golian, Ján – Molda, Rastislav a kol. Banská Bystrica : Society for Human Studies, 2018, s. 22-45. ISBN 978-80-972913-2-7.

2017

ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2017, 190 s. ISBN 978-80-89489-33-6.

ZUBKO, Peter: Administratívno-právne pramene latinskej proveniencie o východnej cirkvi na východnom Slovensku. Výber komentovaných dokumentov z rokov (1646) 1726 – 1815. Poprad: Popradská tlačiareň, 2017. ISBN 978-80-89613-19-9.

ZUBKO, Peter: Na margo reformácie. In: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, roč. 28 (2017), č. 1, s. 23-30. Ružomberok : Verbum – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISSN 1210-1605.

ZUBKO, Peter: Kult svätých košických mučeníkov. In: Historia Ecclesiastica, roč. 8 (2017), č. 1, s. 42-57. ISSN 1338-4341.

ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter: Spiritualita východného Slovenska v 18. storočí. In: Culturologica Slovaca 2/2017, s. 45-55. ISSN 2453-9740. Dostupné on-line <http://www.culturologicaslovaca.ff.ukf.sk/images/No2/Zubko_Zenuch_Spiritualita.pdf>.

ZUBKO, Peter: Gréckokatolícki kňazi v Šariši v roku 1749. In: Viera a kultúra cestou človeka. Jubilejník k 65. narodeninám slovenského filozofa a teológa Ladislava Csontosa SJ. Lichner, Miloš (zost.). Trnava : Dobrá kniha, 2017, s. 475-491. ISBN 978-80-8191-099-9.

ZUBKO, Peter: Vzdelanostná a kultúrna úroveň uniatskeho kléru na východe Slovenska v polovici 18. storočia vo svetle prameňov latinskej cirkvi. In: Krakowsko-wileńskie studia slawisticzne, tom 12, Ośrodki kultury dawnej Słowiańszczyzny i ich znaczenie dziejowe. Kuczyńska, Marzanna – Stradomski, Jan (red.). Kraków : Scriptum, 2017, s. 261-275. ISBN 978-83-65432-47-6.

ZUBKO, Peter: Jágerskí biskupi a latinizácia v 18. storočí. In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.). Košice – Bratislava : Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach Teologickej fakulty Trnavskej univerzity – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 9-23. ISBN 978-80-8191-074-6.

ZUBKO, Peter: Novembrový medzník v dejinách Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. In: 1989. Rok zmeny. 1989. Year of ChangeZborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 4. – 5. novembra 2014. Anthology of the international scientific conference, Bratislava 4 – 5 November 2014. Jašek, Peter (ed.). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2017, s. 276-296. ISBN 978-80-89335-78-7.

ZUBKO, Peter: Liturgické jazyky ľudu Zemplína a Šariša pri kresťanských bohoslužbách v roku 1749. In: Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii (eds.). Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Slovenský komitét slavistov, 2017, s. 47-68 ISBN 978-80-89489-34-3.

ZUBKO, Peter – HABURAJ, Tomáš: Ut Ecclesia aedificetur. Apoštolská služba kardinála Jozefa Tomka. Sečovce : Pastel, 2017, 144 s., 2. vydanie ISBN 978-80-89898-05-3.

Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha. Novotná, Mária – Piatrová, Alena (eds.). Bratislava : SNM – Historické múzeum, 2017, 219 s. ISBN 978-80-8060-415-8. Heslá: Missale Pataviense / Pasovský misál (s. 136-137), Glossarium et due Confessionalia / Prekladový slovník a dve spovedné príručky košických dominikánov (s. 168-169), Missale Eystetensis ecclesiae / Eichstättský misál (s. 180-181), Biblia cum summariorum apparatu / Biblia s poznámkami (s. 206-207).

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií. Žeňuch, Peter – Zubko, Peter et alii (eds.). Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Slovenský komitét slavistov, 2017, 368 s. ISBN 978-80-89489-34-3.

2016

[BARTOŇ, Josef – FENÍK, Juraj – HROBOŇ, Bohdan – JUHÁS, Peter – LAPKO, Róbert – MLACEK, Jozef – OLEXÁK, Peter – RONČÁKOVÁ, Terézia – TYROL – Anton – ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Peter:] K metodike nového prekladu Svätého písma do slovenčiny. Lapko, Róbert (ed.). Mahtomedi, MN, USA : Vision Slovakia, 2016, 300 s. ISBN 978-0-9913405-4-5.

HABURAJ, Tomáš – ZUBKO, Peter: Financovanie cirkvi v medzivojnovom období. Ekonomická stránka života katolíckej cirkvi v Košiciach v rokoch 1918 – 1938. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2016, 200 + 16 s. ISBN 978-80-7165-980-0.

ZUBKO, Peter: Prvá perióda dejín Verbumu. In: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, roč. 27 (2016), č. 2, s. 6-13. Ružomberok : Verbum – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISSN 1210-1605.

ZUBKO, Peter: O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In: Slavica Slovaca, roč. 51, 2016, č. 1, s. 3-9. ISSN 0037-6787.

ZUBKO, Peter: Košický farár Barnabáš Tost (1918 – 1938). In: Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii, konanej dňa 11. septembra 2015 v Košiciach. Šutaj, Štefan (ed.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 93-105. ISBN 978-80-8152-427-1.

ZUBKO, Peter: Latinský pohľad na uniatov v rokoch 1726 – 1749. In: Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť. Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században. Kónya, Peter (ed). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 254-261. ISBN 978-80-555-1744-5.

ZUBKO, Peter: Jágerskí biskupi a latinizácia v 18. storočí. In: Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Monotematický súbor štúdií. Marinčák, Šimon – Žeňuch, Peter (eds.). Košice – Bratislava : Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach Teologickej fakulty Trnavskej univerzity – Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 9-23. ISBN 978-80-8191-074-6.

ZUBKO, Peter: Teologické myslenie východného kléru sto rokov po uzavretí Užhorodskej únie. In: 65 rokov teologickej činnosti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (jubilejný zborník). Husár, Ján (ed.). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Pravoslávna teologická fakulta : Prešov 2016, s. 171-204. ISBN 978-80-555-1715-5.

ZUBKO, Peter: II. Rákóczi Ferenc temetése és a Kassai Püspökség 1906-ban. In: Rákóczi és Kassa. Nemzetközi konferencia II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvainak 110 éves hazahozatala alkamából. Kassa, 2016. október 26 – 29. Halász, Magdolna – Palenčárné Csáji, Ildikó (eds.). Sárospatak : Sárospataki Irodalmi Olvasókör – Kassai Polgári Klub, 2016, s. 179-188. ISBN 978-963-12-6190-5.

ZUBKO, Peter: Pohreb Františka Rákóciho II. a Košické biskupstvo v roku 1906. In: Rákóczi 110 rokov v Košiciach. Medzinárodná konferencia pri príležitosti 110. výročia prevezenia pozostatkov Františka II. Rákócziho a jeho druhov do Košíc, 26. – 29. októbra 2016, Košice. Palenčárová, Ildikó (red.). Košice : Kassai Polgári Klub, 2016, s. 132-139. ISBN 978-80-89629-07-7.

ZUBKO, Peter: Príbeh Kristovej tŕňovej koruny z Paríža. In: Katolícke noviny, roč. 131, 27.03. a 03.04.2016, č. 12/13, Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, s. 12-13. ISSN 0139-8512.

ZUBKO, Peter: Dážď Božích písmen prinesený solúnskymi bratmi. In: Katolícke noviny, roč. 131, 03.07.2016, č. 26, Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, s. 8-9. ISSN 0139-8512.

ZUBKO, Peter: Mučenica Zdenka je pre nás neznáma známa. In: Katolícke noviny, roč. 131, 31.07.2016, č. 30, Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, s. 8-9. ISSN 0139-8512.

ZUBKO, Peter: Mlčanie je prah, kde sa duša stretáva s Bohom. In: Katolícke noviny, roč. 131, 09.10.2016, č. 40, Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, s. 8-9. ISSN 0139-8512.

ZUBKO, Peter: Kresťanstvo v rozprávkach. Kresťanský svet v Dobšinského zbierke Prostonárodné slovenské povesti. In: Vox. Dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, roč. 4 (2016), č. 20-21, s. 34-36. Bratislava : Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS. ISSN 1339-3634.

ZUBKO, Peter: Novéna k svätému Martinovi. In: Rok sv. Martina v Bratislavskej arcidiecéze. Tyrol, Anton a kol. (red.). Námestovo : Tlačiareň Kubík, 2016, s. 6-31. ISBN 978-80-89602-55-1.

ZUBKOVÁ, Školastika Anna – ZUBKO, Peter: Košické ušulínky kedysi. Apoštolát sestier uršulínok v Košiciach na starých fotografiách do roku 1950. Poprad : Popradská tlačiareň, 2016, 64 s. ISBN 978-80-89613-11-3.

ZUBKO, Peter: Veža kráľa Mateja. Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Towe of King Mathias. Košiceʼs Cathedral of St. Elisabeth. Košice : Agentúra Sáša pre Perly gotickej cesty, n. o., 2016, 16 s. ISBN 978-80-89696-06-2.

 2015

ZUBKO, Peter: Skrutíniá uniatskych presbyterov z roku 1749. In: Slavica Slovaca, roč. 50, 2015, 3, s. 3-102.

ZUBKO, Peter: Duchovná útecha na popraviskách v novoveku. In: Studia Historica Nitriensia, roč. 19, 2015, č. 1, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra histórie, s. 118-132.

ZUBKO, Peter: Význam univerzitných a vyšších škôl v dejinách Slovákov. In: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru 26 (2015), č. 2, s. 16-31. Ružomberok : Verbum – Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku.

ZUBKO, Peter: Kresťanský svet v Dobšinského zbierke Prostonárodných slovenských povestí. In: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky. Žeňuchová, Katarína (ed.). Bratilava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Slovenský komitét slavistov, 2015, s. 91-112.

ZUBKO, Peter: Židia medzi európskymi kresťanmi 19. storočia. In: Katolícka cirkev a žiadia na Slovensku v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej 21. októbra 2014. [Edícia Dokumenty Konferencie biskupov Slovenska 17]. Spišáková, Mária (zost.). Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2015, s. 55-72.

Sprievodca po „Svätých schodoch“ na košickej Kalvárii. Macejko, Vincent – Zubko, Peter – Gembický, Juraj – Timuľáková, Veronika – Ilečko, Martin – Vaitovič, Boris (eds.). Košice : Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie v Košiciach, Košice 2015, 20 s. Vydané len pre vnútornú potrebu.

ZUBKO, Peter: Na úvod. In: Pamäť národa, roč. 11, 2015, č. 1, Bratislava : Ústav pamäti národa, s. 1.

2014

BENKA-RYBÁR, Gabriel – ZUBKO, Peter: Udalosti nadprirodzenej povahy na území Košickej arcidiecézy. Ružomberok: Verbum, 2014. 560 s.

ZUBKO, Peter – JUCKES, Timothy Renwick Ian – NÁDASKÁ, Katarína: Pútnický Kostol svätej Alžbety v Košiciach. Poprad: Popradská tlačiareň, 2014. 80 s.

ZUBKO, Peter: Kult svätých Cyrila a Metoda v tradícii latinskej cirkvi. Vybrané kapitoly cyrilo-metodského kultu. Ružomberok: Verbum, 2014. 252 s.

Zubko, Peter – HABURAJ, Tomáš: Ut Ecclesia aedificetur. Apoštolská služba kardinála Jozefa Tomka. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014. 144 s.

Žeňuch, Peter – Zubko, Peter (eds.).: Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014. 224 s.

ZUBKO, Peter – HABURAJ, Tomáš: „Ut Ecclesia aedificetur“ a jubilujúci kardinál Jozef Tomko. In Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, roč. 95, 2014, č. 3, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, s. 106-110.

ZUBKO, Peter: Knižnice Košickej univerzity a jezuitských konventov v Prešove a Blatnom Potoku (Sárospatak) v roku 1773. In Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné vzdelávanie. Zborník vedeckých prác. Lichner, Miloš – Grendová, Kristína (eds.). Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2014, s. 124-144.

ZUBKO, Peter: Mariánske sviatky latinskej cirkvi s prihliadnutím na územie Uhorska. In Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Žeňuch, Peter – Zubko, Peter (eds.). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014, s. 22-55.

ZUBKO, Peter: Jonáš Záborský – kňaz nie každodenný. In Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia. Doruľa, Ján (ed.). Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014, s. 55-78.

2013

ZUBKO, Peter: Kňaz nie každodenný. Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 181 s. ISBN 978-80-89489-13-8.

ZUBKO, Peter: Hagiografické motívy vo sfragistike ako historický prameň. In: Konštantínove listy, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 102-109. ISSN 1337-8740.

ZUBKO, Peter: Erby katolíckych diecéz na Slovensku. In: Studia Historica Nitriensia, 2013, roč. 17, č. 1, s. 32-39. ISSN 1338-7219.

ZUBKO, Peter: Jonáš Záborský – kňaz Košického biskupstva. In: Dejiny. Internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 102-122. ISSN 1337-0707. Požaduje sa http://dejiny.unipo.sk/Blog Post/dejiny-12013.html.

ZUBKO, Peter: Relikty poloník z čias rekatolizácie na východe Slovenska. In: Slavica Slovaca, 2013, roč. 48, č. 2, s. 172-182. ISSN 0037-6787.

ZUBKO, Peter: Disciplinarizácia byzantského kléru po Tridentskom koncile na severovýchode Uhorska. In: Tridentský snem v reflexiách a úvahách. – Levoča : MTM, s. r. o., 2013, s. 141-177. ISBN 978-80-89187-75-1.

ZUBKO, Peter: Kult sv. Cyrila a Metoda v hagiografickej zbierke Acta sanctorum. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. – Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Institut slavianovedenija RAN/ Kirilo-Metodievskijat naučen centar BAN, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-89489-11-4.

ZUBKO, Peter: Gréckokatolíci v Abovskej stolici podľa latinskej kánonickej vizitácie z roku 1746. In: Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Súbor štúdií. – Bratislava : Dobrá kniha, 2013, s. 77-99. ISBN 978-80-7141-803-0.

ZUBKO, Peter: Patrocíniá v baníckych oblastiach Abova, Šariša a Zemplína. In: Banícke symboly. História a ikonografia. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. – Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013, s. 24-31. ISBN 978-80-85579-48-2.

ZUBKO, Peter: Náš vzťah k minulosti. Formovanie, vplyvy a etika v postojoch a správaní sa k vlastnej minulosti. In: Etika všedného dňa. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Sečovce 26.4.2013. – Sečovce : Pastel Sečovce, 2013, s. 212-221. ISBN 978-80-971276-2-6.

2012

ZUBKO, Peter. Kult Svätej krvi v Košiciach. Rozprávanie o stratených stredovekých relikviách. Košice : Viliam Ščiavnický, 2012. 127 s. ISBN 978-80-9710611-9.

ZUBKO, Peter. Hospodárske zabezpečenie gréckokatolíckych farností Šariša a Zemplína v rokoch 1734 a 1738. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia III. Ružomberok : Verbum, 2012. 88 s. ISBN 978-80-8084-934-4.

ZUBKO, Peter. Cyrilo-metodská tradícia v slovenských textoch Liturgie hodín. In Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre. – Ružomberok : Verbum, 2012, s. 57-99. ISBN 978-80-8084-959-7.

ZUBKO, Peter. Ideologický záujem Komunistickej strany Československa a Druhý vatikánsky koncil za pontifikátu Jána XXIII. In Konštantínove listy, 2012, č. 5, s. 149-157. ISSN 1337-8740.

ZUBKO, Peter. Katolícky mučeník Ján Simonides s odstupom storočí. In Jezuiti na Slovensku v minulosti aj v súčasnosti. – Trnava : Dobrá kniha, 2012, s. 101-105. ISBN 978-80-7141-750-7.

2011

ZUBKO, Peter. Cyrilometodský kult v Košickej a Spišskej diecéze v cirkevno-liturgickom kontexte 19. storočia. In Kirilo-Metodievski studii. Kniga 20. – Sofia : Kirilo-Metodievski naučen centar – Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2011, s. 231-247. ISSN 0205-2253.

ZUBKO, Peter. Gréckokatolícke farnosti v šarišsko-zemplínskom pomedzí na začiatku 18. storočia v latinských prameňoch. In K prameňu poznania našej viery. Zborník príspevkov z odborného seminára. – Stropkov : Občianske združenie Stropek, 2011, s. 40-62. ISBN 978-80-970749-0-6.

ZUBKO, Peter. Katolícke farnosti na Zemplíne v 18. storočí podľa záznamov jágerských biskupov. In Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. – 18. septembra 2010 v Michalovciach. – Michalovce : Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 175-187. ISBN 978-80-970812-0-1.

2010

ZUBKO, Peter: Dejiny prešovskej Kalvárie. In: PETRANSKÁ, Darina – ZUBKO, Peter – DRONZEK, Jozef: Prešovská Kalvária. Prešov : Rovňák – Excel pre Rímskokatolícku cirkev, Farský úrad sv. Mikuláša v Prešove, 2010, s. 9 – 24. ISBN 978-80-970367-1-3.

ZUBKO, Peter – PETRANSKÁ, Darina: Z ďalšej histórie prešovskej Kalvárie. In: PETRANSKÁ, Darina – ZUBKO, Peter – DRONZEK, Jozef: Prešovská Kalvária. Prešov : Rovňák – Excel pre Rímskokatolícku cirkev, Farský úrad sv. Mikuláša v Prešove, 2010, s. 69 – 74. ISBN 978-80-970367-1-3.

PETRANSKÁ, Darina – ZUBKO, Peter: Slovník odborných výrazov. In: PETRANSKÁ, Darina – ZUBKO, Peter – DRONZEK, Jozef: Prešovská Kalvária. Prešov : Rovňák – Excel pre Rímskokatolícku cirkev, Farský úrad sv. Mikuláša v Prešove, 2010, s. 76 – 84. ISBN 978-80-970367-1-3.

ZUBKO, Peter: Sonda do nacionalizmu v dejinách Košickej diecézy. In: Verba theologica 18, Európa, roč. IX (2010), č. 1, s. 71 – 84. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Ecclesia Ruthenorum – externý pohľad 18. a začiatku 19. storočia. In: Konštantínove listy 3/2010, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, s. 88 – 98. ISSN 1337-8740.

ZUBKO, Peter: Dejiny historiografie Košickej arcidiecézy. In: Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. MAČALA, Pavol – MAREK, Pavel – HANUŠ, Jiří (eds.). Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, s. 88 – 104. ISBN 978-80-7325-218-2.

ZUBKO, Peter: Vyznanie viery gréckokatolíckych farárov z roku 1726 ako príklad latinskej dominancie. In: Prameň – jeho funkcia, význam, iterpretácia a limity v historickom výskume. FERIANCOVÁ, Alena – GLEJTEK, Miroslav (zost.). Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 79 – 86. ISBN 978-80-8094-587-9.

ZUBKO, Peter: Biskupská liturgia v Košickej arcidiecéze v rokoch 1990 – 2010. In: Košická arcidiecéza počas 20 rokov od nadobudnutia slobody. Zborník z vedeckej konferencie, Košice, 6. máj 2010. MACÁK, Dominik (ed.). Košice – Prešov : Vydavateľstvo Michal Vaška, 2010, s. 193 – 214. ISBN 978-80-7165-794-1.

ZUBKO, Peter: Konkatedrála a baziliky menšie v Košickej arcidiecéze. In: Košická arcidiecéza počas 20 rokov od nadobudnutia slobody. Zborník z vedeckej konferencie, Košice, 6. máj 2010. MACÁK, Dominik (ed.). Košice – Prešov : Vydavateľstvo Michal Vaška, 2010, s. 251 – 270. ISBN 978-80-7165-794-1.

ZUBKO, Peter: Cirkevná heraldika v Košickej arcidiecéze. In: Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky. DRAHOŠOVÁ, Šarlota – KERESTEŠ, Peter – ŠIŠMIŠ, Milan (eds.). Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť – Kabinet genealógie Slovenskej národnej knižnice v Martine, 2010, s. 69 – 85. ISBN 978-80-970196-2-4.

ZUBKO, Peter: Jozef Čársky a komunistický režim. In: Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej Európy. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 30. september – 2. október 2009. FIAMOVÁ, Martina – JAKUBČIN, Pavol (eds.). Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 494 – 508. ISBN 978-80-89335-28-2.

ZUBKO, Peter: Dôsledky tzv. Prešovského soboru v agende Jozefa Čárskeho a Štefana Onderka. In: Cirkev v okovách totalitného režimu. Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v roku 1950. CORANIČ, Jaroslav – ŠTURÁK, Peter – KOPRIVŇÁKOVÁ, Jana (eds.). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 209 – 219. ISBN 978-80-555-0215-1.

ZUBKO, Peter: Drevené cerkvi na východnom Slovensku v 18. storočí podľa záznamov latinských biskupov. In: Vedecký zborník múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku 25. Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. Materiály medzinárodnej vedeckej konferencie, Svidník, 19. – 20. júna 2009. SOPOLIGA, Miroslav (red., ed.). Svidník : SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku – Spoločnosť priateľov Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry, 2010, s. 160 – 180. ISBN 978-80-89392-24-7.

Návrat zasľúbenej krajiny. ZUBKO, Peter (ed.). Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010, 100 s. ISBN 978-80-7165-796-5

2009

ZUBKO, Peter: Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, 180 s. ISBN 978-80-8084-465-3.

ZUBKO, Peter: Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia II. Košice : Vienala, 2009, 152 + 1 s. ISBN 978-80-89232-81-9.

ZUBKO, Peter: Interpretácia kolísavého vzťahu biskupa Jozefa Čárskeho ku komunistickému režimu. In: WEIS, Martin – SVOBODA, Rudolf a kol.: Kříž pod rudou hvězdou. Edice Středoevropské dějiny. Sv. 1. České Budějovice : Nakladatelství Jih, 2009, s. 188 – 232. ISBN 978-80-86266-30-5. 272 s.

ZUBKO, Peter: Baziliky menšie na Slovensku: ich práva a povinnosti. In: Nové horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. Roč. III. (2009), č. 1, Lúč Bratislava, s. 40 – 45. ISSN 1337-6535.

ZUBKO, Peter: Súpis gréckokatolíckych lokalít s kostolmi z rokov 1814 – 1815. In: Konštantínove listy 2/2009, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, s. 94 – 105. ISSN 1337-8740.

ZUBKO, Peter: Jozef Čársky – sonda do života biskupa. In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, 7/september 2009, roč. [XC], Trnava : SSV, s. 451 – 467. ISSN 0139-861X.

ZUBKO, Peter: Vojtech Wick (1873 – 1955) – výrazná osobnosť svojej doby. In: Verba theologica 16, Literatúra – mýtus a realita, roč. VIII (2009), č. 1, s. 63 – 80. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Prijatie Zamoščskej synody gréckokatolíkmi v severovýchodnom Uhorsku (1726 – 1727). In: Verba theologica 17, Konfesionalizácia cirkevného života Jágerskej diecézy, roč. VIII (2009), č. 2, s. 59 – 73. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Sonda do cirkevnej organizácie gréckokatolíkov v 18. storočí pod správou jágerských biskupov. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. CORANIČ, Jaroslav – ŠTURÁK, Peter (eds.). Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 58 – 63. ISBN 978-80-8068-932-2.

ZUBKO, Peter: Historické pozadie vyhlásenie dogmy o pápežskom primáte a neomylnosti rímskeho biskupa. In: Dejinnosť teológie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Vienala pre: Teologická fakulta Košice Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2009, s. 49 – 57. ISBN 978-80-89232-75-8.

ZUBKO, Peter: Historické pozadie martýria kňaza Michala Rovňáka. In: Ptičie, obec v malebnom údolí Ptavky. ČIŽMÁR, Marián (zost.). Humenné : LiRea pre Obecný úrad Ptičie, 2009, s. 348 – 356. ISBN 978-80-970119-1-8.

ZUBKO, Peter: Od oslobodenia k slobode. In: Konferencia 20 rokov slobody. Zborník vystúpení a príspevkov z konferencie 9. november 2009 v Košiciach. KRAJŇÁK, Marián (zost.). Košice : Mesto Košice – Ústav pamäti národa – Teologická fakulta KU, 2009, s. 20 – 23. [ISBN neuvedené.]

2008

ZUBKO, Peter: Košický veraikon. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008, 62 s. ISBN 978-80-7165-678-4. [ZUBKO, Peter (91,82%) – ČIŽMÁR, Marián (8,18%)]

ZUBKO, Peter: Spišskí biskupi. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2008, 2. vydanie, 68 s. ISBN 978-80-89138-97-5.

ZUBKO, Peter: Cirkevná heraldika v Košickej arcidiecéze. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2008, 144 s. ISBN 978-80-89138-98-2.

ZUBKO, Peter: Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove – jej zrod a vyhlásenie. In: Nové horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. Roč. II. (2008), č. 3, Lúč Bratislava, s. 139 – 144. ISSN 1337-6535.

ZUBKO, Peter: Slovenská sonda do začiatkov Československej cirkvi. In: Verba theologica 14, Smrť, roč. VII (2008), č. 1, s. 101 – 106. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Inštitút konkatedrály. In: Verba theologica 14, Smrť, roč. VII (2008), č. 1, s. 141 – 144. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Kresťania východného obradu a jágerskí/košickí biskupi. In: Verba theologica 15, Potridentská teologická starostlivosť o veriacich, roč. VII (2008), č. 2, s. 33 – 38. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Potridentská eschatologická starostlivosť na území východného Slovenska. In: Verba theologica 15, Potridentská teologická starostlivosť o veriacich, roč. VII (2008), č. 2, s. 157 – 162. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Kalendár Košickej diecézy z roku 1826. In: Fidei et Patriae. Jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka. RYDLO, Jozef M. (zost.). Bratislava – Trnava : Libri Historiae – Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity, 2008, s. 888 – 925. ISBN 978-80-89348-01-5.

ZUBKO, Peter: Dejiny Arcibiskupského archívu Rímskokatolíckej cirkvi v Košiciach. In: Dejiny archívov na Slovensku. Zborník príspevkov z jubilejných X. archívnych dní v Slovenskej republike, ktoré usporiadala Spoločnosť slovenských archivárov v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR – odborom archívov a registratúr, Štátnym archívom v Levoči a Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV 20. – 22. júna 2006 v Levoči. RAGAČOVÁ, Júlia (zost.). Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, odbor archívov a registratúr, 2008, s. 141 – 160. ISBN 978-80-969122-8-5.

ZUBKO, Peter: Doba apoštola Pavla. In: Apoštol Pavol a dialóg kultúr. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Košice 24.10.2008. DRONZEK, Jozef (zost.). Košice : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, Katedra filozofie, 2008, s. 127 – 133. ISBN 978-80-89412-01-3.

ZUBKO, Peter: Korešpondencia biskupa Jozefa Čárskeho so Svätou stolicou. In: Slovensko a Svätá stolica. DOBROTKOVÁ, M. – KOHÚTOVÁ, Mária (eds.).Trnava : Slovenský historický ústav v Ríme – Trnavská univerzita, 2008, s. 323 – 335. ISBN 978-80-8082-238-5.

ZUBKO, Peter: 29. Školský inšpektor o maďarizácii Slovákov v Above. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 100 – 101. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 64. Vypuknutie východoslovenského povstania. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 178 – 179. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 98. Kráľovská fundácia Košickej diecézy. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 254 – 256. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 99. Inaugurácia prvého košického biskupa. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 257 – 259. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 100. Výber patróna Košickej diecézy. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 260 – 261. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 101. Protokol kanonickej vizitácie z Vranova nad Topľou. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 262 – 263. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 103. Príprava na národnú synodu. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 266. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 105. Liturgický kalendár Košickej diecézy. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 269 – 271. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 106. Modlitby za zosnulého a nového panovníka. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 272. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 110. Spory o dedičstvo. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 284 – 285. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 118. Poučenie babíc. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 305 – 307. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 120. Poučenie o postupe počas cholerovej epidémie. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 310 – 312. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: 122. Svedectvo Márie Garanovej proti konkubinátu. In: Na prahu modernej doby. Súmrak stavovskej. úsvit národno-občianskej spoločnosti. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IX. ŠKVARNA, Dušan – ŠOLTÉS, Peter (ved. red.). DVOŘÁK, Pavel (red.). Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008, s. 314 – 315. ISBN 978-80-89222-59-9.

ZUBKO, Peter: Načo slúži konkatedrála? História a právomoci konkatedrálnych chrámov. In: Konkatedrála sv. Mikuláša, zrod a vyhlásenie. RENDEŠ, Juraj – ZUBKO, Peter (red.). Prešov : Farský úrad sv. Mikuláša v Prešove, 2008, s. 6 – 10. ISBN 978-80-970088-9-5.

ZUBKO, Peter: Zrod myšlienky vyhlásiť konkatedrálu v Prešove. In: Konkatedrála sv. Mikuláša, zrod a vyhlásenie. RENDEŠ, Juraj – ZUBKO, Peter (red.). Prešov : Farský úrad sv. Mikuláša v Prešove, 2008, s. 21 – 27. ISBN 978-80-970088-9-5.

2007

ЗУБКО, Петер: Традицята и наследство на култа към св. Кирил и Методий в Кошицката епархия. In: Paleobulgarica / Старовългаристика, XXXI (2007), 2, Sofia (Bulharsko), s. 62 – 75. ISSN 0204-4021.

ZUBKO, Peter: Kult sv. Cyrila a Metoda u Slovákov. In: Verba theologica. Autorita. Roč. VI (2007) 1, č. 12, Košice, s. 97 – 107. ISSN 0037-6787.

ZUBKO, Peter: Mužské kláštory na území Košickej diecézy. In: Verba theologica. Osoba a osobnosť. Roč. VI (2007) 2, č. 13, Košice, s. 104 – 111. ISSN 0037-6787.

ZUBKO, Peter: Inštitucionalizácia smrti v severovýchodnom Uhorsku v 18. storočí. In: Člověk ve stínu svého konce. DOLISTA, Josef – SKOŘEPA, Ladislav – PÁNA, Lubomír (ed.). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií – Jihočeská pobočka České společnosti pro politické vědy, 2007, s. 316 – 323. ISBN 978-80-86708-34-8.

ZUBKO, Peter: Kunsthistorischer Überblick über Sigismund Bubics. Einblick in die bischöftlische Bibliothek. In: Bischof Zigismund Bubics Košice – Eisenstadt. Zborník príspevkov rovnomennej konferencie… SZANISZLÓ, Inocent-Mária – UHÁĽ, Martin (ed.). Traudorf : Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH), Wissenschaftlisches Institut der Burgenländischen Kroaten, 2007, s. 41 – 49. ISBN 3-901706-13-4.

ZUBKO, Peter: Pramene k dejinám východnej cirkvi v rímskokatolíckom Arcibiskupskom archíve v Košiciach. In: Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slovanskom obradovom prostredí na Slovensku. ŽEŇUCH, Peter (red. a ed.). Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied – Slovenský komitét slavistov, 2007, s. 73 – 82. ISBN 978-80-968971-7-9.

ZUBKO, Peter: Kanonická vizitácia Košickej kapituly (1808). In: Kanonické vizitácie po Tridentskom koncile. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Košice 9. novembra 2006. HIŠEM, Cyril – FEDORČÁK, Peter (ed.). Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška – Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, s. 168 – 176. ISBN 978-80-7165-639-5.

ZUBKO, Peter: Komentár k Mučeníctvu sv. Polykarpa. In: Svätosť a cirkev. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice 19. apríla 2007. HIŠEM, Cyril (ed.). Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška – Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, s. 13 – 22. ISBN 978-80-7165-642-5.

ZUBKO, Peter: Mariánska kongregácia pri Košickej univerzite (1687 – 1784). In: 350. výročie Košickej univerzity. Jubilejný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 27. februára 2007. HIŠEM, Cyril – ELIÁŠ, Štefan – FEDORKOVÁ, Dáša (ed.). Košice – Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška – Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2007, s. 215 – 228. ISBN 978-80-7165-640-1.

ZUBKO, Peter: Salus animarum – suprema lex. In: Prínos Tridentského koncilu pre Cirkev. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Košice 13. novembra 2007. ZUBKO, Peter (ed.). Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2007, s. 111 – 120. ISBN 978-80-89138-88-3.

ZUBKO, Peter: Tradícia a dedičstvo kultu sv. Cyrila a Metoda v Košickej diecéze. In: Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Monografia príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencii (sic!). Nitra, 3. júl 2007. MICHALOV, Jozef – HETÉNYI, Martin – IVANIČ, Peter – TANESKI, Zvonko (eds.). Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda – Rímskokatolícky biskupský úrad v Nitre, 2007, s. 154 – 169. ISBN 978-80-8094-239-7.

ZUBKO, Peter: Dejiny Košickej univerzity. 350. výročie založenia. In: Pútnik svätovojtešský 2007, roč. 135, Trnava : Spolok svätého Vojtecha, s. 43 – 47. ISBN 80-7162-619-8.

2006

ZUBKO, Peter: Vývoj cirkevnej organizácie v Košickej diecéze (1804 – 2005). Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2006, 232 s. ISBN 80-89138-41-1.

ZUBKO, Peter: Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch (1803 – 2006). Edícia Dejiny Košického arcibiskupstva V. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006, 627 s. ISBN 80-7165-583-X.

ZUBKO, Peter: Mučeník Eduard Abszolón (1876 – 1944). In: Verba theologica. Silenda. Roč. V (2006), č. 10, Košice, s. 142 – 146. ISSN 0037-6787.

ZUBKO, Peter: Slováci na maďarskom území Abovskej a Zemplínskej stolice (v 18. – 1. ½ 20. storočia). In: Acta historica Neosoliensia, tomus 9. Roč. IX (2006), Banská Bystrica, s. 81 – 97. ISSN 1336-9148.

ZUBKO, Peter: Slovenská spiritualita – duchovná autorita. In: Verba theologica. Autorita. Roč. V (2006), č. 11, Košice, s. 102 – 108. ISSN 0037-6787.

ZUBKO, Peter: TGM v slovenskom historickom kontexte. In: Tomáš Garrigue Masaryk. Dílo a odkaz pro naši dobu. Studia X. DOLISTA, Josef – PÁNA, Lubomír – SKOŘEPA, Ladislav (eds.). České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií – Jihočeská pobočka České společnosti pro politické věd, 2006, s. 246 – 250. ISBN 80-86708-22-5.

ZUBKO, Peter: Prvý vatikánsky koncil a uhorskí biskupi. In: Duchovní a myšlenkové proměny druhé poloviny 19. století. SVOBODA, Rudolf – WEIS, Martin – ZUBKO, Peter (eds.). České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Katedra církevních dějin a patristiky, 2006, s. 48 – 51. ISBN 80-7040-900-2.

ZUBKO, Peter: Slováci na maďarskom území Abovskej a Zemplínskej stolice v 18. storočí. In: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Materiály z jubilejnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie z príležitosti 15. výročia založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Budapešť 14. – 15. 10. 2005. Békešská Čaba 2006, s. 392 – 399. ISBN 963-86573-8-3.

ZUBKO, Peter: Organizácia rímskokatolíckej Cirkvi na Slovensku v medzivojnovom období. In: Katolická církev v první Československé republice (1918 – 1938). Sborník z pořádané konference. KONÍČEK, Jiří (ed.). Olomouc : Společnost pro dialog církve a státu, 2006, s. 9 – 18. ISBN 978-80-254-0396-9.

ZUBKO, Peter: Večne mladý Ján Pavol II. (a my). In: Ján Pavol II. a mládež. Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie konanej v dňoch 24. – 25. apríla 2006 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku pri príležitosti 1. výročia smrti pápeža Jána Pavla II. STANČEK, Ľubomír (zost.). II. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006, s. 111 – 115; ISBN 80-8084-091-1.

ZUBKO, Peter: Inštitucionálny pohľad dnešného Slovenska na dejiny slovenskej emigrácie. In: Emigration to the English Speaking World. Edícia Vedecké podujatia No 9. Ružomberok : Catholic University in Ružomberok, Faculty of Arts and Letters, 2006, s. 219 – 229. ISBN 80-8084-090-3.

ZUBKO, Peter: Pešie púte Vranov nad Topľou – Čenstochová. In: Púte a putovanie. Zborník príspevkov zo VII. monotematického medzinárodného sympózia z cirkevných dejín. Košice, 8. novembra 2005. LENČIŠ, Štefan (ed.). Košice : Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra cirkevných dejín, 2006, s. 225 – 238. ISBN 80-89138-54-3.

ZUBKO, Peter: Vojtech Jenčík – nepriateľ štátu. In: Život a dielo kňaza ThDr. Vojtecha Jenčíka. Zborník príspevkov z VIII. monotematického sympózia z cirkevných dejín. Košice 19. október 2006. LENČIŠ, Štefan (zost.). Košice : Katedra histórie, Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006, s. 45 – 48. ISBN 978-80-89138-68-5.

ZUBKO, Peter: Dies natalis pro coelis – dies sacrum pro Ecclesia. In: Studia archeologica Slovaca mediaevalia V, 2006. Človek – sacrum – prostredie. Kláštorisko 25. – 27. augusta 2005. SLIVKA, Michal – HOMZA, Martin (zost.). Levoča : Kláštorisko, 2006, s. 83 – 90. ISBN 80-89187-15-3.

2005

ZUBKO, Peter: Historia domus – pamäť (nielen) Cirkvi. In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život. Roč. LXXXVI, č. 1, 2005, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s. 40 – 45. ISSN 0139-861X.

ZUBKO, Peter: Vnímanie komunistického nátlaku biskupa Jozefom Čárskym podľa zachovaných písomností. Zmocnenci na biskupských úradoch – Košice – I. časť. In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, Roč. LXXXVI, č. 4, 2005, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s. 242 – 250. ISSN 0139-861X.

ZUBKO, Peter: Zmocnenci na biskupských úradoch – Košice – II. časť. In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, Roč. LXXXVI, č. 5, 2005, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s. 312 – 322. ISSN 0139-861X.

ZUBKO, Peter: Zmocnenci na biskupských úradoch – Košice – III. časť. In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, Roč. LXXXVI, č. 6, 2005, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s. 362 – 366. ISSN 0139-861X.

ZUBKO, Peter: Symbol a symbolika. In: Verba theologica. Symbol a symbolika. Roč. IV (2005), č. 1, Košice, s. 4 – 14. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Súlad vedy a viery u Tomáša Akvinského. In: Verba theologica. Miscellanea. Roč. IV (2005), č. mimoriadne, Košice, s. 10 – 17. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Slávenie sviatkov gréckokatolíkmi na území spoločnom s rímskokatolíkmi podľa relácií z roku 1794. In: Slavica Slovaca 40 (2005) / 1. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. 22 – 33. ISSN 0037-6787.

ZUBKO, Peter: Vlastenectvo a Cirkev (a Ján Pavol II.). In: Verba theologica. Ioannes Paulus pp. II. Roč. IV (2005), č. 2, Košice, s. 35 – 43. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter – MARČIN, Jozef: Bol u nás Ján Pavol II. Košice : KARNAT, 2005, 46 s. ISBN 80-968586-7-X.

ZUBKO, Peter: Otázka cirkevných majetkov na Slovensku. In: KOLEKTIV: Modus vivendi v historii katolické církvi v Československu. Sborník z mezinárodní konference. Olomouc 30. května – 1. června 2005. ZUBKO, Peter (ed.). Olomouc : Společnost pro dialog církve a státu, 2005, s. 62 – 76. ISBN 80-239-5770-8.

ZUBKO, Peter: Založenie Košického biskupstva ako plod osvietenstva v Uhorsku. In: SVOBODA, Rudolf – WEIS, Martin – ZUBKO, Peter (eds.): Osvícenství a katolická církev. České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, Katedra církevních dějin a patristiky, 2005, s. 44 – 71. ISBN 80-7040-827-8.

ZUBKO, Peter: Heraldická symbolika Košického arcibiskupstva. In: Dvesto rokov Košickej diecézy. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia konaného pri príležitosti dvestého výročia erigovania Košickej diecézy. Košice 9. septembra 2004. HIŠEM, Cyril – ZUBKO, Peter (zost.). Košice : Katedra cirkevných dejín, Teologická fakulta Katolíckej univerzity, 2005, s. 96 – 105. ISBN 80-89138-22-5.

2004

ZUBKO, Peter: Dejiny Košického arcibiskupstva (1804 – 2004). In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný život, Roč. LXXXV, č. 7, 2004, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s. 396 – 420. ISSN 0139-861X.

ZUBKO, Peter: Historia domus – pamäť (nielen) Cirkvi. In: Verba theologica. Dvesto rokov Košickej arcidiecézy. Roč. III (2004), č. 2, Košice, s. 58 – 64. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Zmeny cirkevnej organizácie Košického biskupstva v rokoch 1918 – 1938. In: RYDLO, Jozef M. (ed.): Renovatio spiritualis : Jubilejný zborník k 70. narodeninám arcibiskupa Jána Sokola, prvého metropolitu Slovenska a prvého metropolitu Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. Libri Historiae Slovaciae : Scriptores V. Bratislava : Lúč, 2004, s. 211 – 225. ISBN 80-7114-433-9.

ZUBKO, Peter: Katolícka cirkev na Slovensku (1918–2000). In: ZUBKO, P. /aj./: Církev v české a slovenské historii. Olomouc : Společnost pro dialog církve a státu, 2004, s. 27 – 50. ISBN 80-239-3653-0.

ZUBKO, Peter: Vzťah katolíckej cirkvi k slovanskej problematike na príklade východného Slovenska od 19. do pol. 20. storočia. In: HRODEK, Dominik a kol.: Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. Pardubická konference (22. – 24. dubna 2004). Praha : Libri – STRED, 2004, s. 239 – 251. ISBN 80-7277-272-4.

ZUBKO, Peter: Dejiny Košického biskupstva. Skriptum. Košice : Teologická fakulta, 2004, 68 s. ISBN 80-89138-15-2.

ZUBKO, Peter: Kresťanský starovek. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2007, 84 s. ISBN 80-89138-19-5.

ZUBKO, Peter: Symbolika Kňazského seminára a Teologickej fakulty v Košiciach. In: 10 rokov Kňazského Seminára a Teologických Štúdií v Košiciach. Seminár sv. Karola Boromejského. Košice 2004, s.  51 – 54. ISBN 80-88922-89-5.

ZUBKO, Peter: Dve storočia Košického biskupstva. In: Pútnik svätovojtešský 2004, roč. 132, Trnava : Spolok svätého Vojtecha, s. 52 – 55. ISBN 80-7162-445-4.

2003

ZUBKO, Peter: Dejiny Košickej kapituly (1804 – 2001). Edícia Dejiny Košického arcibiskupstva I. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, 296 + IV s. ISBN 80-7165-383-7.

ZUBKO, Peter: Genealogicko-heraldické pramene v rímskokatolíckom Arcibiskupskom archíve v Košiciach. In: Genealogicko-heraldický hlas. Časopis SGHS Martin, 2003, nr. 1, s. 53 – 55. ISSN 1335-0137.

ZUBKO, Peter: Pôvod rodiny Jána Mastiliaka. In: Verba theologica. Východná cirkev 1. Roč. II (2003), č. 2, Košice, s. 58 – 66. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Dejiny Spišského biskupstva (1776 –). In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. GŁADKIEWICZ, Ryszard – HOMZA, Martin (ed.). Levoča – Wrocław : Lúč, 2003, s. 599 – 608. ISBN 83-88430-25-4. ISBN 80-7114-457-6.

ZUBKO, Peter: Pôsobenie Jágerskej kapituly v Košiciach. In: ZUBKO, Peter – HIŠEM, Cyril (red.): Kapituly kanonikov. Zborník príspevkov monotematického seminára s medzinárodnou účasťou z cirkevných dejín, Košice 13. marca 2003. Košice : Katedra cirkevných dejín, Teologická fakulta Katolíckej univerzity, 2003, s. 33 – 43. ISBN 80-7165-126-5.

ZUBKO, Peter: Štefan Hések – nositeľ cirkevných funkcií a hodností. In: Dr. Štefan Hések – 50. výročie úmrtia. Monotematický zborník z odborného sympózia v Prešove 24.4.2003. LENČIŠ, Štefan (ed.). Prešov 2003, s. 61 – 69. ISBN 80-968987-1-X.

ZUBKO, Peter: Vnútorné dejiny Košickej kapituly. In: Kapituly kanonikov. Zborník príspevkov monotematického seminára s medzinárodnou účasťou z cirkevných dejín, Košice 13. marca 2003. ZUBKO, Peter – HIŠEM, Cyril (red.). Košice : Katedra cirkevných dejín, Teologická fakulta Katolíckej univerzity, 2003, s. 7 – 16. ISBN 80-7165-126-5.

ZUBKO, Peter: Voľby sluhu sluhov Božích. In: História. Revue o dejinách 4, 2003, 3. roč., Historický ústav SAV – SHS pri SAV – Spoločnosť Pro Historia, Bratislava, s. 4 – 6. ISSN 1335-8316.

ZUBKO, Peter: Logo Teologickej fakulty. In: Teologická fakulta v Košiciach 2003. Zodp. red. ONDOVČÁK, Jozef. Košice : Karnat Košice pre Teologickú fakultu v Košiciach, s. 4.

2002

ZUBKO, Peter: Pluralizmus vysokého kléru Košickej diecézy v medzivojnovom období (1918-1939). In: Verba theologica I (2002), nr. 2, s. 86 – 91. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Sekularizácia Katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918 – 1992. In: Verba theologica I (2002), nr. 1, s. 34 – 46. ISSN 1336-1635.

ZUBKO, Peter: Menovanie kanonikov katedrálnej kapituly v Košiciach v roku 1951. In: Štyridsiate výročie úmrtia biskupa Jozefa Čárskeho. Zborník príspevkov monotematického seminára z cirkevných dejín, Košice 13. mája 2002. HIŠEM, Cyril – ZUBKO, Peter (zost.). Košice : Vydavateľstvo Michala Vaška pre Teologický inštitút v Košiciach, 2002, s. 103 – 106. ISBN 80-7165-366-7.

ZUBKO, Peter: Cirkevné pomery v obci Ondrašovce v 18. storočí. In: Ondrašovce. Obec a ľudia na výšinách. Príležitostná siluetka na pripomenutie si 10. výročia konsekrácie novopostaveného kostola svätej Alžbety a posvätenia erbu dňa 22. septembra 2002 (Nedeľa Pána). VAŠKO, Imrich (zost.). Prešov : Multimedium, 2002, s. 6.

2001

ZUBKO, Peter: Kresťanský starovek. Výber prednášok pre poslucháčov prednášok zimného semestra cirkevných dejín. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2001, 39 s.

ZUBKO, Peter: Kresťanský starovek. Výber pramenných textov pre poslucháčov prednášok zimného semestra cirkevných dejín. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2001, 31 s.

2000

ZUBKO, Peter: Knižnica Košickej univerzity. In: SEDLÁK, Peter (red).: 340. výročie kráľovského potvrdenia Košickej univerzity. Zborník príspevkov monotematického seminára z cirkevných dejín, Košice 21. marca 2000. Prešov : Pre Teologický inštitút v Košiciach Vydavateľstvo Michala Vaška, 2000, s. 86 – 96. ISBN 80-7165-280-6.

ZUBKO, Peter: Vizitácie biskupa Konštantína Schustera vo farnostiach Košickej diecézy. In: SEDLÁK, Peter – ZUBKO, Peter (red.): Košický biskup PhDr. Konštantín Schuster – 100. výročie smrti. Zborník príspevkov monotematického seminára z Cirkevných dejín, Košice, 9. decembra 1999. Košice : Vienala pre Teologický inštitút v Košiciach, 2000, s. 68 – 77. ISBN 80-88922-09-7.

ZUBKO, Peter: Náš Dóm – naše srdce. In: VAŠKO, Imrich a kol: Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Košice : Vydavateľstvo SÁŠA, 2000, s. 11 – 39. ISBN 80-967096-4-X.

Zbierka partikulárnych predpisov Košickej arcidiecézy. Ustanovenia košického diecézneho biskupa Mons. Alojza Tkáča, z rokov 1990 – zač. 2000. ZUBKO, Peter (zost.). Košice : Rímskokatolícky arcibiskupský úrad v Košiciach, 2000, 344 s. ISBN 80-968334-2-1.

1999

ZUBKO, Peter: Legislatíva katolíckej cirkvi o archívoch. In: Bulletin 1/V. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Slovenská spoločnosť kanonického práva, 1999, s. 54 – 74.

ZUBKO, Peter: 150 rokov od smrti biskupa Antona Ocskaya († 13.9.1848). In: 750. výročie cirkevnej organizácie na území dnešnej Košickej arcidiecézy. Zborník príspevkov polytematického seminára z Cirkevných dejín, Košice, 28. októbra 1998. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška pre Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 1999, s. 130 – 137. ISBN 80-7165-185-0.

1998

ZUBKO, Peter – HROMJÁK, Ľuboslav: Košickí biskupi. Vranov nad Topľou : Vlastným nákladom, 1998, 40 s. ISBN 80-967961-7-8.

1996

JENČOVÁ, Mária – ZUBKO, Peter: Sídliskové nálezy z Kučína. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Nitra 1998, s. 92, 212. ISBN 80-88709-36-9.

JENČOVÁ, Mária – ZUBKO, Peter: Stredoveká keramika z Nižného Hrušova. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996. Nitra 1998, s. 93. ISBN 80-88709-36-9.

ZUBKO, Peter – ŠVÁRNY, Marián: Spišskí biskupi. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 74 s. ISBN 80-7142-040-9.

1995

ZUBKO, Peter: Z cirkevných dejín obce Kladzany (16. – 18. stor.). In: ONDIKOVÁ, Dana (zost.): Spod hliny času… Kladzany : Obec Kladzany, 1995, s. 62 – 63.

ZUBKO, Peter: Dejiny Košickej kapituly (1804 – 2001). Edícia Dejiny Košického arcibiskupstva I. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, 296 + IV s. ISBN 80-7165-383-7.

ZUBKO, Peter: Prieskum katastrálneho územia obce Nižný Hrabovec. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Nitra 1995, s. 138, 226, 233. ISBN 80-88709-16-4.

1993

ZUBKO, Peter: Neolitický nález z Kučína. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993. Nitra 1995, s. 138, 226, 233. ISBN 80-88709-16-4.

1990

BÁNESZ, Ladislav – ZUBKO, Peter: Štiepané kamenné artefakty v okolí obce Nižný Hrabovec. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1990. Nitra 1992, s. 16 – 18, 106 – 107, 146.